• Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
sobota, 12 maj 2018 12:37

Stop boreliozie

Napisała 

Świdniczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji medycznych w ramach projektu „Stop bo­reliozie”, realizowanego przez lubelskie Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych i Centrum Medyczne Sanitas. Zgłoszenia do programu przyjmowane są pocztą elektro­niczną: info@sis-dotacje.pl, a także w lubelskim Centrum Medycznym Sanitas, ul. Okopowa 2, lub w biurze projektu, ul. Narutowicza 56a.

Jak czytamy na stronach placówek, program skierowany jest do miesz­kańców województwa lubelskiego, powyżej 15. roku życia, z uwzględ­nieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych, a także osób, które podejrzewają u siebie boreliozę lub były ukąszone przez kleszcza. Rekrutacja wstępna obejmuje zapoznanie się z materia­łami edukacyjnymi i promocyjnymi, akceptację formuły projektu oraz wypełnienie dokumentów rekruta­cyjnych. Kolejny etap stanowi wy­wiad i uzupełnienie ankiety kwalifi­kacyjnej. Pacjenci, u których istnieje ryzyko zakażenia boreliozą, zostaną skierowani na badania diagnostycz­ne i konsultację do specjalisty cho­rób zakaźnych.

Program realizowany będzie do końca roku. Ma objąć 2000 męż­czyzn i 1000 kobiet. W przypadku dużej liczby chętnych o zakwalifi­kowaniu decydować będą kryteria udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach www.sis-dotacje.pl i www.cmsani­tas.pl. Tam też znaleźć można doku­menty rekrutacyjne.

aw

Najczęściej czytane