• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
niedziela, 11 sierpień 2019 09:00

Będą miliony dla Świdnika

Napisane przez 

Sześć miejskich projektów drogowych zna­lazło się na liście wojewódzkiej. Jest więc już niemal pewne, że do Świdnika trafi kilkanaście milionów złotych na budowę nowych ulic. W tej chwili spis wybranych inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych trafił do kan­celarii premiera i czeka na podpis szefa rządu.

Wartość wszystkich świdnickich projektów, które znalazły się na liście opiewa na ponad 24 mln zł. Zgodnie z doku­mentem, miasto miałoby otrzymać 50 proc. rządowego dofinansowania, czyli około 12 mln zł.

Pieniędzy może być jednak więcej.

- Złożyliśmy wniosek o zwiększenie dotacji do 60 proc., w tej chwili cze­kamy na decyzję - wyjaśnia Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Najdroższy z projektów dotyczy bu­dowy al. NSZZ „Solidarność” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Został wyceniony na około 16 mln zł. Po­nad 4 mln zł ma kosztować przebu­dowa sieci dróg w osiedlu Żwirki i Wigury (ulice: Puławskiego, Matejki, Szopena, ul. Miła, Kwiatowa, Wil­lowa). Na blisko 2,2 mln zł została wyceniona budowa ul. Gen. „Grota” Roweckiego. Asfalt i infrastruktura towarzysząca na ul. Sosnowej to koszt prawie 1,7 mln zł. Na ponad 0,5 mln zł została wyceniona prze­budowa drogi dojazdowej do te­renów w rejonie ul. Kusocińskiego i Akacjowej. Na liście zgłoszonych projektów znajduje się również bu­dowa ul. Cisowej (216 tys. zł).

- Zgłosiliśmy do rządowego pro­gramu praktycznie wszystkie inwe­stycje drogowe, na które mieliśmy gotowe projekty. Dla samorządów ten program to strzał „w dziesiątkę”. Pomaga rozwiązać jeden z najwięk­szych problemów większości miast i gmin - mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Przedstawiciele miasta czekają w tej chwili na podpisanie listy przez szefa rządu. – Jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć realizację zgło­szonych inwestycji. Planujemy zacząć od ul. Akacjowej i Cisowej. Liczymy, że na wrześniowej sesji będziemy mogli już wprowadzić dotację do budżetu - tłumaczy M. Dmowski.

Fundusz Dróg Samorządowych powstał w minionym roku. Ma on umożliwić gminom, powiatom i województwom szybką budowę nowych ulic i mostów. Znacząco różni się od dotychczasowych pro­gramów. Pozwala na finansowanie dużych inwestycji i nie wymaga ich realizacji w tym samym roku, w któ­rym samorząd otrzymał dotację.

- Dzięki temu samorządowcy mogą planować przedsięwzięcia drogo­we w długiej perspektywie czaso­wej. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak ważne znaczenie z punktu widzenia rozwoju i bez­pieczeństwa, ma tak duża pula środków na poprawę dostępności komunikacyjnej gmin i powiatów województwa lubelskiego - pod­kreślał Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

kal

Najczęściej czytane