• Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 12 marzec 2019 08:12

Ognisko chce iść na swoje

Napisał 

Ruszyła publiczna zbiórka na zakup siedziby dla Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego. W obec­nej lokalizacji, przy ul. Racławickiej, prowadzone przez ŚTM ognisko, może zostać tylko do końca czerwca.

Świdnickie Towarzystwo Muzyczne od lat działa na piętrze domu przy ul. Racławickiej 15D. W tym roku okazało się, że będzie się musiało wyprowadzić. Na zmianę siedziby ma czas do końca czerwca. Dotychczasową wynajmuje od Spółdziel­ni Mieszkaniowej. Składają się na nią trzy sale o łącznej po­wierzchni 54 metrów. Jak tłumaczyli przedstawiciele SM, To­warzystwo musi ją opuścić, ze względu na zły stan techniczny budynku.

O przenosinach ŚTM szybko zro­biło się głośno. Jego pracowni­cy sugerowali nawet, że może to oznaczać koniec ogniska muzycz­nego prowadzonego przez Towa­rzystwo.

W tzw. międzyczasie rozpoczęły się rozmowy ze Spółdzielnią Mieszka­niową i miastem. Władze SM zapro­ponowały nowy lokal dla ŚTM. Z kolei przedstawiciele ratusza chcą wesprzeć Towarzystwo grantami.

- Dotąd instytucja nie korzystała z naszej pomocy i można to poczy­tać jako duży plus, bo oznacza, że dobrze gospodarowała swoimi środkami. Natomiast w tej chwili oczywiście chcemy ją wesprzeć, na miarę naszych możliwości. Już w tym roku Towarzystwo może otrzy­mać od miasta granty z przezna­czeniem na działalność statutową - mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta.

Szef ŚTM, Dariusz Szymura tłuma­czył z kolei, że decyzje w sprawie przeprowadzki jeszcze nie zapadły i są konsultowane z pracownikami ogniska. Zwracał również uwagę na wiele znaków zapytania doty­czących proponowanej przez SM siedziby.

- Jeden z nich dotyczy możliwości przystosowania proponowanego lokalu do naszych potrzeb, czyli choćby jego wytłumienia. Nie wie­my również czy nasza obecność nie będzie przeszkadzać innym firmom, które już mają swoje sie­dziby pod tym adresem - tłuma­czył na łamach Głosu na początku lutego.

Problemem jest również dużo wyż­szy czynsz, niż obecnie płacony przez ŚTM. W tzw. międzyczasie na portalu Polak Potrafi została zało­żona zbiórka publiczna „Ocalić od zapomnienia Ognisko Muzyczne w Świdniku”. Jej pomysłodawcy chcą zgromadzić 300 tys. zł. Mają na to jeszcze 71 dni. „Planujemy kupić konkretny lokal. Jesteśmy po rozmowach wstępnych z wła­ścicielem, jednak istnieje niebez­pieczeństwo, że w międzyczasie budynek zostanie sprzedany. Nie posiadamy funduszy, by w jaki­kolwiek sposób zarezerwować budynek i wstrzymać ewentualną sprzedaż. Brakujące środki planuje się pozyskać z dotacji lub z etapu II zbiórki” - napisali pomysłodawcy akcji.

Kilka dni temu temat został rów­nież poruszony podczas sesji Rady Miasta. Radni pytali, czy ognisko nie mogłoby przeprowadzić się do byłego już ratusza przy ul. Wyszyń­skiego.

- To nie jest budynek, który można wynająć w jego obecnym stanie. Opuściliśmy go dlatego, że wymagał dużych remontów za miliony złotych. Dlatego planu­jemy jego sprzedaż. W tej chwili nie dysponujemy lokalem, który spełniałby wymogi ogniska - mó­wiła Ewa Jankowska. - Natomiast oprócz grantu, możemy również zaproponować włączenie ogniska muzycznego w strukturę Miej­skiego Ośrodka Kultury, jeśli jego obecne władze nie poradzą sobie z sytuacją, w której się znaleźli.

Jak wesprzeć Świdnickie Towarzystwo Muzyczne?

Wystarczy wejść na stronę po­lakpotrafi.pl i wpisać do wyszu­kiwarki tytuł zbiórki, czyli „Ocalić od zapomnienia” Ognisko Mu­zyczne w Świdniku. Na zgroma­dzenie potrzebnej kwoty jest jeszcze 68 dni. Link do zbiórki można również udostępnić.

Najczęściej czytane