• Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Repertuar
 • Zdrowy Świdnik
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Turniej dla Marysi

Turniej dla Marysi

Trzyletnia Marysia Szlązak kontynuuje bój o zdrowie, dochodząc do siebie po ciężkiej walce z nowotworem mózgu. Dziewczynka, która dzięki ofiarności wielu…

więcej...
Świdnik ma posła!

Świdnik ma posła!

Aktualizacja: Głosy z okręgu lubelskiego zostały już podliczone. Świdniczanin Artur Soboń (PiS) zdobył 28 381 głosów i tym samym ponownie zostanie…

więcej...
Świdniczanie podzielili milion

Świdniczanie podzielili milion

Wiemy już, które projekty zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali 12 spośród 36 zakwalifikowanych do głosowania.…

więcej...
Baseny z rządową dotacją (film)

Baseny z rządową dotacją (film)

Wczoraj do Świdnika dotarła dobra wiadomość. Do budżetu miasta wpłynie 4 mln zł dotacji na trwającą właśnie budowę basenów. Pieniądze…

więcej...
Z miłości do miasta

Z miłości do miasta

Książka „Dlaczego kocham Świdnik. 101 powo­dów” ukazała się z okazji 65. urodzin miasta. Jej premiera odbyła się w niedzielę, podczas…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Otwierają drzwi do życia

Otwierają drzwi do życia

W październiku 2009 roku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło...

więcej...

Rozbił trzy samochody

Rozbił trzy samochody

Wczoraj, przed północą policjanci ze świdnickiej komendy otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu. Przy ulicy Kosynierów, 31-letni kierowca...

więcej...

Pumptrack w budowie

Pumptrack w budowie

Budowa właśnie się rozpoczęła i potrwa kilka tygodni. Po jej zakończeniu miłośnicy dwóch kółek skorzystają z nowego...

więcej...

Historyczny wehikuł czasu

Historyczny wehikuł czasu

Pojazdy militarne, broń, umundurowanie, eksponaty muzealne, prywatne kolekcje, wystawa modelarska, dioramy, pokazy, konkursy, gry i spotkania z...

więcej...

Biblioteczny wolontariat

Biblioteczny wolontariat

Najpierw praktyki, za chwilę „praca” instruktorów. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 podjęli się uczenia młodszych koleżanek i...

więcej...

Kiermasz dla Martynki

Kiermasz dla Martynki

Szkoła Podstawowa nr 5 włączyła się w akcję pomocy Martynce Kiryluk, która zmaga się z nowotworami nerwu...

więcej...

Nie zapomnimy…

Nie zapomnimy…

17 października zapisał się niestety czarnymi zgłoskami na kartach historii świdnickiego sportu. Tego dnia, w 1998 roku...

więcej...

Sztafetowa rywalizacja

Sztafetowa rywalizacja

3 października, na stadionie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się zacięta rywalizacja. Uczniowie szkół wzięli...

więcej...

Pamiętają o papieżu

Pamiętają o papieżu

Kroniki pontyfikatu, zbiory modlitw i biografie. Od dzisiaj świdniczanie mogą oglądać wystawę książek o Janie Pawle II....

więcej...

Turniej dla Marysi

Turniej dla Marysi

Trzyletnia Marysia Szlązak kontynuuje bój o zdrowie, dochodząc do siebie po ciężkiej walce z nowotworem mózgu. Dziewczynka,...

więcej...

Nauczyciele odznaczeni

Nauczyciele odznaczeni

Kilka dni temu w Lublinie odbyły się wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których pracownicy oświaty otrzymali...

więcej...

Potrącił motocyklistę

Potrącił motocyklistę

Po godzinie 14.00, przy ulicy Kosynierów doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna poruszający się samochodem marki Fiat wymusił...

więcej...

Upamiętnią papieża Polaka

Upamiętnią papieża Polaka

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna szykuje niezwykłą wystawę książek poświęconych Janowi Pawłowi II. Ekspozycja będzie dostępna dla czytelników od...

więcej...

Sezon na półmetku

Sezon na półmetku

O tym, że rowery to jedna z najwygodniejszych form komunikacji nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Dojedziemy nimi...

więcej...

Krwiodawcy na bal

Krwiodawcy na bal

23 listopada odbędzie się coroczne spotkanie krwiodawców podsumowujące działalność klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Impreza...

więcej...

Czas dla mam

Czas dla mam

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała ciekawą propozycję dla najmłodszych czytelników i ich rodziców. W każdy poniedziałek, o godz....

więcej...

Świdniczanie podzielili milion

Świdniczanie podzielili milion

Wiemy już, które projekty zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali 12 spośród 36...

więcej...

Uwaga mieszkańcy!

Uwaga mieszkańcy!

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców i właścicieli domów jednorodzinnych na spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste powietrze”, które odbędzie...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 18 października na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają: „Angry Birds Film...

więcej...

Łydka Grubasa w Świdniku

Łydka Grubasa w Świdniku

Za miesiąc, ze swoją uroczą trasą, nasze miasto odwiedzi Łydka Grubasa. Zespół wystąpi w Miejskim Ośrodku Kultury. -...

więcej...

Ojczyzno ma...

Ojczyzno ma...

Szerzą patriotyzm i nawiązują do historii naszego kraju. Świdniccy uczniowie po raz dwudziesty zaśpiewają najpiękniejsze piosenki patriotyczne. Przegląd...

więcej...

Smile wraca do Świdnika

Smile wraca do Świdnika

Gościliśmy ich dwa lata temu. Teraz ponownie odwiedzą Świdnik. 12 grudnia, w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpi Kabaret...

więcej...

Strofy wolności

Strofy wolności

Koncert pod takim tytułem zagra wkrótce Norbert „Smoła” Smoliński, kompozytor, wokalista, autor tekstów, założyciel i lider Contra...

więcej...

Zabrzmi głos pokoleń

Zabrzmi głos pokoleń

Na twórczości Bułata Okudżawy wychowały się miliony Polaków, a z jego utworami chętnie mierzyli się również nasi...

więcej...

Seniorzy na parkiet!

Seniorzy na parkiet!

14 listopada, o godzinie 10.00, w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się II Lubelski Festiwal Tańca...

więcej...

Wieczorek przy mikrofonie

Wieczorek przy mikrofonie

W piątek, w Miejskim Ośrodku Kultury, publiczność bawili Wieczorek przy mikrofonie oraz Kabaret PKS. Zespół Marka Wieczorka zaprezentował...

więcej...

Wieczorek z rockiem

Wieczorek z rockiem

Już za kilka dni świdniczanie usłyszą rockowe brzmienia. Na scenie zaprezentuje się Wieczorek przy Mikrofonie Bend w...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 4 października na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają: „Był sobie pies 2”...

więcej...

Wystawa „Kochanej Wichurce”

Wystawa „Kochanej Wichurce”

We wrześniu minęła 80. rocznica strącenia samolotu Łoś. Z tej okazji Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna przygotowała wystawę „Kochanej...

więcej...

Świdnik w kadrze

Świdnik w kadrze

W tym roku mija 65 rocznica nadania praw miejskich naszemu miastu. Z tej okazji Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna...

więcej...

Modelarze odwiedzą Świdnik

Modelarze odwiedzą Świdnik

Modele samolotów, statków oraz czołgów w najróżniejszych skalach. To tylko część prac, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu...

więcej...

Aparat za fotkę

Aparat za fotkę

Za nami kolejna edycja konkursu „Aparat za fotkę”. Tym razem zorganizowaliśmy go wspólnie z redakcją Głosu Świdnika. Pasjonaci...

więcej...

Śladami Grechuty

Śladami Grechuty

Zagrali już ponad 750 koncertów, w tym, między innymi na Przystanku Woodstock, w Filharmonii Narodowej, Teatrze Roma,...

więcej...

Dekada ze śpiewem (foto)

Dekada ze śpiewem (foto)

Chór św. Kingi prowadzony przez Magdalenę Celińską świętował w niedzielę 10-lecie istnienia. Urodzinowe życzenia składali chórzystom Artur...

więcej...

Tajemnice WSK M06 (film)

Tajemnice WSK M06 (film)

Kilka tygodni temu opublikowaliśmy pierwszy film z serii 65-lecie motocykli WSK, opowiadający historię produkcji kultowej „wueski” w...

więcej...

Znajdź z MOK swoją pasję

Znajdź z MOK swoją pasję

Nauczą śpiewać, wprowadzą w świat teatru oraz pokażą, jak zbudować prawdziwego robota. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego,...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Avia rozbiła Niebylec

Avia rozbiła Niebylec

W drugiej kolejce zmagań, w drugiej lidze grupy szóstej siatkarze Avii Świdnik pokonali Neobus RAF-MAR Sołek...

więcej...

Remis w Sieniawie (foto)

Remis w Sieniawie (foto)

Avia Świdnik zremisowała w Sieniawie z miejscowym Sokołem 2:2. To siódmy mecz żółto-niebieskich z rzędu bez...

więcej...

Transfer last minute

Transfer last minute

Potwierdziło się to, o czym informowaliśmy przed tygodniem. MKS Avia Świdnik dokonał jeszcze jednego transferu. Jest...

więcej...

Świdniczanka gromi Polesie

Świdniczanka gromi Polesie

Zawodnicy Świdniczanki Świdnik Mały nie zwalniają tempa. W minioną niedzielę pokonali na własnym boisku Polesie Kock...

więcej...

Grała młodzież

Grała młodzież

Trzy zwycięstwa odnieśli młodzi piłkarze MKS Avia w minionej kolejce. Mecze wygrali trampkarze starsi i młodsi...

więcej...

Siatkarze pokonali Wisłok

Siatkarze pokonali Wisłok

Udanie nowy sezon zaczęli siatkarze Avii Świdnik, choć nie obyło się bez straty seta. W spotkaniu...

więcej...

Remis Avii z Jutrzenką

Remis Avii z Jutrzenką

Piłkarze Avii Świdnik przerwali zwycięską passę i tym razem podzielili się punktami z Jutrzenką Giebułtów, remisując...

więcej...

Po awans!

Po awans!

Każdy kibic świdnickiej Avii czekał na ten moment. W sobotę rusza kolejny sezon drugiej ligi siatkarskiej....

więcej...

Dobry początek Danowców

Dobry początek Danowców

28 i 29 września w Ostrawie odbył się turniej taekwondo ITF Moravia Open. W tegorocznej, największej...

więcej...

Wygrali w Sandomierzu!

Wygrali w Sandomierzu!

Avia Świdnik znów wygrała mecz. Tym razem podopieczni Łukasza Mierzejewskiego pokonali w Sandomierzu miejscową Wisłę 2:0....

więcej...

Awans do 1/2 Pucharu Polski

Awans do 1/2 Pucharu Polski

W ćwierćfinale Pucharu Polski, na szczeblu LZPN, Avia Świdnik pokonała Granit Bychawa 3:2 i awansowała do...

więcej...

Avia pokonała Podlasie

Avia pokonała Podlasie

Podopieczni Łukasza Mierzejewskiego po raz trzeci z rzędu wyszli zwycięsko z ligowej rywalizacji. Tym razem pokonali...

więcej...

O puchar LITPOLUKRBRIG

O puchar LITPOLUKRBRIG

W ubiegłym tygodniu 12 drużyn stanęło do walki w turnieju rozgrywanym na obiektach miejskich Avii przy...

więcej...

Pobiegli dla dzieci

Pobiegli dla dzieci

W sobotę, 14 września, odbył się 5. PKO Bieg Charytatywny, w którym nie zabrakło zawodników ze...

więcej...

Koszulki Avii już dostępne

Koszulki Avii już dostępne

Ruszyła sprzedaż koszulek meczowych Avii Świdnik na se­zon 2019/2020. Zakupów można dokonywać w sklepie Kala­diSport, mieszczącym...

więcej...

Zawładnęła ringiem

Zawładnęła ringiem

Najlepsze pięściarki świata zaprezentowały się w ubiegłym tygodniu podczas Międzynarodowych Mistrzostw Śląska Kobiet w Boksie w...

więcej...

Najlepsi w Warszawie

Najlepsi w Warszawie

Siatkarze Avii Świdnik wygrali turniej w Warszawie, zwyciężając wszystkie trzy spotkania i tracąc w nich tylko...

więcej...

Avia pokonała Wólczankę (foto)

Avia pokonała Wólczankę (foto)

W ósmej kolejce trzecioligowych zmagań w grupie czwartej, Avia Świdnik pokonała w Przeworsku Wólczankę Wólka Pełkińska...

więcej...