• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • rodzinka
sobota, 24 sierpień 2019 15:10

Parada na dwóch kołach

Takiej parady motocykli w Świdniku jeszcze nie było. Ulicami miasta przejechało około tysiąca maszyn.

Zlot Motocykli WSK i Innych, w tym roku już dwunasty, ma to do siebie, że superszybkie „szlifierki” pozostają w cieniu szacownych SHL-lek, WFM-ek i wuesek. Najstarsza z nich miała 62 lata. Widok dzieci siedzących na bakach i seniorów za kierownicami stylowych jednośladów świadczył o tym, że miłość do motocykli jest chorobą dziedziczną i nieuleczalną. Zobaczyli Świdnik, Świdnik zobaczył ich. Potem pojechali do Cegielni Wierzchowina, żeby pobawić się w ulubionym, hardcore’owym stylu.

jmr

 

 

 

piątek, 23 sierpień 2019 12:30

Oddaj krew, uratuj życie

Krwiodawcy z Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy „PZL-Świdnik” S.A. wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz gminą Mełgiew za­chęcają do udziału w akcji poboru krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Odbędzie się ona w niedzielę, 25 sierpnia, w Urzędzie Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2.

- Na chętnych, nie tylko mieszkań­ców Mełgwi, ale i okolicznych miej­scowości, będziemy czekać w godz. 9.00-14.00. Liczymy na duże zain­teresowanie, ponieważ wakacje to okres, kiedy potrzebna jest każda grupa krwi. Zróbmy wszystko, aby nie zabrakło tego cennego leku, ra­tującego życie, między innymi po­szkodowanym w wypadkach - mówi Andrzej Słotwiński, prezes klubu.

Osoby zgłaszające się powinny mieć przy sobie dowód tożsamości. Muszą pamiętać, by dzień wcze­śniej nie spożywać alkoholu, a w dniu akcji zjeść lekkie śniadanie.

W Świdniku najbliższa akcja poboru krwi zaplanowana jest 6 września, w godz. 8.00-12.00, w punkcie me­dycznym na ternie PZL-Świdnik.

aw

piątek, 23 sierpień 2019 11:11

Gotowe na wrzesień

W gminnych przedszkolach trwają wakacyjne remonty. Pracy jest wiele, tym bardziej, że od września część placówek zacznie funkcjonować na nowych zasadach organizacyjnych. Z ich połączenia powstanie Zespół Przedszkoli nr 1 oraz Zespół Przedszkoli nr 2.

W pierwszym przypadku „Dwójka” połączy się z „Trójką”. Drugi zespół utworzy „Czwórka” z „Szóstką”. Za­kres działalności opiekuńczo-wy­chowawczej i edukacyjnej przed­szkoli pozostanie niezmieniony. Wspólne będzie jedynie zarządza­nie obiektami i organizacja pracy pod kierownictwem jednego dy­rektora. Reorganizacja ma ułatwić pracę tych placówek.

Intensywne prace reorganizacyj­ne już trwają w Przedszkolu nr 3. Mówi o tym Renata Wójcik, dyrek­tor placówki: - Szykujemy się do połączenia z „Dwójką”. To ogrom pracy, gdyż wymaga likwidacji jednej i powoła­nia drugiej placówki. Przygotowu­jemy się do nowej działalności na poziomie dydaktycznym i finanso­wo-organizacyjnym. Wiąże się to, m. in. z wyposażeniem kancelarii w niezbędne meble na dokumenty. Prace wymagają też scalenia syste­mów informatycznych, w tym arku­szy organizacyjnych, płac, kadr.

„Trójka” jest już po kosztownych wakacyjnych remontach. Wypeł­niając zalecenie pokontrolne straży pożarnej, modernizacji poddano instalację hydrantową. Placówka otrzymała też pieniądze na zakup i montaż nowej windy.

- Przedszkole liczy sobie 50 lat - do­daje R. Wójcik. - Używaliśmy starej windy do transportu i wydawania posiłków dla blisko 200 dzieci, a budynek jest dwukondygnacyj­ny. To niezbędny wymóg, bardzo ułatwiający nam pracę. Zostały również odmalowane pomieszcze­nia. Zrobili to nasi pracownicy oraz osoby skierowane przez sąd w ra­mach prac użyteczności społecz­nej.

Koszt remontów przeprowadzo­nych w „Trójce” to ponad 70 tys. zł.

W Przedszkolu nr 4 trwają przy­gotowania do połączenia z Przed­szkolem nr 6. Poza tym, w placówce wymieniono instalację elektryczną na I. piętrze, gniazda wtyczkowe i siłowe w kuchni. Zamontowano też nowe lampy typu led. W jednej z sal wymieniono panele podłogo­we. Wartość wykonanych prac to 120 tys. zł.

W „Piątce” niezbędny okazał się re­mont dachu, kominów oraz instala­cji odgromowej. Zabiegi te popra­wią stan techniczny budynku. W salach dydaktycznych wymieniono podłogi oraz odmalowano ściany. Odświeżono klatkę schodową. Pra­ce kosztowały ponad 37 tys. zł.

Montaż nowego, głównego wy­łącznika prądu, niezbędnego dla bezpieczeństwa budynku to jedno z zadań remontowych Przedszko­la nr 6. W ramach zaleceń san­epidu wymieniono też parkiety w dwóch salach, na powierzchni 146 mkw. Ich dotychczasowy stan, a zwłaszcza liczne ubytki, uniemoż­liwiły renowację. Wartość prac to ponad 48 tys. zł.

Ogólny koszt remontów w świd­nickich przedszkolach zamknął się kwotą blisko 280 tys. zł.

słs

czwartek, 22 sierpień 2019 08:49

Szansa dla seniorów

Gmina Świdnik wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych i razem z Fundacją PAN realizuje projekt pn. „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu powiatu świdnickiego”. Otrzymają oni opaski życia, a w przyszłym roku będą mogli brać udział w różnego rodzaju zajęciach, między innymi, arteterapii, muzykoterapii czy poznawa­nia nowoczesnych technologii.

Wartość projektu wynosi ok. 800 tys. zł, z czego prawie 672 tys. zł stanowi dotacja ze środków europejskich. Kolejna część - 26, 579 zł pochodzi z budżetu państwa, zaś wkład miasta to 92 tys. zł.

- Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami spo­łecznymi, w tym opiekuńczymi. W jego ramach, między innymi, pilo­tażowo zakupimy 40 „opasek życia”. Wszystkie działania koordynuje Miejskie Centrum Usług Socjalnych - wyjaśnia Karol Łukasik z Urzędu Miasta.

Opaski życia

We wrześniu elektroniczne gadżety otrzyma 40 osób po 60. roku życia. Dlaczego są takie ważne?

- Opaska w formie zegarka to sy­stem teleopieki medycznej - wyjaś­nia Beata Portka, kierownik MCUS. - Znajduje się na niej przycisk alar­mowy, więc jeśli zaistnieje sytua­cja zagrażająca życiu lub zdrowiu, wystarczy go uruchomić i od razu zawiadamiane jest centrum opera­cyjno-ratunkowe. W razie upadku seniora opaska automatycznie wy­śle sygnał alarmowy. Istnieje moż­liwość wpisania numerów telefo­nów do rodziny czy opiekunów, do których również może wysłać taki sygnał. Urządzenie, między innymi, monitoruje tętno, przypomina o porach podawania lekarstw, a także pozwala zlokalizować użytkownika. Jest szczególnie potrzebne osobom chorym i mieszkającym samotnie, bo realnie zwiększa ich bezpieczeń­stwo. Na razie zakupimy 40 opasek.Chcemy sprawdzić czy będzie zain­teresowanie nimi i jak będą funkcjo­nowały w praktyce.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze stron www.swidnik.pl i www.fundacjapan.pl. Dostępne są też w siedzibie MCUS oraz w biurze projektu w Lublinie, przy ul. Tury­stycznej 44. Wypełnione formularze można składać w MCUS do 31 sierp­nia.

Formy wsparcia

Od stycznia 2020 roku rozpoczną się kolejne działania w ramach pro­jektu. Tym razem skorzysta z nich 120 osób. Przewidziano muzykote­rapię i arteterapię, indywidualne zajęcia z psychologiem i fizjotera­peutą, wsparcie pielęgniarskie oraz pomoc asystentów osoby z niepeł­nosprawnością.

- Zaplanowaliśmy również trening kompetencji życiowych, na którym poruszymy przede wszystkim za­gadnienia związane z bezpieczeń­stwem, choćby różnego rodzaju oszustwami i wyłudzeniami. Pod­powiemy, w jaki sposób załatwić sprawy urzędowe oraz jak gospo­darować własnym budżetem. Na warsztatach nowoczesnych tech­nologii, nauczymy posługiwania się komputerem czy bardziej skompli­kowanymi telefonami komórkowy­mi. Zakwalifikowanie do konkretnej formy wsparcia, zostanie poprze­dzone indywidualną diagnozą potrzeb i deficytów. To bardzo po­trzebne, długofalowe formy akty­wizacji i pomocy, Wydaje mi się, że będą cieszyły się dużym zaintereso­waniem - mówi szefowa MCUS.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, który ma trwać 2 lata, wypełnia się razem z formularzami dotyczącymi opasek życia.

Miesiąc osób starszych

Wrzesień upłynie w MCUS pod znakiem wydarzeń artystyczno-kulturalnych. Jednym z nich będzie Powiatowy Przegląd Twórczości Seniorów, realizowany wspólnie ze świdnickim oddziałem Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Odbędzie się w muszli koncertowej, 15 września.

- Do udziału w przeglądzie zapro­siliśmy zespoły z naszego powiatu. Będą występy wokalne, stoiska z rękodziełem i produktami lokalny­mi. Chcemy, by odbiorcami tego wydarzenia byli nie tylko seniorzy, ale także młodsze pokolenie. Będzie można zobaczyć, jak starsi potrafią się bawić, jacy są twórczy i jaką ra­dość czerpią z życia pomimo swoje­go wieku. W trakcie imprezy będzie można zmierzyć sobie ciśnienie krwi, spróbować waty cukrowej i popcornu – zachęca B. Portka.

Kolejne wrześniowe propozycje dla starszych świdniczan to war­sztaty robienia biżuterii, wieczorki muzyczne, poranna gimnastyka w muszli koncertowej i spacery Nordic Walking.

Trwają już sesje fotograficzne, na przykład w konwencji retro oraz warsztaty teatralne (na zdjęciu) organizowane wspólnie ze Świdni­cką Grupą Teatralną „Teatr Drogi”, w ramach miejskiego grantu. Aktorzy-amatorzy wzięli na warsztat „Za­czarowaną dorożkę” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

- Na razie zapoznajemy się z teks­tem, ale nasi podopieczni mają już pomysły dotyczące scenografii czy rekwizytów. Warsztaty to też dosko­nała okazja, by poznać proces two­rzenia spektaklu. Pracujemy pod okiem pani reżyser Anety Stodul­skiej-Sowy. Premierę zaplanowali­śmy 1 października, w Dzień Seniora - dodaje B. Portka.

aw

środa, 21 sierpień 2019 14:30

Znów pojadą wueski

Tegoroczny Zlot Motocykli WSK i Innych odbędzie się w dwóch miejscach. Główne wyda­rzenie, parada ulicami Świdnika, rozpocznie się w sobotę, 24 sierpnia, o godzinie 11.00, tradycyjnie ruszy spod stadionu miejskiego. Po przemierzeniu ulic miasta uczestnicy zlotu udadzą się do miejsca zbiórki, do kompleksu obiektów do uprawiania sportów motorowych w Cegielni Wierzchowina, pod Żółkiewką.

- Bramę Cegielni Wierzchowina ot­wieramy w piątek, o godzinie 17.00. Spodziewamy się podobnej liczby uczestników, jak w poprzednich la­tach. Dzwonią do nas pasjonaci, z całej Polski, którzy nie uczestniczy­li dotychczas w zlocie, co świadczy o tym, że przebił się na trwałe do świadomości miłośników jedno­śladów. Nie przyjmujemy wcześ­niejszych zapisów. Kto przyjedzie, zostanie przyjęty. Na uczestników czekają pakiety startowe, uprawnia­jące do dwudniowego pobytu na polu namiotowym. Zawierają one również koszulkę, blachę, naklejkę i okolicznościowe gadżety. Bez pa­kietu można wjechać, bądź wejść, wpłacając 10 zł - mówi Bartłomiej Pejo, szef Świdnickiego Klubu Mo­tocyklowego Usarz, organizatora zlotu.

Cegielnia Wierzchowina jest dosko­nale przygotowana na przyjęcie du­żej grupy motocyklistów. Na 20 ha powierzchni mieszczą się tory do off roadu i crossu, miejsce na pole namiotowe oraz zaplecze gastrono­miczne, które na czas zlotu zostanie powiększone.

- W części artystycznej wystąpi ze­spół WSK Wojtka Zwolińskiego. Przed i po koncercie do potańców­ki pod chmurką będzie przygrywał didżej. Oczywiście w sobotę i nie­dzielę nie obejdzie się bez wystawy zabytkowych motocykli i samocho­dów. Na miejscu będzie prawdziwa strzelnica, gdzie chętni otrzymają możliwość sprawdzenia celności oka. Postanowiliśmy również udo­stępnić teren zlotu osobom, które chciałyby się pozbyć starych części do różnego rodzaju pojazdów, bądź nieodrestaurowanych motocykli. Stoisko będzie można ustawić po wykupieniu wejściówki. Będą rów­nież stoiska z nowymi częściami, odzieżą i akcesoriami motocyklo­wymi. W niedzielę uczestnicy spró­bują tradycyjnych, zlotowych przy­smaków, czyli cebularza i kefiru. Kończymy w okolicach godz.14.00-15.00 - tłumaczy B. Pejo.

jmr

poniedziałek, 19 sierpień 2019 09:44

Działkowcy wspierają ubogich

Po raz kolejny skrzynki warzyw i owoców z tegorocznych zbiorów powędrowały jako dary do Kuchni św. Brata Alberta. Darczyńcami są działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ikar”.

- Po raz drugi wspieramy Towarzy­stwo Pomocy im. św. Brata Alber­ta - mówi Zbigniew Kursa, prezes ogrodu. - Ofiarowaliśmy najdorod­niejsze plony ze swoich działek. Wśród darów są ogórki, pomidory, cukinie, buraczki, marchew, cebula i dynie. W sumie uzbieraliśmy kilka skrzynek ziemiopłodów. Każdy dzie­lił się tym, co miał. Darów jest mniej niż zwykle, bo susza poczyniła spo­re szkody w ogrodach. Niemniej cie­szę się, że naszym działkowcom nie są obce takie pojęcia jak solidarność i bezinteresowna pomoc bliźniemu.

Władze towarzystwa nie kryją ra­dości z racji otrzymanego wsparcia.

- Szczerze mówiąc, nie spodziewali­śmy się takiego gestu - mówi Stani­sław Kubiniec, jego prezes. - Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza, że warzywa i owoce w ostatnim czasie mocno podrożały. Taka pomoc bardzo uła­twia nam funkcjonowanie. Wygląda na to, że wsparcie działkowców sta­je się już chlubną tradycją. Dlatego chciałbym im wszystkim serdecznie podziękować.

słs

poniedziałek, 19 sierpień 2019 12:02

W klimacie retro (foto, film)

W niedzielę zakończyły się XIII Spotkania Teatrów Ulicznych „Machina Teatralna”. Finał imprezy należał do krakowskiego zespołu Locomotora Artistic Group.

Grupa mimów, cyrkowców i akrobatów przedstawiła półgodzinny spektakl „Amore, czyli retro cyrk” oraz happening uliczny pt. „Retro turyści”. Czas między spektaklami wypełniły warsztaty taneczne oraz animacje cyrkowe.

słs

poniedziałek, 12 sierpień 2019 12:00

Miliony na dobrą wodę

Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek zdobyło rekordową dotację unijną, na największą w swoich dziejach inwestycję. Pieniądze zostaną wydane na modernizację systemu dostarczania wody dla Świdnika.

Tak dużej inwestycji nie było jeszcze w historii PK Pegimek. Chodzi o modernizację magistrali wodociągowej, która dostarcza wodę do zbiorników magazynowych przy ul. Kusocińskiego.

To o tyle istotne, że woda jest stąd rozprowadzana niemal do wszystkich domów i bloków na terenie Świdnika. Okazuje się jednak, że żeliwne rury nie są już w najlepszym stanie. Mają również swoje lata, bo zostały położone w latach 80. Władze przedsiębiorstwa zaczęły więc szukać pomocy w sfinansowaniu ogromnej inwestycji. Już w ubiegłym roku złożyły wniosek o dotację unijną do przedsięwzięcia. Kilka dni temu okazało się, że do Świdnika trafią miliony. W miniony piątek władze PK Pegimek podpisały w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno - ściekowa”. Wartość przedsięwzięcia to ponad 16 mln zł, z czego blisko 11 mln zł będzie pochodzić z funduszy unijnych.

- Spółka została podwójnym liderem. Projekt modernizacji magistrali osiągnął największą kwotę dofinansowania spośród 38 umów oraz największy procent udziału środków unijnych w inwestycji - mówi Jerzy Irsak, prezes PK Pegimek. - Nowa magistrala zapewni bezpieczny dostęp i lepszą jakość wody na najbliższe dziesięciolecia dla całego miasta. Jest to największa inwestycja w dziejach firmy, będąca również strategiczną dla Świdnika.

Wielomilionowe dofinansowanie cieszy również władze miasta. - Planując każdą inwestycję, staramy się znaleźć dla niej środki zewnętrzne. Dzięki temu jesteśmy w stanie zbudować więcej, bez obciążania budżetu miasta - mówi burmistrz Waldemar Jakson. - Taką samą drogą idą również nasze spółki. Dotacja dla PK Pegimek to bardzo dobra wiadomość, tym bardziej, że pomoże w wykonaniu jednej z najważniejszych inwestycji dla świdniczan.

Przedstawiciele spółki dziękowali w poniedziałek za wsparcie wiceministrowi Arturowi Soboniowi. - Największa, w historii P.K. Pegimek, dotacja na inwestycje stała się faktem. To kilka lat pracy nad projektem wartym ponad 16 mln złotych. Dla mieszkańców to zdrowsza woda w kranie, a dla Świdnika bezpieczna i nieawaryjna sieć – mówi A. Soboń.

Projekt obejmuje wymianę blisko 11 kilometrów rur. Co ciekawe, modernizacja zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową. Zmiany czekają również system sterowania studniami. PK Pegimek uruchomi też internetowe biuro obsługi klienta. Dzięki niemu mieszkańcy będą mogli m.in. na bieżąco śledzić swoje rachunki i komunikować się z pracownikami przedsiębiorstwa. Projekt ma zostać wykonany do 2021 roku.

kal

środa, 14 sierpień 2019 13:30

Fałszywy koncert

Wydarzeniem zapowiadającym występ Billie Eilish w Świdniku jest zainteresowanych już ponad 17 tys. osób. Problem jednak w tym, że młoda gwiazda wystąpi tego dnia, ale w Wielkiej Brytanii. Organizatorzy nieprawdziwego koncertu pozostają nieznani, natomiast sprawą już zainteresowała się policja.

Wydarzenie zostało utworzone na portalu Facebook kilkanaście dni temu. Początkowo jego organizatorzy szeroko informowali o swoim udziale w zaproszeniu młodej, amerykańskiej gwiazdy na tegoroczne Dni Świdnika. Dołączyli również informację o sprzedaży biletów w cenie od 60 do 90 złotych. Według ich informacji, koncert miał się odbyć na lotnisku trawiastym. Wszystkich mających wątpliwości, czy wydarzenie dojdzie do skutku, zapewniali że tak będzie.

Poważne wątpliwości pojawiły się po porównaniu terminów oficjalnej trasy artystki z datą świdnickiego koncertu. Okazało się, że co prawda na 24 sierpnia został zaplanowany występ Billie Eilish, ale w Wielkiej Brytanii w ramach Reading Festival. Wszelkie próby opublikowania w wydarzeniu posta prostującego nieprawdziwe informacje kończyły się blokadą użytkownika. Dodatkowo, fałszywy koncert zaczął zbierać coraz większa grupę odbiorców. Na początku tygodnia już ponad 17 tys. osób było nim zainteresowanych.

Sprawa zaniepokoiła władze Miejskiego Ośrodka Kultury, który z reguły odpowiada za organizację święta miasta.

- W tym roku Dni Świdnika zostały połączone ze Świdnik Air Festival, o czym szeroko informowaliśmy. Oprócz dwóch dni pokazów lotniczych, zaprosiliśmy również mieszkańców na trzy koncerty polskich gwiazd sceny - mówi Adam Żurek, dyrektor MOK. - Co prawda w wydarzeniu, nie pada nazwa naszego ośrodka, natomiast nazwa święta miasta już tak.

Szef MOK o sprawie postanowił powiadomić policję. - Informacja o koncercie Billie Eilish w Świdniku jest nieprawdziwa. Dodatkowo zaniepokoiła nas wzmianka o prowadzonej sprzedaży biletów i pytania internautów, gdzie można je kupić. Stąd decyzja o złożeniu zawiadomienia.

Informację o nieprawdziwym wydarzeniu została również przesłana do portalu Facebook. Po zgłoszeniu do obsługi portalu i próbie kontaktu z organizatorami, ze strony została usunięta informacja o sprzedaży biletów. Zmienioną ją na bezpłatny wstęp.

Przedstawiciele policji tłumaczą, że sprawę badają. - Zajmuje się nią nasz pion kryminalny. Chcemy ustalić organizatorów wydarzenia i cel, w jakim zostało ono utworzone - mówi asp. Elwira Domaradzka, oficer prasowy świdnickiej komendy.

Przedstawiciele mundurowych opublikowali również informację o fałszywym koncercie na profilach FB policji. - Chcemy przestrzec potencjalnych zainteresowanych tym wydarzeniem - dodaje E. Domaradzka.

kal

 

wtorek, 13 sierpień 2019 17:55

Spadochrony nad Świdnikiem

Przed świdniczanami kolejne podniebne atrakcje. Tym razem będziemy zachwycać się spadochroniarzami, którzy pojawią się w naszym mieście w dniach 23-25 sierpnia. Okazją są XIV Międzynarodowe Zawody Spadochronowe.

- Zapraszamy świdniczan do kibicowania zawodnikom i podziwiania ich umiejętności. Swoją obecność zapowiedzieli, między innymi, spadochroniarze z Mielca i Rzeszowa – mówi Renata Bakon, prezes ZPS XXII Oddziału w Lublinie.

Organizatorami imprezy, która odbędzie się na lotnisku trawiastym w Świdniku, są: Związek Polskich Spadochroniarzy Oddział w Lublinie, Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku i Urząd Miasta Świdnik.

aw

Program:

23 sierpnia - piątek

godz. 15.00-18.00 rejestracja zawodników (w miejscu zakwaterowania, akademik Brodway, ul. Dobrzańskiego 33, Lublin)

24 sierpnia (lotnisko trawiaste) - sobota

godz. 9.00-9.30 otwarcie zawodów
godz. 9.30-13.00 oraz 15.00-19.30 rozgrywanie konkurencji

25 sierpnia (lotnisko trawiaste) - niedziela

godz. 8.30-12.00 rozgrywanie konkurencji
godz. 12.00-12.30 uroczyste zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców

Strona 1 z 47

Najczęściej czytane