• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
sobota, 12 maj 2018 13:13

Świdnik w ekoofensywie

Napisała 
Świdnik w ekoofensywie fot. archiwum

Działania proekologiczne stają się coraz ważniejszą dziedziną polityki każdej gminy. W Świdniku nie są one związane tylko z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi również o dobrą jakość powietrza, usuwanie materiałów zawierających azbest i upowszechnianie alternatywnych źródeł energii.

Podejmowane są także działania popularyzujące niskoemisyjne środki transportu czy też inwestycje infrastrukturalne zapewniające uty­lizację odpadów w kolejnych latach. Do sfery ochrony środowiska należy też opieka nad bezdomnymi zwie­rzętami. Od strony organizacyjnej zajmują się tymi sprawami głów­nie wydziały inwestycji i zamówień publicznych oraz mienia komunal­nego Urzędu Miasta, a także Straż Miejska. Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta radni przyjrzeli się, jak im to wychodzi.

Podstawowym zadaniem jest go­spodarka opadami. W 2017 r. spół­ka Remondis wywiozła ich prawie 12 tys. ton. Wykorzystuje do tego pojazdy legitymujące się niską emi­sją spalin, spełniające normy EURO 5 i 6. Z myślą o przyszłości gmina przyłączyła się do budowy Zakła­du Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, w której głównymi udziałowcami są samorząd Lublina i Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Świdnik przeznaczył na tę inwestycję w budżecie prawie 2 mln zł. Całkowity jej koszt wyliczo­no na niemal 49 mln zł. 71 procent tej kwoty pochodzi ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dzięki temu Świdnik zagwaranto­wał sobie odbiór 5 tys. ton odpa­dów rocznie, przez 25 lat.

Dronem w trucicieli

Do walki o czyste środowisko włą­czyła się Straż Miejska. Dzięki zaku­powi, za kwotę 190 tys. zł, tak zwa­nego ekopatrolu, czyli samochodu wyposażonego, między innymi, w aparaturę do monitoringu stanu atmosfery, strażnicy są w stanie nie tylko pobierać i badać próbki powietrza, ale również interwenio­wać w sytuacji spalania materiałów szkodliwych, takich jak butelki PET, guma czy płyty impregnowane. Co pewien czas, mniej więcej raz w tygodniu, do swoich działań straż wykorzystuje również dron. Stałe­go monitoringu stanu atmosfery dokonują dwie stacje pomiarów powietrza, umieszczone przy ul. Hryniewicza i Wojska Polskiego. Ich wyniki można obserwować, korzy­stając z zakładki na stronie inter­netowej straży. Dzięki wzmożonej pracy strażników i jej nagłośnieniu w środkach masowego przekazu, rośnie świadomość świdniczan na temat możliwości ochrony zdrowia własnego i sąsiadów.

- W całym 2017r. zgłoszono 296 in­terwencji związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpada­mi. Do 19 marca 2018r. przyjęliśmy ich już 109. W 2017 roku strażnicy przeprowadzili 48 kontroli posesji. Nałożono 38 mandatów karnych. W 2018 kontroli było już 73. 61 zakoń­czyło się mandatem. W 2018 roku podjęto również 84 interwencje związane ze spalaniem szkodliwych odpadów, z czego 79 było spowo­dowanych interwencjami miesz­kańców. W ich wyniku nałożono 28 mandatów – mówił Janusz Wójto­wicz, komendant świdnickich straż­ników.

2032 - rok bez azbestu

W 2015 roku rozpoczęto realiza­cję programu, którego celem jest doprowadzenie do całkowitego wyeliminowania wyrobów zawie­rających azbest. Jego uruchomienie otworzyło drogę do starania się o dofinansowanie działań związa­nych z demontażem, transportem i składowaniem oraz unieszkodli­wieniem wyrobów azbestowych. Gmina Miejska Świdnik pozyskuje częściowe środki finansowe na jego realizację od Wojewódzkiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Go­spodarki Wodnej w Lublinie.

Całkowita ilość wyrobów zawiera­jących azbest znajdująca się na te­renie gminy w 2015r. wynosiła 88 176 m2 (1 323 t). W ciągu trzech lat usunięto 113 ton, za kwotę prawie 39 tys. zł, z czego 13 tys. zł pocho­dziło z dofinansowania WFOŚiGW. Obecnie trwa nabór wniosków na usuwanie kolejnych odpadów azbestowych.

Autobusem bądź rowerem

Europejski Tydzień Zrównoważone­go Transportu oraz Europejski Dzień bez Samochodu jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wyni­kające z nadmiernego ruchu samo­chodowego w miastach. Kampania skupia się głównie na zachęceniu jak największej liczby osób do uży­wania alternatywnych form trans­portu takich, jak komunikacja pu­bliczna, piesza lub rowerowa

- Do poprawy czystości powietrza ma się przyczynić upowszechnie­nie niskoemisyjnych form trans­portu. W tym celu zwiększamy, o 4, ilość kursów popularnej linii 55, obsługiwanej przez lubelski Za­rząd Transportu Miejskiego, który wykorzystuje autobusy o niskiej emisji spalin. Jesienią najprawdo­podobniej uruchomione zostaną kolejne, ponieważ ich jak najwięk­sza liczba leży nie tylko w interesie poprawy czystości środowiska, ale również wygody mieszkańców po­dróżujących codziennie do stolicy województwa – mówił Przemysław Kozień, kierownik referatu mienia komunalnego w UM.

Ekologiczną alternatywę porusza­nia się po mieście oferuje Lubelski Rower Miejski. W Świdniku można skorzystać z 41 jednośladów zapar­kowanych w 5 stacjach. Zastoso­wane rozwiązanie zapewnia pełną kompatybilność rowerów i stacji rowerowych w Świdniku i Lublinie. Możliwe jest dowolne przemiesz­czanie się wypożyczanych rowe­rów pomiędzy tymi miastami. Sys­tem działa od początku kwietnia do końca listopada każdego roku, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygo­dniu. Pierwsze 20 minut korzystania z roweru jest bezpłatne.

Ciepło ze słońca

Projekt instalacji systemów solar­nych kosztował około 3 mln zł, w 85 procentach został sfinansowany ze źródeł zewnętrznych.

- Jego celem było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie kosztów pozyskiwa­nia energii do produkcji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. W ra­mach programu zamontowano po­nad 260 systemów. Zainstalowano również 40 latarni z zasilaniem hy­brydowym, czyli słonecznym bądź wiatrowym - wyjaśniała Urszula Łopatyńska z biura funduszy euro­pejskich UM.

Na tym nie koniec planów zwią­zanych z odnawialnymi źródłami energii. Kolejny projekt, którego procedura rozpoczęła się w 2016, przewiduje instalację 217 kompletów ogniw fotowoltaicznych i 69 instalacji pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Koszt operacji szacowany jest na 5,3 mln zł, przy dofinansowaniu przekraczającym 4 mln zł - mówił Maciej Michałow­ski, reprezentujący również biuro funduszy europejskich.

Oszczędności energii służyły rów­nież projekty termomoderniza­cyjne, między innymi starej części Miejskiego Ośrodka Kultury, trzech budynków przy ul. Kolejowej oraz Zespołu Szkół nr 2.

Bardzo ważnym i kosztownym projektem jest dokończenie budo­wy kolektora wód deszczowych, oczyszczalni, zbiornika retencyj­nego i kanału odprowadzającego wodę. Jego wartość oszacowano na 34 mln zł, z czego aż 29 mln zł po­zyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zielony LOF

Obejmuje rewitalizację trzech te­renów zielonych miasta: otoczenia dawnego wysypiska śmieci przy ul. Krępieckiej, byłych obiektów Avii przy ul. Fabrycznej oraz pasa zieleni od ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Kusocińskiego, pomiędzy osiedlami Brzeziny I i II. Na ten cel pozyskano 3,4 mln zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach dzia­łań 5 gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Najedzone psy i koty

Coraz mniejszy, na szczęście, kło­pot sprawiają bezdomne zwierzę­ta. W schroniskach w Krzesimowie i Bazarze przebywają już tylko 32 psy pochodzące z naszej gminy. W bieżącym roku opiekę w schronisku znalazły zaledwie trzy czworonogi. Społecznicy zajmują się również kotami żyjącymi na wolności, któ­rych zarejestrowano 200. Gmina partycypuje finansowo nie tylko w ich dokarmianiu, ale także kastracji i sterylizacji. W bieżącym roku na opiekę nad bezdomnymi zwierzęta­mi przeznaczono 205 tys. zł.

jmr

Najczęściej czytane