• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
środa, 20 grudzień 2017 15:48

Zanim wybudują drogę

Napisał 

Kończą się prace przy remoncie sieci kanalizacji przy ul. Kusocińskiego. Pracownicy spółki Pegimek wymienili już ponad 1,2 tys. metrów rur, które położono w latach 80. Wszystko po to, aby bez przeszkód móc rozpocząć budowę tej ważnej arterii.

- Wymiana instalacji kanalizacyjnej jest pierwszym etapem przygotowań przed rozpoczęciem jednej z najważniejszych i zarazem największych inwestycji ostatnich lat, czyli ul. Kusocińskiego - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Funkcjonująca dotychczas sieć została położona w połowie lat 80-tych. Wymiana jej zapewni bezawaryjną eksploatację przez kolejne kilkadziesiąt lat i wyeliminuje infiltrację wód opadowych do sieci miejskiej. Zanim rozpoczęto prace, dokonano oceny stanu technicznego tj.  szczegółowego badania wykonanego za pomocą specjalistycznej kamery.

- Poprzedzając przyszłe inwestycje dokonaliśmy analizy stanu technicznego istniejącej sieci i podjęliśmy decyzję o wymianie starych rur kamionkowych na te, odpowiadające dzisiejszym czasom. Podczas prac zastosowano bezwykopową technologię berstliningu kalibracyjnego rurą ciągłą, zgrzewaną bez zmniejszania średnicy i bez konieczności wyłączania odcinków sieci z bieżącej eksploatacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy praktycznie w ogóle nie odczuli uciążliwości związanych z remontem - mówi Hubert Obrusiewicz, prezes spółki miejskiej Pegimek.

Początkowo chciano, aby remontem zajęła się zewnętrzna firma. Do pierwszego przetargu zgłosiły się trzy firmy. Jedna za wykonanie prac chciała nieco ponad 950 tys. zł pozostałe 2 oferty przekraczały kwotę  1,1 miliona złotych. Przedstawiciele przedsiębiorstwa postanowili unieważnić ten przetarg i zorganizować drugi licząc na lepszą cenę. Niestety w drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta z wyceną za ponad 1,1 milion złotych.

- Podjęliśmy decyzję, aby remontem zajęli się nasi pracownicy, wspólnie z firmą specjalizującą się w przewiertach. Dzięki negocjacjom i wykorzystaniu potencjału własnego udało się wykonać całość prac za około 770 tys. złotych – dodaje H. Obrusiewicz.

Czekają na wyceny

Przypomnijmy, że zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zostało podpisane przez starostę świdnickiego 30 paździer­nika. Dokument otrzymał rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to dużo szybszą i łatwiej­szą drogę do uzyskania ok. 200 potrzebnych pod inwestycję dzia­łek. Zgodnie z ustawą, powiat miał 60 dni na sporządzenie wycen wszystkich nieruchomości i przedstawienie ich właścicielom. Oznacza to, że pracownikom staro­stwa zostało jeszcze dwa tygodnie na załatwienie wszystkich formalno­ści. Po otrzymaniu wycen i decyzji o przejęciu działek, ich właściciele mają dwie drogi. Mogą nie zgo­dzić się na zaproponowaną kwotę i złożyć odwołanie. Nie spowoduje to jednak zatrzymania inwestycji. Natomiast ci, którzy zgodzą się na przedstawioną wycenę, mogą zy­skać jeszcze dodatkowe 5 proc., o ile w ciągu 30 dniu od jej otrzyma­nia zdecydują się przekazać swoje nieruchomości.

Wstępnie wartość działek potrzeb­nych pod ul. Kusocińskiego została wyceniona na 4,5 mln zł. Z tej sumy 2,8 mln zł ma pochodzić z budżetu miasta, resztę dołoży powiat. Na­tomiast za budowę potężnej ulicy będzie odpowiadał ratusz. Inwesty­cja jest warta ok. 28 mln zł. Z tego 17 mln zł będzie sta­nowiła dotacja unijna. Pozyskało ją miasto w ramach pieniędzy zare­zerwowanych dla Lubelskiego Ob­szaru Funkcjonalnego. Żeby jednak dofinansowanie otrzymać, miejscy urzędnicy musieli do 15 listopada złożyć wniosek do urzędu marszał­kowskiego. Mimo, że dokumenty z powiatu wpłynęły do ratusza nie­mal w ostatniej chwili, terminu uda­ło się dotrzymać. Dotacja wszystkie­go jednak nie załatwi. Ratusz będzie musiał również dołożyć 11 mln zł wkładu własnego.

Przedstawiciele miasta zapewniają, że są gotowi do budowy.

- Szykuje­my już postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wyko­nawcy tej inwestycji - informuje Michał Piotrowicz, zastępca bur­mistrza Świdnika.

W projekcie przyszłorocznego bu­dżetu zostały zabezpieczo­ne pieniądze na rozpoczęcie budo­wy. Z szacunków ratusza wynika, że w 2018 roku na ul. Kusocińskiego zostanie wydane 5,3 mln zł.

Najczęściej czytane