• Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
czwartek, 10 styczeń 2019 08:26

Pomysły na milion

Napisał 

Z wyzwaniem początkowo chciało się zmierzyć 37 osób. Po­mysły na jego rozwiązanie przedstawiło 12. Spośród nich sąd konkursowy wybierze najlepsze. Zwycięzca zgarnie 20 tys. zł, ale przede wszystkim pomoże rozwiązać problem z corocz­nym dopłacaniem do odbioru śmieci.

Zaledwie w ciągu trzech lat w Świd­niku przybyło tysiąc ton śmieci. W 2014 r. mieszkańcy wyprodukowa­li około 11 tys. ton odpadów, rok temu już 12 tys. Nie oznacza to jed­nak, że coraz więcej jest też świdni­czan. Taka sytuacja wprost przekła­da się na finanse. Wywóz odpadów w 2017 roku kosztował 5 mln zł, ale ratusz uzyskał z opłat tylko 4 mln zł. Brakującą kwotę musiał dołożyć z budżetu. W tym roku zaowocuje to podwyżkami stawek. Sam problem jednak nadal pozostanie nierozwią­zany.

Przedstawiciele samorządu zaczęli więc szukać niekonwencjonalnego sposobu na poradzenie sobie ze śmieciowym problemem.

Naprzeciw ich potrzebom wyszedł rządowy program GovTech. W jego realizację włączyło się kilka mi­nisterstw i jako jedyny samorząd - miasto Świdnik. Przedsięwzięcie miało umożliwić zaangażowanie w rozwiązywanie problemów w ad­ministracji publicznej również małe, nowoczesne firmy, start-upy i oso­by indywidualne, które nie miałyby szans zgłosić się do tradycyjnych przetargów. Wybrano formułę kon­kursową. W przypadku Świdnika chodzi o stworzenie specjalnego arkusza kalkulacyjnego, który raz na kwartał będzie pozwalał wyty­pować adresy mieszkań, pod które należy przesłać zapytanie.

- Będzie ono dotyczyło wyjaśnienia nieprawidłowości w deklaracji o wy­sokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - mówi Karol Łukasik z Urzędu Miasta.

Aplikacja będzie korzystała z da­nych o mieszkańcach dostępnych w ratuszu. Nowe narzędzie ma zwiększyć wpływy z opłat za odbiór śmieci, ale również zmniejszyć czas, jaki pracownicy ratusza poświęcają na wykrywanie nieprawidłowości w złożonych deklaracjach.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Zgłosiło się do niego 37 osób. Ostatecznie 12 z nich prze­słało do świdnickiego magistratu proponowane rozwiązania proble­mu.

- Ich oceną zajmie się sąd konkur­sowy, który właśnie się konstytuuje. Wyniki konkursu poznamy do 8 lu­tego - mówi K. Łukasik.

Wśród osób i firm, które przesłały rozwiązania nie ma przedstawicieli Lubelszczyzny. Pomysły wpłynę­ły głównie z Warszawy, Poznania i Wrocławia.

Najczęściej czytane