jg - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 01 luty 2018 08:47

Krwiodawcy apelują

W piątek, w punkcie medycznym na terenie PZL-Świdnik, w godz. 8.00-12.00, odbywa się akcja poboru krwi. Organizuje ją Klub HDK-PCK im.bł.ks. Jerzego Popiełuszki.

- Zachęcamy do oddawania tego cennego leku, potrzebnego do przeprowadzania zabiegów i operacji. W ten sposób ratujemy czyjeś życie. Chętni mogą zgłaszać się do biura przepustek, koniecznie z dowodem tożsamości – mówi Andrzej Słotwiński, prezes klubu.  

Następne akcje w PZL-Świdnik zaplanowano na: 9 marca, 6 kwietnia, 11 maja, 1 czerwca, 6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 9 listopada i 7 grudnia.

Krew będzie też można oddawać w ambulansie lubelskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który zaparkuje przed budynkiem świdnickiego Centrum Kultury, w każdą pierwszą środę miesiąca (z wyjątkiem lutego), w godz. 8.15-13.00.

aw

czwartek, 01 luty 2018 10:15

Ruszyła kwalifikacja wojskowa

217 wezwań dla mieszkańców Świdnika. Dokładnie tyle osób obejmie tegoroczna kwalifikacja wojskowa. Zawiadomienia trafią do 173 mężczyzn urodzonych w 1999 roku, 38 ze starszych roczników i 6 kobiet.

Stawienie się przed komisją jest ustawowym obowiązkiem. W tym roku kwalifikacji podlegają przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 1999 roku. Wzywane również będą kobiety – absolwentki szkół medycznych i weterynaryjnych oraz mężczyźni, którzy z różnych przyczyn nie mogli pojawić się na wcześniejszej kwalifikacji, osoby czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kategoria B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji, jak również osoby, które ukończyły 18. rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, o ile nie posiadają określonej kategorii.

Kwalifikacja w naszym województwie rozpoczęła się 30 stycznia. Dla mieszkańców Świdnika potrwa od 8 do 19 lutego. Tydzień później, przed komisję lekarską trafią panie, zaś 2 marca osoby, które nie mogły stawić się w wyznaczonym wcześniej terminie. Jeżeli ktoś, z przyczyn niezależnych, nie może uczestniczyć w kwalifikacji, powinien powiadomić o tym pracownika reprezentującego burmistrza. Wtedy wyznaczony zostanie nowy termin. Jeżeli dysponujemy innym dogodnym dniem, ale już po zakończeniu kwalifikacji, można udać się bezpośrednio do wojskowego komendanta uzupełnień w Lublinie, od którego otrzymamy skierowanie na badania.

- Oprócz komisji lekarskiej, na kwalifikacji obecny jest przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień, który zaproponuje młodym ludziom służbę w strukturach MON, od szkół wojskowych zaczynając, po szkolenia przygotowawcze, i na służbie zawodowej kończąc - mówi Michał Kamela, inspektor do spraw obywatelskich w Urzędzie Miasta. - Zainteresowanie służbą wojskową jest spore. Sama kwalifikacja polega tylko na określeniu kategorii zdrowia ewentualnych kandydatów. Nie jest to wezwanie do odbycia służby wojskowej. Chociaż nastawienie do niej bardzo się zmieniło. Młodzież traktuje kwalifikację bardzo poważnie, często z myślą o związaniu swojej przyszłości z mundurem. Niejednokrotnie potencjalni rekruci zgłaszają chęć wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej

W tym roku kwalifikacja wojskowa odbędzie się w budynku przy ul. Okulickiego 20A. Wezwane osoby powinny zabrać ze sobą dokument tożsamości, aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm do książeczki wojskowej, dokumentację medyczną, jeżeli są pod stałą opieką lekarską oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki. W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, burmistrz nakłada grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję.

słs

środa, 31 styczeń 2018 15:11

Rekrutacyjna ściągawka

W marcu rusza rekrutacja do świdnickich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych  i pierwszych klas szkół podstawowych. Prezentujemy zasady naboru do miejskich placówek.

Przedszkola i oddziały przedszkolne:

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

2. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

3. W przypadku większej liczby kandydatów stosuje się następujące kryteria ustawowe:

    a) wielodzietność rodziny kandydata;

    b) niepełnosprawność kandydata;  

    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddziały przedszkolne  nadal dysponują wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria określone przez organ prowadzący -  Radę Miasta Świdnik:

1) Praca zawodowa lub pobieranie nauki w systemie dziennym:

- przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko  – 6 punktów,

- przez jednego z dwojga rodziców/opiekunów prawnych - 3 punkty;

2) Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych przez rodziców/opiekunów  prawnych dziecka, według miejsca zamieszkania na terenie Świdnika  – 6 punktów

3) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub żłobka znajdującego się w budynku przedszkola, a w przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego - uczęszczanie jego rodzeństwa do szkoły w budynku której funkcjonują te oddziały – 5 punktów;

4) Uczęszczanie dziecka do żłobka znajdującego się w budynku przedszkola – 5 punktów.

5) Określenie we wniosku przedszkola bądź oddziału przedszkolnego przeprowadzającego rekrutację jako placówki pierwszego wyboru – 2 punkty.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia powyższych  kryteriów są oświadczenia rodziców składane na piśmie.

  

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Świdnik.

Postępowanie rekrutacyjne / Postępowanie uzupełniające

od 01.03.2018 do 20.03.2018 / od 13.08.2018 do 16.08.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola , innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.03.2018 do  29.03.2018 / od 17.08.2018 do 28.08.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.04.2018 / 23.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

od 09.04.2018 do 13.04.2018 / od 23.08.2018 do 24.08.2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

18.04.2018 / 25.08.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


 
Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik, a także klas wyższych niż klasa I, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r., poz. 59 z późn. zmn.) w art. 137 ust. 1 (oddziały sportowe) oraz w art. 139 ust.1 (oddziały dwujęzyczne).

 Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej:

  • Postępowanie rekrutacyjne dotyczy uczniów zamieszkałych poza obwodem danej   szkoły. Uczniowie mieszkający w obwodzie są przyjmowani do szkoły z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
  • Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli w danej szkole pozostaną jeszcze wolne miejsca, po przyjęciu dzieci z obwodu. 
  • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata, który składa się bezpośrednio do dyrektora szkoły.
  • Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech publicznych szkół.
  • W przypadku większej liczby kandydatów bierze się pod uwagę kryteria oraz odpowiadające im wartości punktowe, określone w Uchwale Rady Miasta Świdnik podjętej na sesji w dniu 30.03.2017r.
  • Uchwała Rady Miasta określa także dokumenty niezbędne do potwierdzenia niżej wymienionych kryteriów:

 Kryteria przyjęcia ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej

1)      realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez rodzeństwo kandydata w   szkole, do której składa wniosek.-6 punktów;

2)      uczęszczanie kandydata do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat - 5 punktów;

3)      szkoła została wskazana na I miejscu we wniosku o przyjęcie kandydata, jako najbardziej preferowana - 4 punkty;

4)      zamieszkiwanie w obwodzie szkoły krewnych dziecka (np. babci, dziadka) wspierających rodziców w realizacji potrzeb dziecka, szczególnie w zakresie potrzeby bezpieczeństwa i opieki po zajęciach pozalekcyjnych- 3 punkty

5)      położenie szkoły w odległości do 3 km od miejsca zamieszkiwania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców - 3 punkty.

6)      wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty;

7)      niepełnosprawność w rodzinie kandydata (jednego lub obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata) – 2 punkty;

8)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania powyższych kryteriów

1)   oświadczenia składane na piśmie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

2)   kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046, poz. 1948)

3)   kopia dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r., poz.575,1583,1860)

 

Rekrutacja do oddziału sportowego w klasie IV szkoły podstawowej (art.137 ustawy Prawo oświatowe)

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, a na drugim etapie – kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

 

Rekrutacja do oddziału dwujęzycznego w klasie VII szkoły podstawowej (art.139 ustawy Prawo oświatowe)

1.Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, o których mowa w art. 131 ust. 2.

4.  W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego. 

 

Szczegóły poniżej

środa, 31 styczeń 2018 13:52

Tytan ze Świdnika

Futbol amerykański - gra dla prawdziwych twardzieli. Kształtuje nie tylko mięśnie, ale i charakter. W drużynie Tytanów Lublin gra Bartek Nowak, 19-latek ze Świdnika. Mimo, że urodził się bez dłoni, swoją postawą udowadnia, że warto przełamywać bariery w dążeniu do realizacji marzeń. W grudniu ubiegłego roku, jako jeden z pięciu zawodników, reprezentował nasz kraj w turnieju Aztec Bowl w Meksyku, rywalizując z najlepszymi sportowcami z całego świata.

- Udowadniasz, że nie ma rzeczy niemożliwych...

- Ja tego tak nie postrzegam. Po prostu robię to, co kocham. Zawsze podkreślam, że futbol amerykański to nie tylko sport, w którym rozwijamy się fizycznie. W pewnym stopniu kształtuje też naszą psychikę. Uczy dużo pokory i szacunku do innych.

- Wróćmy do początków. Skąd Twoje zainteresowanie tą dyscypliną?

- Nigdy nie interesowałem się piłką nożną. Inni chodzili na treningi, mnie to kompletnie nie kręciło. Będąc w gimnazjum, do szkoły przyjechali zawodnicy Tytanów Lublin. Pomyślałem, że chciałbym spróbować z nimi poćwiczyć. Jakiś czas później pojawiłem się na pierwszym treningu juniorskim. Było to bardzo stresujące przeżycie. Z natury jestem nieśmiały i starałem się ukrywać rękę, jednak tam nie dało się tego zrobić. Musiałem wejść w nowe towarzystwo. Pojechałem z siostrą i w zasadzie to ona wepchnęła mnie na boisko. Pamiętam, jak trenerzy rozmawiali między sobą o pozycji, na której miałbym grać. Jeden powiedział „słuchaj, on nie ma ręki, co z nim zrobimy”. Drugi nie mógł w to uwierzyć i zaczął mnie szukać wzrokiem (śmiech). Cieszę się, że szkoleniowcy nigdy nie oceniali mnie przez pryzmat braku dłoni. Kazali wykonywać wszystkie ćwiczenia, mimo że chwilami było ciężko. Nie czułem się traktowany inaczej. Przynosiło mi to radość i dlatego z chęcią wracałem na każde kolejne spotkanie.

- Po ciężkich treningach nadszedł czas na pierwszy mecz.

- Rozegrałem go w wakacje 2014 roku, dwa miesiące po pierwszym treningu. To był sparing kończący camp całej drużyny. Graliśmy przeciwko Warsaw Eagles. Nie pamiętam dokładnego wyniku, jednak było to dla mnie wielkie wyróżnienie, gdyż zostałem wystawiony w pierwszym składzie. Pamiętam też wielki stres jaki mi towarzyszył. Wiedziałem, że muszę jak najlepiej wykorzystać swoją szansę. Do momentu pierwszego uderzenia cały się trząsłem, później wszystko odpuściło.

- W juniorach stołecznej drużyny grałeś dwa sezony.

- Zaczynałem w Tytanach juniorach, potem dwa sezony grałem również w Warszawie. Ważne było wsparcie moich rodziców, którzy zachęcali, abym próbował różnych rzeczy. Jednocześnie zawsze popierali moje decyzje i uważali, że przygoda z warszawskim klubem może być dobrym sposobem na rozwijanie swoich umiejętności. Można powiedzieć, że gdyby nie mój tato, pewnie bym rzucił futbol. Nieraz nie chciało mi się jechać na trening, a on na siłę „wyrzucał” mnie z domu (śmiech). Od zawsze gram w formacji defense, zmieniałem tylko pozycje wewnątrz. W juniorach występowałem na pozycji middle linebacker. Teraz gram jako safety. Jestem ostatnią deską ratunku dla defensywy. Moim zadaniem jest krycie głębokiej strefy w boisku. Jeśli zawalę, kończy się to utratą punktów. Pozycja ta wymaga dużego doświadczenia. Safety bardzo dobrze musi „czytać” przeciwników i wiedzieć co się aktualnie dzieje na placu gry.

- Wróciłeś do Lublina. Po jakimś czasie pojawiła się możliwość wyjazdu na turniej Aztec Bowl w Meksyku.

- Na fanpage'u organizatorów obejrzałem spot zapraszający zawodników z roczników 1998, 1999 i 2000. Trzeba było przygotować krótki filmik z akcjami z własnych meczów. Ja takiego nawet nie miałem. Żeby nie mieć pretensji, że nie spróbowałem, jednego dnia przygotowałem i przesłałem klip. Nazajutrz odezwał się koordynator przedsięwzięcia na nasz kraj z informacją, że trenerzy są zainteresowani moim udziałem w rozgrywkach i chcą porozmawiać.

- Spełnienie marzeń?

- Tak, jednak trzeba było szybko zejść na ziemię. Musiałem zebrać pieniądze na przelot. Wtedy z pomocą przyszła drużyna. To oni wyszli z inicjatywą, żeby zorganizować zbiórkę i udało się. Nigdy nie zapomnę, że to dzięki nim i darczyńcom udało mi się rozwijać umiejętności, ale też przeżyć niezapomnianą przygodę wśród najlepszych, młodych zawodników futbolu amerykańskiego. W Meksyku, oprócz mnie, zaprezentował się kolega z drużyny, Rafał Chamera, a także jeden zawodnik z Bielawy i dwóch z Wrocławia. Oczywiście tygodniowy wyjazd to ciężka praca, bez taryfy ulgowej. Dwa treningi dziennie, sesje filmowe, podczas których analizowaliśmy nasze akcje, a na zakończenie mecz. Dopiero ostatniego dnia chwila czasu wolnego na zwiedzanie miasta. Nie uważam aby występ w Meksyku był moim sukcesem. Miałem po prostu trochę szczęścia, że się tam znalazłem.

- Wiążesz przyszłość ze sportem?

- W tej chwili futbol amerykański rozwija się dynamicznie, jednak potrzeba jeszcze wiele czasu, aby był w Polsce traktowany jak inne dyscypliny. Teraz nie otrzymujemy żadnych pieniędzy, musimy sami opłacać treningi, sprzęt. Oczywiście, że chciałbym być sportowcem, utrzymywać się z tego i taki jest mój plan. Jednocześnie wiem, że nie jestem najlepszym zawodnikiem. Jest sporo rzeczy, nad którymi muszę popracować. Chciałbym jednak wystąpić kiedyś przed polską publicznością, z orzełkiem na piersi. To będzie prawdziwy sukces i zwieńczenie mojej pracy.

fot. Monika Sidorowska

Magazyn Świdnik - Wysokich Lotów, nr 21/2018

środa, 31 styczeń 2018 12:53

Uwaga przedsiębiorco!

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe w serwisach internetowych administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Warto założyć go jak najszybciej. Przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach firmy nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, muszą bowiem, najpóźniej do 26 lutego, po raz pierwszy dostarczyć do systemu Ministerstwa Finansów tak zwany Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). Można go przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Najłatwiej i najpewniej uczynić to posiadając profil zaufany.

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub właśnie profil zaufany. Dzięki profilowi zaufanemu możemy również, między innymi: składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i Urzędzie Skarbowym, czy też złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej.

Profil zaufany uzyskujemy bezpłatnie. Do jego założenia prowadzą dwie drogi, obie z wykorzystaniem Internetu. Pierwsza, za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Warunkiem jest posiadanie konta w jednym z następujących banków: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo. Dane w banku są wiarygodne, ponieważ zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta. Dlatego każdy, w tym przedsiębiorca, który zdecyduje się na ten sposób założenia profilu zaufanego, nie musi potwierdzać ich osobiście w urzędzie. W tej opcji profil zaufany można założyć i potwierdzić online, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, korzystając z zakładki umieszczonej na stronie naszego konta. W tym wypadku, do wykonania mamy tylko dwie czynności. Najpierw wypełniamy formularz o założenie profilu zaufanego w systemie bankowości elektronicznej. Następnie potwierdzamy operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Na koniec, na nasz adres mailowy otrzymujemy potwierdzenie założenia profilu.

Drugi sposób rozpoczynamy od wejścia na stronę www.pz.gov.pl. Następnie wybieramy opcję założenia profilu zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym.

Krok trzeci polega na wypełnieniu w Internecie wniosku o założenie profilu. Po założeniu profilu, należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdzamy, gdzie znajduje się najbliższy. W całej Polsce funkcjonuje ich prawie 1500. Są to, między innymi urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Profil zaufany przyda się również osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej. Za jego pośrednictwem można zgłosić utratę dokumentu tożsamości, wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego czy też załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny, takie jak becikowe, świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz uzyskać odpis aktu stanu cywilnego.

Więcej informacji o profilu zaufanym znajdziemy na stronie www.pz.gov.pl

jmr

środa, 31 styczeń 2018 12:50

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)  do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana  w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert  na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

wtorek, 30 styczeń 2018 13:20

Kto może pomóc?

Policjanci szukają osób podróżujących 20 stycznia pociągiem relacji Lublin-Chełm, który w Dominowie zderzył się z ciągnikiem.

Do wypadku doszło około godz. 23.30. Jak zeznał maszynista, podczas jazdy zauważył na torach mężczyznę, który dawał mu sygnały do zatrzymania składu. Okazało się, że na części torowiska stoi ciągnik rolniczy. Niezwłocznie podjął próbę zatrzymania pociągu, którym podróżowało 27 osób, jednak okazało się to niemożliwe.

- Maszynista dodał, że na miejscu zastał kierowcę ciągnika, który powiedział, mu że doszło do awarii sprzęgła i dlatego wjechał na tory nie mogąc zatrzymać maszyny. Przed przybyciem służb, kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia - mówi Elwira Domaradzka z KPP w Świdniku.

Po jakimś czasie mężczyzna jednak wrócił. Oświadczył, że ciągnik pozostawił poprzedniego dnia na swoim polu i nie wie, w jakich okolicznościach znalazł się na torowisku. Okazało się, że 37-latek jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo, miesiąc wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy za przekroczenie prędkości. Policyjny biegły, po przeprowadzeniu oględzin stwierdził, że ciągnik rolniczy był niesprawny technicznie przed zdarzeniem.

Policyjni apelują do osób podróżujących tym składem o kontakt telefoniczny (81 749 42 54) lub pojawienie się w najbliższej jednostce policji.

wtorek, 30 styczeń 2018 10:03

I zabawa, i pomoc

W ostatnią sobotę, 27 stycznia, przedstawiciele Świdnickiego Klubu Motocyklowego Usarz zaprosili na wspólną zabawę, podczas 3. edycji Balu Dobroczynności. W trakcie imprezy zbierali środki, które trafią do podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku.

- Uczestnicy balu to nie tylko motocykliści, którzy na co dzień jeżdżą w czarnych skórach i są postrzegani nie zawsze pozytywnie. To także osoby sympatyzujące z klubem, znajomi, przyjaciele z innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, jak również samorządowcy, przedstawiciele biznesu czy indywidualni goście, którzy postanowili w tej nietypowej formule zakończyć karnawał - mówi Bartłomiej Pejo, prezes Stowarzyszenia.

Na usarskim balu goście mieli okazję obejrzeć wyjątkowe egzemplarze motocykli zabytkowych, w tym m.in. słynną świdnicką Wueskę, Junaka, Triumpha, ale również modele legendarnego Harleya. Głównym punktem imprezy była loteria fantowa i licytacja. Uczestnicy mieli szansę wygrać, między innymi gadżety przekazane przez sponsorów balu, przeloty samolotem nad Świdnikiem, vouchery na przejazdy autami terenowymi, zestawy ogrodnicze czy kubki klubowe. Nie zabrakło także prac artystycznych, obrazów, rękodzieła, zestawów miodowych czy kawy palonej przez lokalnego przedsiębiorcę.

- Duże zainteresowanie wzbudzało profesjonalne studio graficzne, w którym zwycięskie losy pozwalały na wykonanie pamiątkowego zdjęcia z motocyklem - dodaje B. Pejo.

Podczas zabawy udało się zebrać 5 tys. zł. 

 

poniedziałek, 29 styczeń 2018 12:15

Szukają wykonawcy

Największa inwestycja drogowa ostatnich lat właśnie startuje. Miasto ogłosiło przetarg na jej budowę.

- To dla nas ważny moment, bo rozpoczęcie procedury było poprzedzone bardzo długimi przygotowaniami. Ich skutkiem jest również dotacja unijna, którą udało się zdobyć na tę inwestycję - mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. Dwukilometrowa ulica Kusocińskiego będzie stanowić drugie bezpośrednie połączenie z ekspresową „siedemnastką”. Droga ma powstać w ciągu dwóch lat i będzie kosztować około 30 mln zł.

Tak dużej inwestycji drogowej dawno w Świdniku nie było. Dzięki niej kierowcy jadący ze wschodniej części województwa będą mogli wprost z węzła „Świdnik”, na wysokości Krępca, zjechać w kierunku miasta. Nowa droga ma również ułatwić życie mieszkańcom.

Przygotowania do budowy ul. Kusocińskiego trwały bardzo długo. Początkowo za jej realizację miał odpowiadać urząd marszałkowski, a droga miała powstać razem z przebudową ekspresowej „siedemnastki”. Ostatecznie pieniędzy na tę ulicę nie wystarczyło. Po kilku latach Kusocińskiego stała się drogą powiatową. Z góry wiadomo było jednak, że potężna inwestycja może okazać się zbyt dużym ciężarem dla samorządu. Z pomocą starostwu przyszło miasto. Urzędnikom z ratusza udało się zdobyć pieniądze unijne zarezerwowane dla gmin wchodzących w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Choć i tu walka nie była łatwa, bo początkowo pieniądze miały pójść na remont jednej z lubelskich ulic. Dotacja unijna wyniesie ok. 17 mln zł. Pod koniec minionego roku ratusz podpisał umowę z urzędem marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji. Żeby jednak ulica powstała Urząd Miasta będzie musiał dołożyć ze swojego budżetu ok. 13 mln zł. W planie wydatków zarezerwowane są również pieniądze na wykup gruntów pod drogę. Zostaną przekazane powiatowi, który jest odpowiedzialny za pozyskanie potrzebnych działek.

Po długich miesiącach przygotowań, w piątek ogłoszono przetarg na budowę ul. Kusocińskiego.

- Mówimy o jednej z naszych priorytetowych inwestycji. Jej wykonanie zapewni nam lepsze skomunikowanie miasta z drogą ekspresową, która ma kluczowe znaczenie nie tylko jako krajowy korytarz komunikacyjny, ale również międzynarodowy – mówi Waldemar Jakson.

Wykonawcy mają 40 dni na złożenie ofert. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa droga powstanie w ciągu dwóch najbliższych lat. Budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku, urzędnicy planują że wydadzą na nią w 2018 roku ponad 5 mln zł, a w sumie około 30 mln zł.

Jaka będzie nowa droga?

Ulica Kusocińskiego będzie miała około 2 kilometrów długości i jezdnię szeroką na 7 metrów. Na całym jej odcinku powstanie 12 skrzyżowań. U zbiegu al. NSZZ Solidarność po stronie Świdnika i ul. Modrzewskiego na terenie gminy Mełgiew, zostało zaprojektowane rondo. W ramach inwestycji powstanie także 6 zatok autobusowych, chodnik i ścieżka rowerowa. Ulica będzie oświetlona i wyposażona w kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową. 

niedziela, 28 styczeń 2018 11:53

Bal nad bale (foto)

W ubiegłym tygodniu świętowali uczniowie Zespołu Szkół nr 1. Wczoraj bawiła się młodzież z I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej.

Jako pierwsi zaczęli uczniowie PCEZ. Młodzież zdecydowała, że bal odbędzie się w Dworze Choiny. Studniówkę otworzył tradycyjny polonez. Nie zabrakło też pokazu walca angielskiego i wiedeńskiego. A jak bawili się przyszli absolwenci? Miejmy nadzieję, że klimat uroczystości przybliżą poniższe zdjęcia.

Strona 3 z 290