• Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
środa, 15 maj 2019 13:42

Ognisko zmieni siedzibę

Napisał 

Od września śpiew i granie będzie dobiegać z budynku przy ul. Hallera. Właśnie tutaj przepro­wadzi się Świdnickie Ognisko Muzyczne, zajmu­jąc miejski lokal. W dotychczasowym, przy ul. Racławickiej 15D, może pozostać tylko do końca czerwca.

Problem z siedzibą Świdnickiego Towarzystwa Muzyczne­go, które prowadzi ognisko, pojawił się kilka miesięcy temu. Wówczas okazało się, że ŚTM będzie musiało opuścić budy­nek przy Racławickiej 15D, należący do Spółdzielni Mieszka­niowej.

Ognisko zajmuje w nim trzy sale o łącznej powierzchni 54 metrów. Jak tłumaczyli przedstawiciele SM, towarzystwo musi ją opuścić, ze względu na zły stan techniczny bu­dynku. O przenosinach ŚTM szybko zrobiło się głośno. Jego pracownicy sugerowali nawet, że może to ozna­czać koniec ogniska.

Rozmowy ze spółdzielnią nie dały rezultatu. Jej przedstawiciele zapro­ponowali towarzystwu inny lokal, ale z wyższym czynszem. Władze ogniska podkreślały także, że w no­wej siedzibie musieliby postawić ścianki działowe i wyciszyć ściany. Równocześnie pracownicy ŚTM i rodzice uczęszczających do ogni­ska dzieci, zwrócili się o pomoc do ratusza. Władze miejskie od razu zaproponowały granty finansowe i rozpoczęły poszukiwania lokalu dla towarzystwa, choć zaznaczali, że mają ograniczone możliwości. Kilka dni temu okazało się, że są ogromne szanse na pozytywne rozwiązanie problemów z siedzibą dla ogniska.

- Mamy budynek przy ul. Hallera 9, w którym kiedyś ćwiczył Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”. Z przeprowadzonej ekspertyzy wy­nika, że nie możemy go nadbudo­wać, a taki kiedyś mieliśmy zamiar, natomiast w obecnej formie można go użytkować – mówi Ewa Jankow­ska, sekretarz miasta.

Przedstawiciele ratusza zapropo­nowali więc Świdnickiemu Towa­rzystwu Muzycznemu przenosiny na ul. Hallera.

- Dariusz Szymura, prezes ŚTM oglądał już lokal i przy­jął naszą propozycję. Oczywiście zaznaczam, że nadal chodzi o wy­najem. Towarzystwo będzie płaciło czynsz, możemy zastosować pewne preferencje przy jego naliczeniu, ale obowiązek uiszczania opłaty pozo­stanie - mówi E. Jankowska.

Przedstawiciele ogniska już obwieś­cili dobrą wiadomość na swoim pro­filu na FB: „Władze Świdnika stanęły na wysokości zadania i zadbały nie tylko o losy historii Świdnika, losy ogniska, ale przede wszystkim za­dbały o świdnickie dzieci i młodzież. Ognisko nie przestaje istnieć. Od września będziemy wynajmować wspaniały budynek. Przestronny, samodzielny, nikomu nie będziemy uprzykrzać pracy naszymi dźwięka­mi. Budynek z wieloma salami, wo­bec czego możemy przyjąć więcej dzieci, stworzyć nowe klasy, rozwi­jać się. Jesteśmy przeszczęśliwi”.

Zanim na Hallera wprowadzą się uczniowie i instruktorzy, budynek przejdzie remont.

- Nie będzie to duża inwestycja. Najpilniejszą po­trzebą będzie wykonanie łazienki. W grę wchodzi również położenie nowych podłóg w kilku salach i od­malowanie ścian - wymienia E. Jan­kowska.

Towarzystwo ma się zająć wygłu­szeniem ścian. Prace remontowe mają zostać przeprowadzone w wa­kacje.

Najczęściej czytane