• rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...

Aalten, Holandia

Aalten to niewielka (16 000 mieszkańców) miejscowość, położona przy granicy niemiecko-holenderskiej. Płaski krajobraz, typowa niewysoka zabudowa, z wieloma - jakże charakterystycznymi dla Holandii - wiatrakami w okolicy. To głownie tereny rolnicze - w Aalten znajduje się Centrum przedsiębiorczości branży rolniczej. Miasto Aalten ma dobre połączenie z innymi miejscowościami. Niedaleko położone jest Arnhem - bliskie Polakom ze względu na związek z armią gen. Maczka. Jak w całej Holandii, gdzie jazda rowerem, to niemal narodowa tradycja, w Aalten znajduje się znakomita infrastruktura dla turystyki rowerowej - bardzo dużo ścieżek rowerowych.

Współpraca pomiędzy gminami rozpoczęła się na początku lat 90-tych. Zespół Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie koncertował w holenderskiej miejscowości Aalten, poznając między innymi pracowników Fundacji Domów i Dziennego Przebywania dla Osób Niepełnosprawnych (STD). Nasi lubelscy przyjaciele poinformowali Holendrów, że znają podobne do ich placówki w okolicach Lublina, m.in. w Świdniku.

a) Dom Pomocy Społecznej

W lipcu 1990 roku województwo lubelskie podpisało porozumienie z Fundacją STD w Aalten o współpracy. W celu sprawnego przebiegu realizacji programu powstał szczegółowy "PROJEKT 2000" , który realizowany był przez powołaną do współpracy z Polską Fundację "Pod wspólnym dachem" (SSO) - reprezentowaną przez pana Roba Jana Inja, panią Berte Helmink-ter Stege, pana Theo C. te Linde. Doprowadziło to do nawiązania współpracy pomiędzy Domem Pomocy Społecznej "w Kazimierzówce" a Fundacją. Współpraca i szybko zawiązujące się więzy przyjacielskie wpłynęły na rozwój Domu Pomocy Społecznej. Wymiernym efektem wspólnych działań było wybudowanie i wyposażenie (ze znacznym udziałem środków holenderskich) w 1993 roku pierwszego, nowoczesnego budynku mieszkalnego dla osób z upośledzenie umysłowym w Świdniku (pawilon "Elżbieta"). Bazując na wzorcu pierwszego budynku, powstawały kolejne, finansowane z budżetu państwa i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: pawilon "Agata" - w 1994 r. i pawilon "Iwona" - w 1998 r. Część środków holenderskich posłużyła do sfinansowania wymiany szkoleniowej personelu DPS. Po śmierci pana Roba Jana Inja, DPS w Świdniku otrzymał imię tego wielkiego człowieka, laureata medalu gorących serc, honorowego obywatela miasta Świdnika. Obecnie Fundacja STD, poza Domem Pomocy Społecznej w Świdniku, współpracuje także z podobnymi placówkami w Wygnanowicach (gm. Rybczewice) i w Krzesimowie (gm. Mełgiew).

b) Gmina Aalten

Współpraca z Fundacją "Samen Onderdak" zaowocowała kontaktami z władzami holenderskiej gminy Aalten. Rozpoczął ją w 1991 roku ówczesny burmistrz Świdnika p. Stanisław Skrok. W holenderskim Aalten pierwsze informacje o Świdniku wiązały się z "rajdem sponsorowanym" ówczesnego burmistrza Aalten p. Tijme Bouwersa, podczas którego zbierane były pieniądze na potrzeby budowy wspomnianego wcześniej pierwszego pawilonu w DPS "w Kazimierzówce". W kwietniu 1993 roku delegacja holenderska uczestniczyła w otwarciu pawilonu "Elżbieta". Następne lata to wizyty oficjalne i robocze w obu gminach. Uczestniczyli w nich burmistrzowie obydwu gmin, ich zastępcy, radni i członkowie zarządów gmin, sekretarze miast, skarbnicy oraz inni pracownicy. W rozmowach i dyskusjach jakie prowadzono, porównywano funkcjonowanie samorządów, struktury organizacyjne gmin, zadania i pracę administracji, służb komunalnych, sposoby obsługi interesantów oraz problemy ochrony środowiska. Niektóre pomysły i wzory holenderskie, po dostosowaniu do naszych potrzeb, wykorzystujemy w naszej gminie i powiecie do dzisiaj. Rozwijały się kontakty pomiędzy placówkami oświatowymi, co zaowocowało wymianami młodzieży, odwiedzającej Aalten i Świdnik.

W kolejnych latach dołączała do gości holenderskich młodzież z Belgii, Niemiec i Francji - młodzież świdnicka przyjmuje swoich rówieśników, a następnie wyjeżdża za granice z rewizytą. Wydaje się to być najlepszą i najtrwalszą formą nawiązywania kontaktów i przyjaźni pomiędzy naszymi gminami. Kontakty oświatowe objęły także placówki ponadpodstawowe. W 1998 roku podczas wizyty delegacji holenderskiej w Świdniku nawiązano kontakty pomiędzy szkołą w Doutincham i Zespołem Szkół nr 1. Wkrótce te kontakty rozszerzono na Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku i Zespół Szkół w Piaskach. Były też wyjazdy kulturalne do Aalten. Zespół Tańca Ludowego "LESZCZYNIACY", kierowany przez p. Lecha Leszczyńskiego i jego żonę, kilkukrotnie odwiedzał i koncertował w Aalten. Także chóry świdnickie mają swój udział w rozwijaniu współpracy. W maju 2003 r. młodzieżowy chór "IMMO PECTORE" ze Świdnika uczestniczył w "Międzynarodowym Dniu Chórów" w Aalten, w którym brali udział przedstawiciele gmin partnerów holenderskiego Aalten.

Wieloletnia współpraca między gminami zaowocowała podpisaniem, 12 września 1998 r., "Umowy przyjacielskiej pomiędzy gminami Aalten i Świdnik". We wrześniu 2003r., miała miejsce robocza wizyta w Aalten dwóch delegacji: społecznej, w skład której wchodzili szefowie miejskich i powiatowych jednostek zajmujących się opieką społeczną oraz gospodarczej, w skład której weszli świdniccy przedsiębiorcy. W 2005 r. burmistrz Świdnika wziął udział w zaprzysiężeniu nowego burmistrza Aalten, pana B. Berghoefa

c) Korporacja Mieszkaniowa

"De Woonplaats" Współpraca z gminą Aalten zaowocowała także kontaktami z Korporacją Mieszkaniową "De Woonplaats". Pierwsze spotkanie miało miejsce we wrześniu 1995 roku a uczestniczyli w nim panowie Jan Klooster, Fons Catau i Wim Terpstra - wtedy jeszcze dyrektorzy trzech odrębnych fundacji budownictwa czynszowego. W dwa lata później zaowocowało to podpisaniem porozumienia dotyczącego: budownictwa czynszowego w Świdniku oraz miejskiego centrum usług socjalnych dla potrzeb osób starszych. Budownictwo czynszowe realizowane jest poprzez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "LOKUM". Miejskie Centrum Usług Socjalnych otwarte zostało we wrześniu 2002r. Oba projekty zrealizowano w znacznym stopniu dzięki pomocy finansowej korporacji mieszkaniowej "De Woonplaats". (MCUS - ok. 600 tys. zł; TBS "LOKUM" - ponad 2.905 tys. zł) W pierwszym przypadku strona holenderska opracowała kompletny projekt architektoniczny i plan zagospodarowania przestrzennego (łącznie z makietą), zapewniła i sfinansowała wymianę między pracownikami nadzorującymi i przygotowującymi ww. projekty. Współpraca z fundacją "De Woonplaats" ciągle się rozwija, poszukiwane są nowe kierunki i obszary działania dogodne dla obu stron.

Internetowa strona Aalten: www.aalten.nl

Najczęściej czytane