• Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Slajd Wirtualny Spacer
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wirtualny spacer po Strefie Historii
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • SH
niedziela, 09 wrzesień 2018 09:00

Pieniądze na działalność

Napisał 

Urząd Miejska Świdnik jako partner Fundacji Polskiej Akademii Nauk, przystępuje do realizacji programu wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, skierowanego do osób pozostają­cych bez pracy i planujących otworzenie własnej działalności gospodarczej.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne od co najmniej 12 miesięcy, które ukończyły 30. rok życia i zamieszkują teren Lubel­skiego Obszaru Funkcjonalnego, a więc również gminę Świdnik. Kolej­nym warunkiem jest znajdowanie się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zalicza się osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby z niepełnospraw­nościami, długotrwale bezrobotne lub o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu „Nowe Przed­siębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” otrzymają bez­zwrotną dotację na założenie dzia­łalności gospodarczej, w wysokości 25 tys. zł oraz wsparcie pomostowe, w kwocie 2 tys. zł miesięcznie przez pierwszy rok prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach obecnej tj. III tury naboru wniosków, z pomocy będzie mogło sko­rzystać 20 osób.

Chętni do udziału w projekcie powinni zgłaszać się do punktu informacyjno-konsultacyjnego, w pokoju nr 11 Urzędu Miasta. W dniach 10-14 września uzyskają tam dokładne informacje oraz do­kumenty aplikacyjne. Punkt czynny będzie w godzinach: poniedziałek - środa 13.00-15.30, czwartek 15.00-17.00, piątek 13.00-15.00. Przyjmowa­nie wniosków potrwa od 17 do 19 września i odbywać się będzie w biurze Fundacji PAN, mieszczącym się w Lublinie, przy ul. Turystycznej 44.

- Wspólna inicjatywa miasta i Fun­dacji Polskiej Akademii Nauk jest kolejnym przykładem korzyści wynikających z przynależności Świdnika do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki niej mo­żemy realizować projekty duże i kosztowne, jak rewitalizację zielo­nych terenów miasta czy rozwiąza­nie problemów komunikacyjnych poprzez budowę dworca dla ko­łowego transportu mieszkańców powiatu świdnickiego. Teraz przy­szła kolej na działanie poprawiają­ce sytuację ekonomiczną bardzo konkretnej grupy ludzi, mających problemy z odnalezieniem się na rynku pracy - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Najczęściej czytane