• Zdrowy Świdnik
 • Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

O motocyklach w pigułce (film)

O motocyklach w pigułce (film)

65 lat temu z taśmy montażowej w świdnickich zakładach zjechał pierwszy motocykl WSK. Jak się okazało, zrewolucjonizował komunikację na polskich…

więcej...
Poskromią piratów drogowych

Poskromią piratów drogowych

Równa nawierzchnia jezdni od razu obudziła drzemiącą w niektórych potrzebę szybkości. Mieszkańcy Fiołkowej i Gospodarczej nie zamie­rzali bezczynnie przyglądać się…

więcej...
Witacze zmienią wygląd

Witacze zmienią wygląd

Na wjazdach do naszego miasta stanie pięć nowych witaczy. Urząd Miasta ma koncepcję na zmienienie ich wyglądu. Teraz poszuka firmy,…

więcej...
Miliony na dobrą wodę

Miliony na dobrą wodę

Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek zdobyło rekordową dotację unijną, na największą w swoich dziejach inwestycję. Pieniądze zostaną wydane na modernizację systemu dostarczania…

więcej...
Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego?

Zakup nieruchomości to w dzisiejszych czasach naprawdę poważna decyzja. Wysokie ceny mieszkań bardzo często wymagają od nas decyzji o kredycie…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Parada na dwóch kołach

Parada na dwóch kołach

Takiej parady motocykli w Świdniku jeszcze nie było. Ulicami miasta przejechało około tysiąca maszyn. Zlot Motocykli WSK i...

więcej...

Świdnik na podium

Świdnik na podium

Najnowszy ranking finansowy samorządów przy­nosi dobre wieści dla Świdnika. Wśród 236 gmin miejskich w Polsce, został sklasyfikowany...

więcej...

Kto wybuduje mieszkania?

Kto wybuduje mieszkania?

Kilka dni temu został ogłoszony przetarg na bu­dowę w Świdniku dwóch bloków z rządowego programu. Wykonawcy mogą...

więcej...

W weekend nie siedź w domu

W weekend nie siedź w domu

Zawody spadochronowe, parada motocykli, koncert, mecz oraz seanse w kinie Lot. Zebraliśmy dla Państwa informacje o wydarzeniach,...

więcej...

Oddaj krew, uratuj życie

Oddaj krew, uratuj życie

Krwiodawcy z Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy „PZL-Świdnik” S.A. wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa...

więcej...

Gotowe na wrzesień

Gotowe na wrzesień

W gminnych przedszkolach trwają wakacyjne remonty. Pracy jest wiele, tym bardziej, że od września część placówek zacznie...

więcej...

Uwaga kierowcy!

Uwaga kierowcy!

W sobotę ulicami naszego miasta przejedzie motocyklowa parada inaugurująca XII Zlot Motocykli WSK i innych (ZOBACZ: Znów...

więcej...

O motocyklach w pigułce (film)

O motocyklach w pigułce (film)

65 lat temu z taśmy montażowej w świdnickich zakładach zjechał pierwszy motocykl WSK. Jak się okazało, zrewolucjonizował...

więcej...

Zostań „Leszczyniakiem”

Zostań „Leszczyniakiem”

W tym roku Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” hucznie świętował 35-lecie działalności. Grupa ma na swoim koncie wiele...

więcej...

Przyjdź potańczyć!

Przyjdź potańczyć!

Dobra zabawa przy ulubionej muzyce oraz świetna atmosfera czekają na tych, którzy wybiorą się na kolejną letnią...

więcej...

Szansa dla seniorów

Szansa dla seniorów

Gmina Świdnik wychodzi naprzeciw potrzebom osób starszych i razem z Fundacją PAN realizuje projekt pn. „Nowe perspektywy...

więcej...

Znów pojadą wueski

Znów pojadą wueski

Tegoroczny Zlot Motocykli WSK i Innych odbędzie się w dwóch miejscach. Główne wyda­rzenie, parada ulicami Świdnika, rozpocznie...

więcej...

„Piątka” zbiera okulary

„Piątka” zbiera okulary

O tym, że społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 jest zawsze gotowa, by nieść pomoc potrzebującym przekonaliśmy się...

więcej...

Bilety na derby

Bilety na derby

Od dziś można odbierać bilety na derbowe starcie Avii z Motorem. Mecz odbędzie się w sobotę o...

więcej...

Poskromią piratów drogowych

Poskromią piratów drogowych

Równa nawierzchnia jezdni od razu obudziła drzemiącą w niektórych potrzebę szybkości. Mieszkańcy Fiołkowej i Gospodarczej nie zamie­rzali...

więcej...

Ukarany za prędkość

Ukarany za prędkość

Zatrzymaniem prawa jazdy, mandatem oraz punktami karnymi zakończyła się jazda 26-latka ze Świdnika. Kierujący motocyklem mężczyzna przekroczył...

więcej...

Zrób zdjęcie i wygraj aparat!

Zrób zdjęcie i wygraj aparat!

Powoli zbliża się koniec wakacji. Na pewno uwieczniliście w tym czasie wiele pięknych wspomnień. Podzielcie się nimi...

więcej...

Witacze zmienią wygląd

Witacze zmienią wygląd

Na wjazdach do naszego miasta stanie pięć nowych witaczy. Urząd Miasta ma koncepcję na zmienienie ich wyglądu....

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Ostatnie dni lata z SDK

Ostatnie dni lata z SDK

Spółdzielczy Dom Kultury zaprasza młodszych i star­szych świdniczan na „Waka­cyjne warsztaty SDK”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. -...

więcej...

Zgarnij aparat za fotkę!

Zgarnij aparat za fotkę!

Rozpoczynamy kolejną edycję naszej fotograficznej zabawy „Aparat za fotkę”. Podzielcie się z nami swoimi letnimi wspomnieniami i...

więcej...

Roztańczone czwartki

Roztańczone czwartki

Sympatycy szaleństwa na parkiecie znów będą bawić się w rytm ulubionych polskich i zagranicznych przebojów z dawnych...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 16 sierpnia na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają filmy: „Toy Story...

więcej...

Koncert Renaty Przemyk

Koncert Renaty Przemyk

25 sierpnia wystąpi Renata Przemyk. Podczas koncertu w Świdniku zaprezentuje utwory Leonarda Cohena. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach...

więcej...

Spadochrony nad Świdnikiem

Spadochrony nad Świdnikiem

Przed świdniczanami kolejne podniebne atrakcje. Tym razem będziemy zachwycać się spadochroniarzami, którzy pojawią się w naszym mieście...

więcej...

Seniorzy na parkiet!

Seniorzy na parkiet!

14 listopada, o godzinie 10.00, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się II Lubelski Festiwal Tańca...

więcej...

Taneczne otwarcie

Taneczne otwarcie

Na najbliższy czwartek została zaplanowana kolejna potańcówka. Tym razem odbędzie się w odnowionej muszli koncertowej przy Miejskim...

więcej...

Dołącz do wakacyjnej Zumby

Dołącz do wakacyjnej Zumby

Chcesz poprawić pracę mięśni, równowagę i gibkość? Spędzić wakacje aktywnie, a przede wszystkim dobrze się bawić? Przyjdź...

więcej...

Wolność na płótnie

Wolność na płótnie

Marichka Ostrovskaya, Tatjana Vytrykush, Dmytro Berezjuk, Margarita Palamarchuk i Maryna Laktionova - to piątka młodych artystów z...

więcej...

Letni grafik biblioteki

Letni grafik biblioteki

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zmienia godziny pracy w wakacje. Mieszkańcy, którzy zechcą wypożyczyć książkę z placówki przy ulicy...

więcej...

Wystawa „Co słychać?”

Wystawa „Co słychać?”

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na interaktywną wystawę „Co słychać?”, przygotowaną przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina...

więcej...

Wakacyjna ściągawka

Wakacyjna ściągawka

Kilka dni temu uczniowie z całej Polski rozpoczęli dwumiesięczny odpoczynek. Dla świdniczan, którzy spędzają lato w mieście,...

więcej...

Muzyczny świat Sikorowskich

Muzyczny świat Sikorowskich

On jest liderem grupy Pod Budą, pisze teksty i gra na gitarze. Napisał takie utwory, jak „Kap....

więcej...

Złote Canto

Złote Canto

Dziewczęta z miejskiego chóru Canto, działającego pod batutą Ewy Bieniek, w Zespo­le Szkół Ogólnokształcących nr 1, wyjątkowo...

więcej...

Lato w SDK

Lato w SDK

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi pyta­nie, jak spędzić wolny czas. Ciekawą propozycję dla...

więcej...

„Lato w mieście” za chwilę

„Lato w mieście” za chwilę

We wtorek ruszają zapisy na półkolonie „Lato w mieście”, organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury. Na uczestników wakacyjnych...

więcej...

Teatralno-muzyczny finisz

Teatralno-muzyczny finisz

Sezon artystyczny 2018/2019 oficjalnie dobiegł końca. Dziś podopieczni Miejskiego Ośrodka Kultury po raz ostatni zaprezentowali się na...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Przełamać czarną serię

Przełamać czarną serię

Od 2016 roku kibice z lotniczego miasta czekają na jakikolwiek punkt w derbowym starciu z Motorem....

więcej...

Lekcja od Stali (foto)

Lekcja od Stali (foto)

W trzeciej kolejce sezonu piłkarze Avii Świdnik zostali rozbici w Kraśniku przez miejscową Stal aż 5:0. Mówiąc...

więcej...

Derby są nasze! (foto)

Derby są nasze! (foto)

Świąteczny czwartek przyniósł radość w Świdniku. W drugiej ligowej kolejce, żółto - niebiescy pokonali przed własną...

więcej...

Młoda siła Avii

Młoda siła Avii

Rezerwy świdnickiej Avii pokonały w trzeciej rundzie Pucharu Polski na szczeblu LZPN czwartoligowe rezerwy Górnika Łęczna...

więcej...

Porażka w Ostrowcu

Porażka w Ostrowcu

Piłkarze Avii Świdnik przegrali pierwszy mecz w sezonie 2019/2020. W Ostrowcu Świętokrzyskim ulegli KSZO 3:1. Mecz zaczął...

więcej...

Avia zaprasza na Hetmana

Avia zaprasza na Hetmana

15 sierpnia, o godz. 17.00, rozpocznie się ligowe spotkanie piłkarzy Avii z Hetmanem Zamość. W związku...

więcej...

Ostatni sparing

Ostatni sparing

Ostatni sparing przez nowym sezonem piłkarze Avii Świdnik zagrali w Sulejówku, gdzie pokonali spadającą z trzeciej...

więcej...

Nowy skrzydłowy

Nowy skrzydłowy

MKS Avia Świdnik kompletuje kadrę. Tym razem klub podpisał kontrakt z Bartoszem Mroczkiem. Wydawało się, że Mroczek...

więcej...

Solidne wzmocnienie

Solidne wzmocnienie

Kolejnym zawodnikiem, który w przyszłym sezonie zagra w żółto-niebieskich barwach, będzie Bartłomiej Kukułowicz. Niespełna 19-letni obrońca...

więcej...

Orzędowski w Świdniczance

Orzędowski w Świdniczance

Bardzo ciekawego transferu dokonała Świdniczanka Świdnik Mały. Do drużyny Pawła Pranagala dołączył Sebastian Orzędowski. 34-letni  środkowy pomocnik...

więcej...

Siatkarze wznowili treningi

Siatkarze wznowili treningi

Po wakacyjnym odpoczynku siatkarze Avii Świdnik wrócili do treningów. Czuwa nad nimi nowy szkoleniowiec Witold Chwastyniak. Na...

więcej...

Dobry początek

Dobry początek

W pierwszej rundzie Pucharu Polski LZPN obie nasze drużyny pewnie pokonały swoich rywali. Rezerwy Avii wygrały...

więcej...

Musimy twardo stąpać po ziemi

Musimy twardo stąpać po ziemi

Poprzedni sezon lubelskiej ligi okręgowej drużyna Świdniczanki Świdnik Mały zakończyła na ósmym miejscu. Jakie są jej...

więcej...

Ceglarz piłkarzem Avii

Ceglarz piłkarzem Avii

MKS Avia Świdnik potwierdziła transfer nowego piłkarza. Jest nim 22-letni Eryk Ceglarz, który podpisał z Avią...

więcej...

Dwa oblicza Avii

Dwa oblicza Avii

W kolejnym sparingu piłkarze Avii Świdnik pokonali na własnym boisku Granit Bychawa 5:0. W pierwszej części spotkania...

więcej...

Spokojny poza boiskiem

Spokojny poza boiskiem

Jako piłkarz dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, pięciokrotnie zakładał koszulkę z orzełkiem na piersi. Grał wiele lat...

więcej...

Pierwsze sparingi

Pierwsze sparingi

Piłkarze Avii Świdnik rozegrali dwa pierwsze mecze kontrolne. Pokonali Chełmiankę Chełm 2:0, jednak ulegli radzyńskim Orlętom...

więcej...

Nowy przyjmujący

Nowy przyjmujący

Powoli domyka się kadra siatkarskiej sekcji Avii Świdnik. Trzecim transferem do drużyny Witolda Chwastyniaka został Artur...

więcej...