• rodzinka
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
niedziela, 02 grudzień 2018 08:40

Wielki plac budowy

Napisał 

Budowa ulicy Kusocińskiego trwa od kilku miesięcy. Pierwsze prace obejmowały przebudo­wę sieci podziemnych i wykonanie zbiornika retencyjnego. Przedstawiciele ratusza tłuma­czą, że jeszcze w tym roku, na wielkiej budowie, rozpoczną się roboty typowo drogowe.

Na budowę nowego połączenia z węzłem „Świdnik” na drodze eks­presowej, wykonawca ma czas do października 2020 roku. Jego zada­niem jest budowa około 2 kilome­trów drogi z 12 skrzyżowaniami i jednym rondem, u zbiegu al. NSZZ Solidarność, po stronie Świdnika i ul. Modrzewskiego na terenie gmi­ny Mełgiew. W ramach inwestycji powstanie także 6 zatok autobuso­wych, chodnik i ścieżka rowerowa. Ulica będzie oświetlona i wyposa­żona w kanalizację deszczową, sani­tarną oraz sieć wodociągową.

Droga jest, co prawda, powiatowa, ale za przeprowadzenie inwestycji odpowiada miasto. Urzędnikom z ratusza udało się również pozy­skać dofinansowanie w kwocie ok. 17 mln zł. Natomiast cała budowa została wyceniona na 24 mln zł. Ta kwota nie obejmuje środków, któ­re zostaną przeznaczone na wykup gruntów pod budowę ulicy. Tym zadaniem zajmuje się Starostwo Po­wiatowe, choć część pieniędzy na odszkodowania dla właścicieli dzia­łek ma przekazać miasto.

Wielka budowa ruszyła jeszcze w wakacje. Początkowo wykonawca zajął się wymianą sieci podziem­nych i budową odwodnienia. W tej chwili powstał już zbiornik retencyj­ny, do którego spłynie woda z przy­szłej ulicy. Jak zaznaczają przedsta­wiciele ratusza, na tym tegoroczne działania się nie zakończą.

- Jeszcze w tym roku wykonawca przystąpi do pierwszych prac drogowych - zapowiada Justyna Harasymiuk, naczelnik wydziału inwestycji i za­mówień publicznych w Urzędzie Miasta.

Najczęściej czytane