• SH
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Repertuar
 • rodzinka
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Kup bilet bez kolejki

Kup bilet bez kolejki

Podobnie jak w poprzednim roku, wejściówki na Dni Świdnika i Ogólnopolski Zlot Motocykli WSK są dostępne w przedsprzedaży. Można je…

więcej...
Nie bądźmy bierni

Nie bądźmy bierni

Mieszkanka Świdnika była świadkiem rozmowy, która wydała się jej niepokojąca. Postanowiła w tej sprawie napisać do naszej redakcji. - Ostatnio…

więcej...
Zostań wolontariuszem

Zostań wolontariuszem

W najbliższy poniedziałek odbędzie się pierwsze zebranie wolontariuszy zlotu wuesek i Dni Świdnika. Chcesz pomóc? Przyjdź na spotkanie i zgłoś…

więcej...
Przerwa od pływania

Przerwa od pływania

Świdniczanie, którzy uczęszczają na basen przy Szkole Podstawowej nr 5 będą musieli sobie zrobić tydzień przerwy. Obiekt zostanie zamknięty w…

więcej...
Zlot z gwiazdami

Zlot z gwiazdami

W ostatni weekend sierpnia nasze miasto odwiedzą motocykliści i gwiazdy sceny. Wszystko za sprawą XI Ogólnopolskiego Zlotu Motocykli WSK i…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Stocznia jachtowa... Świdnik

Stocznia jachtowa... Świdnik

Co Świdnik może mieć wspólnego z Gdynią? Okazuje się, że bardzo wiele. Na całym świecie słyniemy z...

więcej...

Pełna barw

Pełna barw

Na co dzień uczy plastyki w Szkole Podstawowej nr 7, jednak „po godzinach” jej największą pasją jest...

więcej...

Zdecyduje precyzja

Zdecyduje precyzja

W sobotę warto spoglądać w niebo. W Świdniku odbędą się zawody samolotowe na celność lądowania. W akcji...

więcej...

Na początek alejki

Na początek alejki

Zmienia się park za nowym Urzędem Miasta. Wkrótce pojawią się tam nowe chodniki. Jak zapowiadają władze Spółdzielni...

więcej...

Awarie im niestraszne

Awarie im niestraszne

Do Przedsiębiorstwa Komunalnego „Pegimek” właśnie trafiły nowoczesne urządzenia. Dzięki nim można prosto z samochodu zajrzeć w każdą...

więcej...

To Wy zadajecie pytania!

To Wy zadajecie pytania!

Chcielibyście zadać pytanie artystom, którzy wystąpią podczas Dni Świdnika i zlotu wuesek? Teraz macie taką możliwość. Wspólnie...

więcej...

Wspominając cud nad Wisłą

Wspominając cud nad Wisłą

Główne obchody Święta Wojska Polskiego odbywają się dzisiaj w stolicy. Świdnik również pamięta o wydarzeniach z 1920...

więcej...

Sekrety polskich rowerów

Sekrety polskich rowerów

Rower wyprodukowany w wytwórni Henryka Zalewskiego we Lwowie, jeden z eksponatów w kolekcji, jest obiektem szczególnej dumy...

więcej...

Nie ma chętnych

Nie ma chętnych

Unieważniono przetarg na budowę nowego dworca kolejowego w Świdniku. Nie oznacza to jednak, że PKP z inwestycji...

więcej...

Żółte koszulki zalały podium

Żółte koszulki zalały podium

Parchatka była gospodarzem imprezy Bieg Szlak Trafi, czyli jednego z nielicznych przełajów na Lubelszczyźnie. W zmaganiach wzięła...

więcej...

Lato w bibliotece

Lato w bibliotece

Przypominamy, że w wakacje Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zmieniła godziny pracy. W sierpniu główna siedziba, ul. Niepodległości 13,...

więcej...

Kup bilet bez kolejki

Kup bilet bez kolejki

Podobnie jak w poprzednim roku, wejściówki na Dni Świdnika i Ogólnopolski Zlot Motocykli WSK są dostępne w...

więcej...

Zapraszają na uroczystości

Zapraszają na uroczystości

Już w najbliższą środę w całym kraju będą świętować żołnierze. Uroczystości zostały zaplanowane również w Świdniku. Święto Wojska...

więcej...

Nowocześnie, ale ze smakiem

Nowocześnie, ale ze smakiem

Tak w skrócie można opisać usługi ślubne, które oferuje firma Wedding Designers, za którą stoi Rafał Zajko....

więcej...

Slalomem mijają próg

Slalomem mijają próg

Do redakcji dotarła, po raz kolejny, prośba o interwencję dotyczącą progów zwalniających, znajdujących się na ul. Klonowej,...

więcej...

Spółki podsumowały rok

Spółki podsumowały rok

Trzy z czterech miejskich spółek przyniosły zyski. Jedna zamknęła miniony rok stratą, ale jak tłumaczą przedstawiciele ratusza,...

więcej...

Nie bądźmy bierni

Nie bądźmy bierni

Mieszkanka Świdnika była świadkiem rozmowy, która wydała się jej niepokojąca. Postanowiła w tej sprawie napisać do naszej...

więcej...

„Trzynastka” w drodze

„Trzynastka” w drodze

Tydzień temu, w ponad 320-kilometrową jubileuszową, 40. Lubelską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę wyruszyło ponad 2 tys....

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Zlot z gwiazdami

Zlot z gwiazdami

W ostatni weekend sierpnia nasze miasto odwiedzą motocykliści i gwiazdy sceny. Wszystko za sprawą XI Ogólnopolskiego Zlotu...

więcej...

Świdnik w kadrze (konkurs)

Świdnik w kadrze (konkurs)

Kilka historii zawartych w minucie nagrania i tylko jeden zwycięzca. Rusza kolejna edycja konkursu „Nakręcone Miasto”, czyli...

więcej...

Koncert Grupy MoCarta

Koncert Grupy MoCarta

Od dwudziestu lat bawią publiczność w Polsce i na całym świecie. Teraz wystąpią także w Świdniku. Z...

więcej...

50 twarzy Czarka Pazury

50 twarzy Czarka Pazury

Najpopularniejszy polski aktor komediowy i satyryk Cezary Pazura ponownie przyjedzie do naszego miasta. O jego poczuciu humoru, świdniczanie...

więcej...

Świdnicki pokój zagadek

Świdnicki pokój zagadek

Łamigłówki, historia Świdnika i wszystko pod presją czasu. Jeszcze w tym roku w naszym mieście powstanie „Escape...

więcej...

Rodzinne popołudnie (foto)

Rodzinne popołudnie (foto)

Słoneczna pogoda zachęcała dziś do wypoczynku poza domem. Część mieszkańców zdecydowała się spędzić niedzielę na odpuście oraz...

więcej...

Wyśpiewali sukces

Wyśpiewali sukces

Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”, mimo wakacji, nie próżnuje. Jego kapela, wraz z grupą wokalną, właśnie wróciła z...

więcej...

Sukces podniebnego show

Sukces podniebnego show

I Świdnik Air Festival przyciągnął około 50 tys. widzów, najlepszych polskich pilotów i gości zagranicznych. W tej...

więcej...

Taneczny początek lata

Taneczny początek lata

W świetnych nastrojach i przy dźwiękach folkloru, świdniczanie rozpoczęli „Letnie potańcówki”. Podczas pierwszej zabawy, przygrywała im Maciejowa Kapela...

więcej...

Miejski folklor na początek

Miejski folklor na początek

Nie od dziś wiadomo, że taniec łączy pokolenia. Właśnie z takim przesłaniem świdnickie instytucje - Miejski Ośrodek...

więcej...

Czechow po raz drugi

Czechow po raz drugi

Świdnicka Grupa Teatralna „Teatr Drogi” zaprasza na drugą odsłonę spektaklu „Nasz Czechow”. Rozbudowaną wersję przedstawienia, które świdniczanie...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 13 lipca na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają filmy: „Iniemamocni 2”...

więcej...

Kino na piątkę! (foto)

Kino na piątkę! (foto)

Seans filmowy, dmuchany plac zabaw, bańki mydlane i wiele innych atrakcji czekało na świdniczan, którzy postanowili spędzić...

więcej...

Teatr, który mówi o Wołyniu

Teatr, który mówi o Wołyniu

W ważnej lekcji historii uczestniczyli dziś uczniowie, którzy odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury. Przed południem wystąpił tam Teatr...

więcej...

Teatr Puk-Puk z nagrodą

Teatr Puk-Puk z nagrodą

To był udany czas dla świdnickiego Teatru Puk-Puk, który działa przy Miejskim Ośrodku Kultury. Niedawno grupa zajęła...

więcej...

Zapraszają na wykład

Zapraszają na wykład

13 czerwca odbędzie się ostatni przed wakacjami wykład w ramach Akademii Niepodległości. Cykl, którego pomysłodawcą jest Instytut...

więcej...

Artystyczny koniec sezonu

Artystyczny koniec sezonu

Jak co roku, Miejski Ośrodek Kultury podsumowuje pracę swoich podopiecznych, zapraszając świdniczan na finał mijającego sezonu artystycznego....

więcej...

Lotnicze święto (niedziela)

Lotnicze święto (niedziela)

Emocjonujący weekend pełen zapierających dech pokazów, niezwykłych akrobacji, wystaw sprzętu wojskowego, zabytkowych samolotów, samochodów i motocykli. Tegoroczny,...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Przegrali lepsi (foto)

Przegrali lepsi (foto)

W starciu z Motorem Lublin Avia wypracowała sobie przynajmniej trzy, stuprocentowe okazje do strzelenia gola. Nie...

więcej...

Porażka w Kraśniku (foto)

Porażka w Kraśniku (foto)

Kibice żółto – niebieskich nie tak wyobrażali sobie początek sezonu w trzeciej lidze, grupie czwartej. W...

więcej...

Lepiej nie zwlekać

Lepiej nie zwlekać

Od wczoraj można odbierać bezpłatne wejściówki na środowe derby z Motorem Lublin. Bilety kolportowane są w...

więcej...

Trzecia liga na start

Trzecia liga na start

Pół roku temu Avia przegrała sparing ze Stalą Kraśnik 0:5. Już wtedy dzisiejszy beniaminek III ligi,...

więcej...

Zaczną paintballem

Zaczną paintballem

Po ponad dwóch miesiącach przerwy do pracy wracają siatkarze żółto – niebieskich. 6 sierpnia rozpoczną przygotowania...

więcej...

Wisła zatopiła Avię

Wisła zatopiła Avię

Na żółto - niebieskich spadła spora fala krytyki za ich występ w sparingowym meczu z Wisłą...

więcej...

Medalowe Birmingham

Medalowe Birmingham

W miniony weekend, w angielskim Birmingham, rozegrano otwarte mistrzostwa świata Taekwondo International. W hali Arena Birmingham...

więcej...

Zwierają szyki

Zwierają szyki

Poznaliśmy pierwsze trzy nazwiska nowych piłkarzy, którzy w przyszłym sezonie założą żółto-niebieskie stroje. Jak podkreśla Łukasz...

więcej...

Tenis wraca do Avii

Tenis wraca do Avii

Radni podjęli uchwałę rozpoczynają­cą procedurę powierze­nia MKS Avia Świdnik zarządu należących do gminy kortów teniso­wych. Tym...

więcej...

Powalczy o medal

Powalczy o medal

Piotr Sawicki, wielokrotny reprezentant Polski w łucznictwie, wrócił do kraju z kolejnym sukcesem. Tym razem zajął...

więcej...

Sprawdzian zaliczony

Sprawdzian zaliczony

Podopieczni Dominika Bednarczyka w sobotę zmierzyli się na stadionie miejskim z zawodnikami Hetmana Zamość. Żółto-niebiescy okazali...

więcej...

Czas na mundial

Czas na mundial

Podczas rozgrywanych w ubiegłym roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21, stadion miejski w...

więcej...

Boiska zapraszają

Boiska zapraszają

Rok szkolny zakończył się w czerwcu, jednak nie oznacza to, że obiekty sportowe zostały zamknięte. Orlik przy...

więcej...

W Ostrowcu bez bramek

W Ostrowcu bez bramek

Po porażce 0:2 z drugoligowym Radomiakiem, piłkarze ze Świdnika rozegrali w środę kolejny mecz sparingowy. Wyjazd...

więcej...

Dziewczyny kochają futbol

Dziewczyny kochają futbol

W Ludowym Klubie Sportowym Wierzchowiska ćwiczą trzy grupy dziewcząt uprawiających piłkę nożną. Najlepsza z nich bierze...

więcej...

Dan po sezonie

Dan po sezonie

Na początku lipca w Aktywnym Miasteczku Fun Sport nad Zalewem Zemborzyckim odbyło się tradycyjne podsumowanie sezonu...

więcej...

Spadochrony w obiektywie

Spadochrony w obiektywie

Od piątku, na świdnickim niebie, mamy okazję podziwiać skoczków i ich umiejętności podczas międzynarodowych zawodów spadochronowych. Na...

więcej...

Plażówka w porcie

Plażówka w porcie

Miłośnicy siatkówki plażowej, podobnie jak w ubiegłym sezonie letnim, otrzymali szansę realizacji swojej pasji na dwóch...

więcej...
 • mural-2
 • DSC_0603
 • mural-5
 • DSC_0603
 • DSC_0559
 • DSC_0599
 • mural-3
 • DSC_0567
 • DSC_0643
 • mural-7
 • DSC_0560