• Zdrowy Świdnik
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • SH
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Załatw sprawę w Urzędzie
wtorek, 24 październik 2017 08:51

Pracownicy mają radę

Napisał 

W PZL-Świdnik wybrano członków Rady Pracowników. Zostali nimi: Jarosław Wartacz - przewodniczący, Grzegorz Borek - wiceprzewodniczący, Katarzyna Dorożuk, Bogdan Kaczorowski, Zbigniew Słotwiński, Krzysztof Pylak, Emil Trepiak - sekretarz.

- Rada Pracowników jest ciałem re­prezentujących całą załogę zakładu – tłumaczy Piotr Sadowski, prze­wodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. - Kandydo­wać do niej może każdy pracownik, posiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, z wyjątkiem człon­ków managementu najwyższego szczebla. To, że nasza rada składa się wyłącznie z członków związków za­wodowych jest dziełem przypadku.

Rada Pracowników sprawuje rolę ciała konsultacyjnego. Jest infor­mowana przez pracodawcę o sy­tuacji ekonomicznej firmy, stanie i przewidywanych zmianach za­trudnienia oraz przedsięwzięciach mających na celu utrzymanie jego poziomu. Pracodawca ma również obowiązek przekazać wiadomości o zamierzeniach, które mogą spo­wodować istotne zmiany w organi­zacji pracy lub podstawach zatrud­nienia. Wszystko to musi uczynić z wyprzedzeniem, umożliwiającym radzie przygotowanie opinii. Nie ma ona mocy wiążącej, ponieważ rada nie jest organem właściciel­skim, ale może doprowadzić, na przykład, do organizowanego przez związki zawodowe protestu załogi. W przypadku opinii negatywnej, pracodawca zobowiązany jest do dokładnego wyjaśnienia motywów swoich działań.

- Rada Pracowników jest trzecim, po związkach zawodowych i Eu­ropejskiej Radzie Zakładowej, na­rzędziem dialogu pomiędzy pra­codawcą i pracownikami koncernu Leonardo - mówi P. Sadowski. - Każ­da z tych instytucji ma inne, uzupeł­niające się uprawnienia. Pozwalają one zbudować kompletny obraz całej grupy i podejmować właści­we działania. Dlatego też bardzo naciskaliśmy na ożywienie pracy ERZ, która poprzednio spotkała się w lipcu 2015r., a ostatnio, dopiero w październiku bieżącego roku.

Europejska Rada Zakładowa Leonar­do skupia przedstawicieli wszyst­kich europejskich zakładów kon­cernu. Reprezentanci PZL-Świdnik początkowo nie byli uwzględnieni w jej składzie. Po interwencjach, polską część grupy reprezentu­je 5 osób, z których trzy wchodzą w skład tak zwanego komitetu o zmniejszonym składzie. Są nimi: An­drzej Kuchta, przewodniczący MK NSZZ „Solidarność”, Jan Siedlecki, reprezentujący ZZ Metalowcy i Piotr Sadowski, przewodniczący ZZIT.

jmr

Najczęściej czytane

 • DSC_0617
 • DSC_0559
 • mural-4
 • DSC_0560
 • mural-1
 • DSC_0586
 • DSC_0600
 • DSC_0603
 • DSC_0622
 • mural-6
 • dsc_0586