• Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
Wydrukuj tę stronę
sobota, 30 grudzień 2017 09:10

Nad czym pracowali radni?

Napisał 

Komisje przygotowują merytoryczne wnioski na posiedzenia Rady Miasta. Dotyczą one najważniejszych problemów we wszystkich obszarach życia naszej społeczności. Nad czym pracowały komisje w mijającym roku? Na to pytanie odpowiedzieli nam przewodniczący poszczególnych zespołów.

Komisja rewizyjna

Kontroluje na zlecenie Rady Miasta działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Kieruję nią Andrzej Kaciuczyk:

- W bieżącym roku komisja rewizyjna przeprowadziła 9 planowych kontroli. Sprawdzano sposób załatwiania skarg i wniosków przez Urząd Miasta, realizację budżetu obywatelskiego, procedury przetargowe na gminne inwestycje, Straż Miejską, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostki oświatowo-wychowawcze. W wyniku kontroli został zmieniony regulamin tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Zmodyfikowano niektóre zasady, zapewniając lepsze wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel. Podjęto także działania usprawniające obsługę interesantów oraz zapewniające lepsze warunki pracy w MOPS.

Komisja Rewizyjna badała także sprawozdania finansowe, z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2016 rok. Zopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Świdnik.

Komisja Budżetu

- Większość podejmowanych uchwał, mających aspekt finansowy, opiniowany jest przez komisję, a więc w sposób obrazowy można powiedzieć „wszystkie drogi prowadzą do budżetu” - zaznacza Włodzimierz Radek, przewodniczący komisji.

W tym roku radni zajmowali się m.in. realizacją planu miejskich dochodów i wydatków.

- Największą inwestycją była przebudowa 4 kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-szatniowym z kwotą prawie 2,5 mln zł. Z planu pracy na 2017 rok m.in. analizowaliśmy wydatki na pomoc społeczną w latach 2015-2016, pochylaliśmy się nad aspektami finansowymi nowej spółki MKS AVIA oraz budżetu obywatelskiego. Zapoznaliśmy się ze stroną finansową funkcjonowania projektu „Rower Miejski”, który już wpisał się w komunikację naszego miasta - wymienia W. Radek.

Komisja zajmowała się też sprawami indywidualnymi mieszkańców, dotyczącymi problemów socjalno-finansowych, choćby zaległości w opłacaniu czynszów. - Na każdym swoim posiedzeniu zajmujemy się również sprawami bieżącymi, wynikającymi z tematyki sesji Rady Miasta, a także zagadnieniami, które nie znalazły się w planie pracy a wymagają opinii Komisji Budżetu - tłumaczy przewodniczący. - Natomiast od listopada rozpoczęliśmy prace nad nowym budżetem. Różni się on znacznie od realizowanego w roku bieżącym, gdzie wydatki majątkowe wzrastają niemal dwukrotnie z 30 mln zł do ponad 59 mln zł. Wyższe są także wydatki na realizacje umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przede wszystkim z Powiatem Świdnickim, gdzie zagwarantowano kwotę ponad 6,5 mln zł.

Oprócz największych inwestycji, jest jeszcze 15 zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego z kwotą prawie 1 000 000 zł. Nowością w budżecie jest 600 tys. na aktywizację społeczno - zawodową osób zagrożonych wykluczeniem w Centrum Integracji Społecznej. - Zwiększamy także dopłaty do komunikacji miejskiej Świdnik - Lublin do kwoty ponad 1 mln zł - wymienia W. Radek.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- Do głównych zadań Komisji należy gospodarka gruntami i obrotem nieruchomościami komunalnymi, ochrona środowiska i analiza stanu zagospodarowania przestrzennego gminy, funkcjonowanie i rozwój urządzeń infrastruktury komunalnej, opiniowanie działań związanych z restrukturyzacją i przekształceniami własnościowymi sektora usług komunalnych - wymienia Alfred Bondos, przewodniczący komisji.

W tym roku radni opiniowali projekty uchwał oraz inne sprawy prowadzone przez burmistrza miasta. W trakcie prac ocenili realizację budżetu za 2016 rok, za I półrocze tego roku oraz projekt przyszłoroczny. - Członkowie Komisji spotykali się z mieszkańcami podczas dyżurów. Ich wnioski, prośby i sugestie, po przeanalizowaniu, kierowane były do rozpatrzenia przez merytoryczne służby Urzędu Miasta - mówi A. Bondos. - Wiele czasu członkowie Komisji poświęcili na uzgadnianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego i rewitalizacji terenów miejskich.

Komisja spotykała się również ze służbami mundurowymi, analizowała problemy mieszkaniowe w lokalach gminnych oraz w Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Omawiano sytuację Cmentarza Komunalnego oraz oceniano działania służb miejskich za okres zimowy. Do ważnych działań zaliczyć należy ocenę realizacji zadań inwestycyjnych, finansowanych ze środków gminnych - w tym realizowanych przez powiat.

Komisja Strategii i Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik

Pracuje pod przewodnictwem Jerzego Irsaka. Spotkała się w tym roku 15 razy.

- Zajęliśmy się kilkoma tematami, z których cztery były najważniejsze - tłumaczy J. Irsak. Pierwszy to: „Stan realizacji i plany budowy dróg strategicznych na terenie gminy Świdnik”. W efekcie, w przyszłorocznym budżecie znalazły się tak istotne inwestycje, jak ul. Kusocińskiego i Rejkowizna, wraz z rondem na al. Lotników Polskich. Kolejny problem to „Komunikacja miejska Świdnik - Lublin, funkcjonowanie i analiza kosztów”. Rozpatrując go uznaliśmy, że trwająca od 2012 roku partycypacja w kosztach komunikacji obsługiwanej przez lubelski ZTM jest słuszna i wymaga dalszej intensyfikacji. Punkt ”Realizacja polityki mieszkaniowej gminy” dał przegląd zasobów komunalnych i ich stanu finansowego. Temat „Targowisko - zapoznanie z projektami zagospodarowania targowiska i ul. Targowej” zaowocował przeznaczeniem w budżecie na rok 2018, 0,5 mln zł. Komisja zajmowała się również koncepcją rewitalizacji centrum miasta, planami rozbudowy portu lotniczego, inwestycjami w Strefie Aktywności Gospodarczej. Chcę podkreślić, że nadchodzący rok będzie pod względem inwestycji wyjątkowo bogaty.

Komisja Oświaty, Rodziny i Spraw Społecznych

Pracowała pod przewodnictwem Konrada Sawickiego.

- Jednym z najważniejszych zadań miasta w roku 2017, w kontekście działalności naszej komisji, było wprowadzenie reformy systemu oświaty i przygotowanie do niej świdnickich szkół. Dlatego też, w ostatnich dwunastu miesiącach priorytet dla Komisji stanowiło bieżące analizowanie i nadzorowanie zmian z tym związanych. Spotkaliśmy się z dyrektorami wszystkich szkół, które nam podlegają, a których dotyczyła reforma. Co istotne, spotkania te odbywaliśmy w formie posiedzeń wyjściowych tak, aby być jak najbliżej prowadzonych prac i aby na bieżąco reagować na ewentualne trudności - mówi przewodniczący K. Sawicki.

Komisja analizowała także funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.

- W roku 2017 rozpoczęliśmy także cykl spotkań z dyrektorami świdnickich przedszkoli w formie posiedzeń wyjściowych, które najpewniej będą kontynuowane w przyszłym roku - dodaje Konrad Sawicki.

Komisja Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miasta

Pracuje pod kierownictwem Mirosława Tarkowskiego.

- Szczególną uwagę poświęciliśmy uciążliwemu problemowi braku w naszym mieście ogólnodostępnej bazy sportowej - mówi przewodniczący komisji. - Mieszkańców Świdnika na pewno ucieszy decyzja o wprowadzeniu na listę inwestycji budowy kompleksu basenów wraz z zapleczem rekreacyjno - sportowym, a także rozpoczęcie prac projektowych nowej hali widowiskowo - sportowej na terenie dawnych obiektów sportowych tzw. „AVII”.

Kluczową z punktu widzenia funkcjonowania sportu była decyzja Rady Miasta o powołaniu z końcem 2016 r. Miejskiego Klubu Sportowego „AVIA” Świdnik finansowanego całkowicie z budżetu gminy. Członkowie komisji odbyli dwa spotkania z prezesem klubu, na których omówiono koncepcję jego funkcjonowania i dotychczas osiągnięte efekty. Bardzo ważne są działania podejmowane w sferze profilaktyki i ochrony zdrowia, jak kontynuacja, profilaktycznego programu badania USG piersi kobiet w wieku 28-49 lat. Dużo uwagi Komisja poświęciła bazie lokalowej i działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki. Jak co roku, członkowie Komisji wizytowali świdnickie place zabaw. Cieszy rewitalizacja placu przy ul 3-go maja adaptowanego na park sportowy do StreetWorkout i kalisteniki. Zwieńczeniem prac komisji zdrowia sportu i turystyki był nowy regulamin stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień nadawanych przez burmistrza miasta.

Najczęściej czytane