• Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
niedziela, 13 maj 2018 15:41

Szansa dla przyszłych mam

Napisał 
Szansa dla przyszłych mam fot. archiwum

Miasto nie rezygnuje z propozycji współfinan­sowania znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodach. Pismo w tej sprawie trafiło tym razem do powiatu. Starosta zapewnia, że nie pozostawił dokumentu bez ciągu dalszego i daje nadzieję przyszłym mamom.

Świdnicki szpital cieszy się ogrom­ną popularnością wśród przyszłych mam. Odbywa się w nim rocznie blisko tysiąc porodów. Władze SP ZOZ zadbały o odpowiednie wa­runki dla rodzących. Od kilku lat regularnie przeprowadzają remon­ty oddziałów i doposażają je w nowoczesny sprzęt. Kilka tygodni temu szef szpitala zwrócił się do władz miasta o wsparcie finansowe w wysokości 50 tys. zł, na remont sal i sanitariatów na oddziale no­worodkowym.

- Bardzo mi zależy, żeby coraz więcej dzieci, w jak naj­lepszych warunkach, przychodziło na świat w naszym mieście. Liczą się konkrety. Dlatego przekażemy pieniądze szpitalowi powiatowe­mu na remont pięciu sal dla mam z noworodkami - mówił burmistrz Waldemar Jakson.

Równocześnie władze miejskie wystąpiły do szpitala z dodatkową propozycją.

- Chcemy pomóc w sfinansowaniu wprowadzenia znie­czulenia zewnątrzoponowego przy porodach. To już standard w wielu placówkach, np. w Lublinie. Dzięki takiemu znieczuleniu, mamy czują się bardziej komfortowo, zmniej­sza się ilość cesarskich cięć, a dzieci rodzą się zdrowsze - tłumaczył W. Jakson.

Szef szpitala zaznaczył z kolei, że wprowadzenie takiego rozwiązania będzie bardzo trudne.

- Problemem oprócz pieniędzy, jest też brak spe­cjalistów – mówił Jacek Kamiński, dyrektor SP ZOZ.

Zgodnie z wstępnymi wyliczenia­mi wprowadzenie znieczulenia ze­wnątrzoponowego kosztowałoby rocznie około 700 tys. zł. Koszty obejmują m.in. stały dyżur lekarza anestezjologa i specjalistycznej pielęgniarki. Szef szpitala w odpo­wiedzi przesłanej do ratusza tłuma­czył również, że mamy rodzące w świdnickiej placówce mogą korzy­stać z innych form łagodzenia bólu, zarówno niefarmakologicznych, jak i farmakologicznych.

Władze miasta nie chcą jednak re­zygnować z szansy wprowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego. Burmistrz Świdnika przesłał pod koniec kwietnia pismo do starosty, w którym zwraca się o ponowne przeanalizowanie sprawy. „Jestem świadom, że jest to zadanie trudne i kosztowne, dlatego też jest po­trzebne wspólne i świadome dzia­łanie dwóch samorządów Gminy Miejskiej Świdnik i Powiatu Świd­nickiego. Biorąc jednak pod uwagę wagę problemu i dobro mieszka­nek naszego miasta, liczę na priory­tetowe potraktowanie tego tema­tu” - napisał Waldemar Jakson.

Starosta świdnicki zapewnia, że nie pozostawił otrzymanego pisma bez dalszego ciągu.

- Poprosiłem dyrektora szpitala o przedstawie­nie wszystkich kosztów wprowa­dzenia znieczulenia zewnątrzopo­nowego. W chwili gdy będziemy je znali, przedstawimy władzom miasta konkretną propozycję do­tyczącą ich współfinansowania. Jeśli podtrzymają swoje deklara­cje, wówczas podejmiemy decyzję o wprowadzeniu tych kosztów do budżetu – tłumaczył Dariusz Koło­dziejczyk.

Najczęściej czytane