• rodzinka
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Idzie sobie Grześ...
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Zdrowy Świdnik

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Przypomną o grudniu 1981

Przypomną o grudniu 1981

13 grudnia 1981 roku, o godzinie 6.00, w polskim radiu i telewizji wyemitowano pamiętne przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego: „Ogłaszam, że…

więcej...
Pomóżmy Danielowi

Pomóżmy Danielowi

17 września 2018 roku Daniel Siegieda zapamięta do końca życia. Szykował się do pracy, gdy dostał silnego bólu brzucha. Po…

więcej...
Wygrajmy gwiazdę

Wygrajmy gwiazdę

6 stycznia 2020 roku, świętować będziemy dzień Objawienia Pańskiego. Z tej okazji, tradycyjnie już, ulicami naszego miasta przemaszeruje Orszak Trzech…

więcej...
Weekend nowej nadziei

Weekend nowej nadziei

Tak w kilku słowach można podsumować finał 19. edycji Szlachetnej Paczki. Projektu, który pozwoli potrzebującym z całej Polski godnie spędzić…

więcej...
Ogród rozkwitnie na nowo

Ogród rozkwitnie na nowo

Nowe alejki, kamery i ogrodzenie, ale też stolik do gry w szachy z miejscem dla osoby niepełnosprawnej, kącik lawendowy i…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Pamiętają o 13 grudnia

Pamiętają o 13 grudnia

13 grudnia jest najlepszym dniem do przypomnienia dramatycznych  wydarzeń z 1981r. Opowieści o nich wysłuchali dzisiaj w...

więcej...

Docenieni za wiedzę

Docenieni za wiedzę

Świetnie radzą sobie z przedmiotami ogólnymi i zawodowymi, są laureatami licznych konkursów i olimpiad, a przede wszystkim...

więcej...

Kabaret Smile - tu i teraz (foto)

Kabaret Smile - tu i teraz (foto)

Świdniczanie czekali na nich dwa lata, ale po dzisiejszym spotkaniu wszyscy zgodnie przyznają, że było warto. Na...

więcej...

Muzyka pośród książek (foto)

Muzyka pośród książek (foto)

Walce, mazurki, preludia, nokturny i polonezy zabrzmiały w środę w bibliotece. Zagrali je uczniowie Świdnickiego Ogniska Muzycznego....

więcej...

20 lat pod patronatem Norwida

20 lat pod patronatem Norwida

Życzenia kolejnych lat sukcesów, pomyślności oraz budowania tożsamości popłynęły dziś z ust gości, którzy wzięli udział w...

więcej...

Zniszczyli bombki

Zniszczyli bombki

Krótko cieszyliśmy się pięknymi bombkami XXL, ustawionymi na placu Konstytucji 3 maja. Dzisiaj pracownicy Urzędu Miasta otrzymali...

więcej...

Przypomną o grudniu 1981

Przypomną o grudniu 1981

13 grudnia 1981 roku, o godzinie 6.00, w polskim radiu i telewizji wyemitowano pamiętne przemówienie generała Wojciecha...

więcej...

Nocni rozbójnicy

Nocni rozbójnicy

Napadli na młodego mężczyznę. Pobili go i próbowali obrabować. Nie udało się, dzięki interwencji policjantów. Obaj sprawcy...

więcej...

Recepta na domek do ogrodu

Recepta na domek do ogrodu

/Artykuł sponsorowany/ Na narzędzia, dla dzieci, ozdobnie - recepta na domek do ogrodu Wykonane z drewna domki do ogrodu...

więcej...

Pomóżmy Danielowi

Pomóżmy Danielowi

17 września 2018 roku Daniel Siegieda zapamięta do końca życia. Szykował się do pracy, gdy dostał silnego...

więcej...

Zmagania z ortografią (foto)

Zmagania z ortografią (foto)

„Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Maja z niecierpliwością czekała na Wigilię. Już od miesiąca przygotowywała pyszne, kolorowe...

więcej...

Przekaż rzeczy na licytację

Przekaż rzeczy na licytację

Kilka tygodni temu pisaliśmy o przygotowaniach świdnickiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do finału akcji (ZOBACZ: Przekaż...

więcej...

Weekend nowej nadziei

Weekend nowej nadziei

Tak w kilku słowach można podsumować finał 19. edycji Szlachetnej Paczki. Projektu, który pozwoli potrzebującym z całej...

więcej...

Uwaga! Objazd dla linii nr 35

Uwaga! Objazd dla linii nr 35

W związku z pracami drogowymi wykonywanymi na ulicy Kusocińskiego, dziś od godziny 10.10 do końca kursowania, linia...

więcej...

Nie szczepisz? Zapłacisz karę

Nie szczepisz? Zapłacisz karę

11 właścicieli czworonogów zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 1200 zł. Wszyscy nie zaszczepili swoich pupili przeciw...

więcej...

Transmisja z sesji RM

Transmisja z sesji RM

Dziś, o godz. 16.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Świdnik VIII kadencji. Zapraszamy na transmisję obrad. Relację...

więcej...

Grand Prix dla Moniki

Grand Prix dla Moniki

Talent, piękny głos i gitara. Monika Kowalczyk po raz kolejny udowodniła, że aby osiągnąć sukces, wystarczy wiara...

więcej...

Ogród rozkwitnie na nowo

Ogród rozkwitnie na nowo

Nowe alejki, kamery i ogrodzenie, ale też stolik do gry w szachy z miejscem dla osoby niepełnosprawnej,...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Zabrzmią najpiękniejsze kolędy

Zabrzmią najpiękniejsze kolędy

Na wyjątkowe kolędowanie zaprasza Miejski Ośrodek Kultury. Dla świdnickiej publiczności zaśpiewa chór męski Arion pod dyrekcją Magdaleny...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 11 grudnia na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają: „Kraina lodu 2”,...

więcej...

Znów rozbawią do łez

Znów rozbawią do łez

Kabaret Młodych Panów znów zagości w Świdniku. Tym razem grupa zaprezentuje najnowszy program pt. „To jest chore!”. Nowa...

więcej...

Diamentowy koncert

Diamentowy koncert

Irena Santor, dama polskiej piosenki świętuje w tym roku 60-lecie działalności. Świdniczanie będą mogli wspólnie świętować z...

więcej...

Czesław wystąpi z Grajkami

Czesław wystąpi z Grajkami

Ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia minęły pod znakiem twórczości Czesława Mozila. Muzyk, razem z młodymi artystami z całej...

więcej...

Kolędowanie z najmłodszymi

Kolędowanie z najmłodszymi

Jak co roku, w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się Przegląd Kolęd i Pastorałek. To już 21. edycja...

więcej...

Zaśpiewają dla świdniczan

Zaśpiewają dla świdniczan

W rytmie największych światowych przebojów będą bawić się świdniczanie, którzy na początku stycznia wybiorą się na Wielki...

więcej...

Smile wraca do Świdnika

Smile wraca do Świdnika

Gościliśmy ich dwa lata temu. Teraz ponownie odwiedzą Świdnik. 12 grudnia, w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi Kabaret...

więcej...

Bożonarodzeniowy konkurs

Bożonarodzeniowy konkurs

Trwa XIV Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny „Stroiki i pocztówki świąteczne”, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury. Prace należy składać...

więcej...

Lubelska Federacja Bardów

Lubelska Federacja Bardów

13 grudnia, o godzinie 19.00, w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi Lubelska Federacja Bardów. Podczas koncertu „Nasze najlepsze”...

więcej...

Z MOK-iem na musical

Z MOK-iem na musical

Wprawdzie do 23 lutego jeszcze daleko, ale już dziś można się zapisać na wyjazd do Teatru Roma,...

więcej...

Magiczny świat baletu

Magiczny świat baletu

14 grudnia na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpi zespół Royal Lviv Ballet. Tancerze zaprezentują największy fenomen sztuki...

więcej...

Muzyczna opowieść o miłości

Muzyczna opowieść o miłości

Wyjątkową propozycję, nie tylko dla zakochanych, ma Miejski Ośrodek Kultury. 14 lutego zaprasza na spektakl „d:Amore”. Akcja widowiska...

więcej...

Mikołajkowy spektakl (foto)

Mikołajkowy spektakl (foto)

Z Wrocławia do Świdnika. Dziś Miejski Ośrodek Kultury gościł Teatr „Na Walizkach”. Podczas występu grupa zaprezentowała wzruszający...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 2 grudnia na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają: „Kraina lodu 2”,...

więcej...

Mikołajkowy spektakl dla dzieci

Mikołajkowy spektakl dla dzieci

Miejski Ośrodek Kultury odwiedzi Teatr „Na Walizkach”. 5 grudnia o godzinie 8.30 i 10.30 aktorzy przedstawią wzruszający...

więcej...

Odwiedź bibliotekę

Odwiedź bibliotekę

Lekcje edukacyjne, wystawa malarska i rozmowy o książkach. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała wiele atrakcji dla dzieci i...

więcej...

Biblioteczny tydzień

Biblioteczny tydzień

Spotkania z autorami i lekcje edukacyjne. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych. HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 19...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Szymajda poznał rywala

Szymajda poznał rywala

21 grudnia Hubert Szymajda stanie do walki w obronie mistrzowskiego pasa organizacji Thunderstrike Fight League, w...

więcej...

Trzeci turniej Avii z PGE

Trzeci turniej Avii z PGE

20 grudnia, w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się Turniej PGE Energia Dla Młodych. Jest...

więcej...

Dwa punkty ze Strzyżowa

Dwa punkty ze Strzyżowa

Siatkarze Avii mieli niełatwą ligową przeprawę w Strzyżowie. Miejscowi postawili naszym zawodnikom bardzo trudne warunki i...

więcej...

Brąz dla szachistów

Brąz dla szachistów

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 wywalczyli 3. miejsce na Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Szachach Drużynowych. Zawody...

więcej...

Derby w finale!

Derby w finale!

W półfinale Pucharu Polski, na szczeblu LZPN, piłkarze Avii Świdnik pokonali czwartoligowy Lewart, 1:0, awansując do...

więcej...

Pierwszoligowy futsal

Pierwszoligowy futsal

Nie lada gratka czeka w ten weekend na fanów futsalu. Wyjątkowo w Świdniku, mecz w ramach...

więcej...

Śmigło CX powraca

Śmigło CX powraca

II edycja zawodów Śmigło CX powróci w ten weekend. 30 listopada zawodnicy zmierzą się w dwóch...

więcej...

Powróciła ze złotem

Powróciła ze złotem

Świdniczanka Weronika „Buła” Bochen ponownie zawładnęła ringiem. Podopieczna lubelskiego klubu Berej Boxing wywalczyła 1. miejsce w...

więcej...

Porażka z KSZO

Porażka z KSZO

Zawodnicy Avii Świdnik niezbyt udanie zakończyli ligowe rozgrywki w 2019 roku. Podopieczni Łukasza Mierzejewskiego przegrali przed...

więcej...

Nie ma mocnych na Avię

Nie ma mocnych na Avię

Siatkarze Avii Świdnik znów wygrali i ponownie nie stracili nawet seta. W miniony weekend żółto-niebiescy pokonali...

więcej...

Danowcy w formie!

Danowcy w formie!

      Rekordowa liczba 670 zawodników z 34 klubów Polski, Rosji, Czech, Białorusi, Mołdawii i Litwy wystąpiła w...

więcej...

Sukcesy młodych pływaków

Sukcesy młodych pływaków

12 listopada, w Szkole Podstawowej nr 5 odbyły się powiatowe zawody w sztafetach pływackich dziewcząt i...

więcej...

Wspólnie dla dzieci

Wspólnie dla dzieci

Choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, żółto-niebiescy szykują już podarunki dla najbardziej potrzebujących....

więcej...

Avia lepsza od Wisłoki

Avia lepsza od Wisłoki

Kibice Avii Świdnik, którzy przyszli na sobotni mecz drużyny, znów mieli powody do radości. Podopieczni Łukasza...

więcej...

Karol wśród najlepszych

Karol wśród najlepszych

Kilka dni temu pisaliśmy o Karolu Serwinie, który odwiedził chińskie Chengdu, by wziąć udział w Mistrzostwach...

więcej...

Rozbiegany Świdnik (foto)

Rozbiegany Świdnik (foto)

1059 uczestników, mnóstwo emocji i radości. Wczorajsze, XVII Biegi Niepodległości zgromadziły świdniczan mieszczących się w wieku...

więcej...

Pokaże, co potrafi

Pokaże, co potrafi

Chińskie Chengdu po raz kolejny gości najlepszych zawodników z całego globu, którzy zmierzą się na Miejskich...

więcej...

Święto na sportowo

Święto na sportowo

Wielu mieszkańców uczci odzyskanie wolności przez Polskę na sportowo. W poniedziałek wezmą udział w XVII edycji...

więcej...