• rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
środa, 10 lipiec 2019 09:29

Mieszkania zamiast urzędu

Napisał 

Kilkupiętrowy blok z podziemnym garażem i częścią prze­znaczoną pod usługi. Taki budynek już niedługo będzie mógł powstać w samym centrum miasta. Urzędnicy właśnie przygotowują zmiany w planie zagospodarowania prze­strzennego, które mają umożliwić jego budowę.

Od ponad roku przedstawiciele Urzędu Miasta poszukują nowego właściciela byłej siedziby ratusza i działki, na której gmach jest zlo­kalizowany. Na razie jednak, mimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu i zmniejszania ceny, nie było zain­teresowanych. Władze miasta chcą więc zastosować nową strategię wobec swojej dawnej siedziby.

- Niestety, jak pokazały nam po­przednie przetargi, nieruchomość, choć położona w centrum miasta, nie była atrakcyjna dla przedsię­biorców. Zapewne jednym z powo­dów jest jej współwłasność z ban­kiem. Drugim problemem była jej powierzchnia, która uniemożliwia­ła rozbudowę istniejącego gma­chu - tłumaczyła Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – Dlatego posta­nowiliśmy o sprzedaży jej wraz z działką, położoną z tyłu budynku, na której w tej chwili mieści się parking. Liczymy, że dzięki temu, łatwiej znajdziemy dla niej właści­ciela.

Na tym jednak nie koniec. Rozpo­częła się również procedura zmian w planie zagospodarowania prze­strzennego.

- Dzięki nim, w miejscu dawnego urzędu, będzie mógł powstać blok z podziemnym garażem - mówi Mar­cin Dmowski, zastępca burmistrza.

Budynek mógłby mieć wysokość porównywalną z sądem, zlokali­zowanym naprzeciwko dawnego ratusza. Zgodnie z przygotowywa­nymi zmianami, 70 proc. jego po­wierzchni miałyby zająć mieszkania, pozostałe 30 proc. lokale usługowe.

- Nie ma wątpliwości, że teren przy ul. Wyszyńskiego, to jeden z atrak­cyjniejszych na terenie Świdnika. Chcemy więc znaleźć takie rozwią­zanie, które umożliwi jego zago­spodarowanie, ale da również do­chód do budżetu miasta - tłumaczy wiceburmistrz.

Ostatnia cena, za jaką można było kupić dawny budynek ratusza wraz z działką, przekraczała 2 mln zł.

- Po połączeniu z terenem parkingu i zmianie przeznaczenia, nierucho­mość zostanie jeszcze raz wycenio­na i wówczas ponownie ogłosimy na nią przetarg - dodaje M. Dmow­ski.

Najczęściej czytane