• Zdrowy Świdnik
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • SH
 • Repertuar
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

To był dobry czas

To był dobry czas

Wczoraj radni miejscy obecnej kadencji spotkali się po raz ostatni. Nie zabrakło podziękowań, podsumowań, ale również życzeń, żeby za kilka…

więcej...
Na kogo postawią świdniczanie?

Na kogo postawią świdniczanie?

Sondaż wyborczy nie pozostawia wątpliwości. Ponad 60 proc. pytanych chce zagłosować na dotychczasowego burmistrza. Poparcie dla pozostałych kandydatów nie rozkłada…

więcej...
Czy będzie bezpiecznie?

Czy będzie bezpiecznie?

Od maja trwa remont jednej z głównych arterii Świdnika - ul. Racławickiej. Przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania z al. Lotników Polskich …

więcej...
Gdzie głosować?

Gdzie głosować?

W najbliższą niedzielę Polacy pójdą do urn. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 - 21.00. Poniżej prezentujemy listę gdzie…

więcej...
Seniorzy pod opieką

Seniorzy pod opieką

Blisko 800 tys. zł trafi na pomoc dla starszych i niepełnosprawnych świdniczan. Za tę kwotę powstanie siłownia, zostaną zatrudnieni asystenci,…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Skrzynka, która niesie życie

Skrzynka, która niesie życie

Białą szafkę oznaczoną czerwonym serduszkiem i napisem AED, a w niej urządzenie mogące uratować życie, zamontowano w...

więcej...

To był dobry czas

To był dobry czas

Wczoraj radni miejscy obecnej kadencji spotkali się po raz ostatni. Nie zabrakło podziękowań, podsumowań, ale również życzeń,...

więcej...

Na kogo postawią świdniczanie?

Na kogo postawią świdniczanie?

Sondaż wyborczy nie pozostawia wątpliwości. Ponad 60 proc. pytanych chce zagłosować na dotychczasowego burmistrza. Poparcie dla pozostałych...

więcej...

Czy będzie bezpiecznie?

Czy będzie bezpiecznie?

Od maja trwa remont jednej z głównych arterii Świdnika - ul. Racławickiej. Przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania...

więcej...

Mają talent (foto)

Mają talent (foto)

Śpiewają, recytują oraz tańczą polskie tańce narodowe. Najmłodsi pokazali dziś, że są wszechstronnie uzdolnieni i nie straszne...

więcej...

Potrójne szczęście

Potrójne szczęście

Właśnie skończyły cztery miesiące. Są śliczne, zdrowe i radosne. Rodzice maluchów nie ukrywają, że informacja o tym,...

więcej...

Mieszkańcy będą właścicielami

Mieszkańcy będą właścicielami

Należą do nich mieszkania, ale grunt na którym one stoją już nie. Od nowego roku świdniczanie staną...

więcej...

Już nie bezimienne (foto)

Już nie bezimienne (foto)

Urodził się w Syrii, jednak w wieku 3 miesięcy trafił do żołnierzy II Korpusu Armii Andersa. Wśród...

więcej...

Liczy się pomysł

Liczy się pomysł

Chcą uczyć języków nowatorskimi metodami, prowadzić studio tatuażu, sklep internetowy czy usługi budowlane. W realizacji swoich pomysłów...

więcej...

Młodzi, zdolni ze Świdnika

Młodzi, zdolni ze Świdnika

Warsztaty w laboratorium oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych, zajęcia dla rodziców. To wszystko czeka na uczniów...

więcej...

Sosnowa się zmienia

Sosnowa się zmienia

Nowa nawierzchnia, chodniki, a także odwodnienie i oświet­lenie. To tylko część prowadzonych prac na liczącej pół kilometra...

więcej...

Pamięci ostatniego niezłomnego

Pamięci ostatniego niezłomnego

20 października, ze Świdnika wyruszy Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. Laluś. Chęć udziału w wyprawie ślada­mi ostatniego...

więcej...

Kilometry rur i tańsze ciepło

Kilometry rur i tańsze ciepło

Władze Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” właśnie podpisały list intencyjny z lubelską firmą Megatem. Porozumienie ma doprowadzić do...

więcej...

Gdzie głosować?

Gdzie głosować?

W najbliższą niedzielę Polacy pójdą do urn. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7.00 - 21.00. Poniżej...

więcej...

Pamiętają o Niepodległej

Pamiętają o Niepodległej

Choć do Narodowego Święta Niepodległości zostało jeszcze trochę czasu, dzieci z Przedszkola nr 3 zaprosiły rodziców oraz...

więcej...

Świdnik edukacją stoi

Świdnik edukacją stoi

Potwierdza to wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji”, przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, które właśnie trafiło...

więcej...

Stworzył zagrożenie

Stworzył zagrożenie

Czujnością wykazał się jeden z mieszkańców, który w poniedziałek wieczorem, idąc ulicą Niepodległości, poczuł charakterystyczny zapach gazu...

więcej...

Już nie maluchy (foto)

Już nie maluchy (foto)

Choć w Przedszkolu nr 5 uczą się dopiero półtora miesiąca, potrafią współpracować w grupie i rozwiązać nawet...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Święto jazzu

Święto jazzu

Rusza sprzedaż biletów na 18. edycję Świdnik Jazz Festival. Gwiazdą tegorocznej imprezy będzie Richard Bona. 16 i 17...

więcej...

Mocne granie ze Świdnika

Mocne granie ze Świdnika

„Turn me up”, to właśnie tym utworem zespół The Backstage zawojował lubelską scenę, zdobywając nagrodę Radia Lublin...

więcej...

Pomagają koncertowo

Pomagają koncertowo

Mała Marysia, o której pisaliśmy (ZOBACZ: Potrzebna pomoc), jest już w rzymskim szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie będzie...

więcej...

Podejmij wyzwanie

Podejmij wyzwanie

Lubisz rozwiązywać zagadki, jesteś kreatywny i spostrzegawczy? Jeśli tak, to miejsce jest idealne dla ciebie. Już jutro...

więcej...

Złoto dla Canto

Złoto dla Canto

Wrzesień przyniósł kolejny sukces dziewczętom z miejskiego chóru Canto, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pod...

więcej...

Pamięci Ireny Sendlerowej

Pamięci Ireny Sendlerowej

Na widowisko pod tytułem „Każdemu, kto tonie, należy podać rękę!” zaprosili świdniczan uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I...

więcej...

Aparat za fotkę

Aparat za fotkę

Jurorzy wybrali najlepsze ich zdaniem zdjęcie w konkursie „Aparat za fotkę”. W tym roku, nadesłane prace oceniali: Sandra...

więcej...

Przyjęcie u MoCarta (film)

Przyjęcie u MoCarta (film)

Co wyrosło z MoCarciątek? Jaką plotkę chcieliby przeczytać o sobie na „Pudelku”? Do jakiego oscarowego filmu mogliby...

więcej...

Strefa ma już 5 lat

Strefa ma już 5 lat

Zaczęło się od kilku zapaleńców, którzy miłością do kultowych wuesek chcieli zarazić kolejne pokolenia świdniczan. Wspólnymi siłami...

więcej...

Taniec, a może robotyka?

Taniec, a może robotyka?

W poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny, a wraz z nim nie tylko lekcje, ale także dodatkowe...

więcej...

50 twarzy Czarka Pazury

50 twarzy Czarka Pazury

Najpopularniejszy polski aktor komediowy i satyryk Cezary Pazura ponownie przyjedzie do naszego miasta. O jego poczuciu humoru, świdniczanie...

więcej...

Dni Świdnika (NIEDZIELA)

Dni Świdnika (NIEDZIELA)

Za nami pierwszy dzień zabawy (ZOBACZ: Dni Świdnika - SOBOTA). Zapraszamy serdecznie na relację z drugiego dnia...

więcej...

Dni Świdnika (SOBOTA)

Dni Świdnika (SOBOTA)

Galeria zdjęć, filmy i wywiady z artystami. Zapraszamy serdecznie na relację z tegorocznych dni naszego miasta, które...

więcej...

Koncert Grupy MoCarta

Koncert Grupy MoCarta

Od dwudziestu lat bawią publiczność w Polsce i na całym świecie. Teraz wystąpią także w Świdniku. Z...

więcej...

Świdnicki pokój zagadek

Świdnicki pokój zagadek

Łamigłówki, historia Świdnika i wszystko pod presją czasu. Jeszcze w tym roku w naszym mieście powstanie „Escape...

więcej...

Zlot z gwiazdami

Zlot z gwiazdami

W ostatni weekend sierpnia nasze miasto odwiedzą motocykliści i gwiazdy sceny. Wszystko za sprawą XI Ogólnopolskiego Zlotu...

więcej...

Rodzinne popołudnie (foto)

Rodzinne popołudnie (foto)

Słoneczna pogoda zachęcała dziś do wypoczynku poza domem. Część mieszkańców zdecydowała się spędzić niedzielę na odpuście oraz...

więcej...

Wyśpiewali sukces

Wyśpiewali sukces

Zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy”, mimo wakacji, nie próżnuje. Jego kapela, wraz z grupą wokalną, właśnie wróciła z...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Koniec zwycięskiej serii

Koniec zwycięskiej serii

Do 81 min. meczu Granit Bychawa – Avia II Świdnik goście wygrywali 1:0 i byli na...

więcej...

Najlepiej biega po górach

Najlepiej biega po górach

Żeby ukończyć Łemkowyna Ultra – Trail trzeba pokonać 150 km trasę, czyli nieco więcej niż ze...

więcej...

Pierwsza runda wagi ciężkie…

Pierwsza runda wagi ciężkiej

Już w trzecim meczu sezonu staną naprzeciw siebie dwaj najpoważniejsi kandydaci w walce o pierwsze miejsce...

więcej...

Efekt nowej miotły

Efekt nowej miotły

Odkąd Tomasz Bednaruk przejął obowiązki pierwszego trenera Avii, jego zespół wygrał wszystkie mecze w lidze i...

więcej...

Bezkonkurencyjne

Bezkonkurencyjne

Młode siatkarki MKS Avia potwierdziły dominację na Lubelszczyźnie. W pierwszym turnieju o mistrzostwo naszego województwa wygrały...

więcej...

Ciekawie w okręgówce

Ciekawie w okręgówce

To był najlepszy mecz rezerw Avii w tym sezonie i jeden z lepszych w ostatnim czasie....

więcej...

Liczy się drużyna

Liczy się drużyna

Nominacja Tomasza Bednaruka na trenera pierwszego zespołu Avii jest jasnym sygnałem, że klub chce postawić na...

więcej...

Zgarnęli pełną pulę (foto)

Zgarnęli pełną pulę (foto)

Pierwszy mecz w lidze i od razu pokaz siły. Siatkarze żółto – niebieskich pokonali przed własną...

więcej...

Drugi komplet Bednaruka

Drugi komplet Bednaruka

Pod wodzą Tomasza Bednaruka piłkarze Avii wygrali dwa mecze w lidze i jeden w pucharze. W...

więcej...

Rywale byli tłem

Rywale byli tłem

Chełm był gospodarzem pierwszego turnieju piłki siatkowej o mistrzostwo województwa w kategorii młodzików. Świetnie spisali się...

więcej...

Trzy razy wygrana

Trzy razy wygrana

Pięściarze MKS Avia Świdnik wystąpili na gali boksu o puchar burmistrza Opoczna. Żółto – niebiescy pokazali,...

więcej...

Złoto, srebro i brąz

Złoto, srebro i brąz

Klub Tenisowy Avia Świdnik ma w swoich szeregach mistrzynie województwa w deblu i wicemistrzynię w singlu,...

więcej...

Debiut piłkarek

Debiut piłkarek

Piłkarki MKS Avia Świdnik mają za sobą debiut w rozgrywkach ligowych. Świdniczanki wystąpiły w turnieju w...

więcej...

Zaczną jednak u siebie

Zaczną jednak u siebie

Siatkarze żółto – niebieskich mieli zagrać na wyjeździe z Karpatami Krosno, ale ostatecznie podejmą rywala na...

więcej...

15 medali z Czech

15 medali z Czech

Podopieczni Piotra Bernata zawodnicy LKSW Dan Świdnik wystąpili w towarzyskim turnieju ITF Moravia Open w Ostrawie....

więcej...

Pobiegli ku przyszłości

Pobiegli ku przyszłości

Kilkudziesięciu świdniczan wzięło udział w niedzielnym II Biegu Kardynalskim „Ku przyszłości z nadzieją”. Jego celem było...

więcej...

Wiele się tu nauczyłem

Wiele się tu nauczyłem

Dziesięć miesięcy trwała przygoda Dominika Bednarczyka z Avią Świdnik. Za jego kadencji żółto – niebiescy odnieśli...

więcej...

Gol w 16 sekundzie

Gol w 16 sekundzie

Krystian Mroczek zdobył jedną z najszybszych bramek w swojej karierze. Przeciwko Wiśle Sandomierz trafił już w...

więcej...
 • DSC_0561
 • DSC_0567
 • DSC_0579
 • DSC_0599
 • DSC_0587
 • DSC_0645
 • DSC_0643
 • mural-6
 • dsc_0043
 • DSC_0603
 • DSC_0560