• Slajd Wirtualny Spacer
 • Repertuar
 • SH
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Zdrowy Świdnik

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Filmowa produkcja MOK-u

Filmowa produkcja MOK-u

Były reportaże o kultowej wuesce, wydarzeniach z lipca 1980 roku i lutego 1981 roku. Teraz przyszła pora na lotnictwo. W…

więcej...
Wybrano najpopularniejszych

Wybrano najpopularniejszych

Bartłomiej Misztal, kapitan siatkarzy MKS Avia, wśród seniorów . Emil Krzykała, pływak KP Avia, wśród juniorów. Jacek Czerniakowski, trener grup…

więcej...
Sezon rozpoczęty

Sezon rozpoczęty

Nadszedł czas studniówek. W sobotę, jako pierwsi bawili się uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida. Bal rozpoczął…

więcej...
Kto utrudnia, ten płaci

Kto utrudnia, ten płaci

W tym tygodniu skończyło się pobłażanie dla kierowców, utrudniających pracę służbom komunalnym. Strażnicy miejscy nie będą pouczać, ale od razu…

więcej...
Świdnik na antenie!

Świdnik na antenie!

W sobotę o lotniczym mieście usłyszy cała Polska. Wszystko za sprawą pana Andrzeja, który zgłosił Świdnik do konkursu w radiu…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nie lubi „obcych”?

Nie lubi „obcych”?

Mundurowi zatrzymali 74-latka ze Świdnika, który zniszczył samochód, znajdujący się na jednym z parkingów. Za swój czyn odpowie...

więcej...

Karnawałowe szaleństwo

Karnawałowe szaleństwo

Styczeń w pełni, pora więc na karnawał. Zabawa nie ominęła dzieci z grupy I, II, M1 i...

więcej...

Czas podsumowań i planów

Czas podsumowań i planów

Sporo dzieje się ostatnio u świdnickich strażaków. Mundurowi niedawno podsumowali ostatni rok działalności, w którym wyjeżdżali do...

więcej...

Tłumy na inaugurację

Tłumy na inaugurację

Od wczoraj świdniczanie mogą aktywnie spędzać czas na lodowisku przy Szkole Podstawowej nr 5. Przygotowania do uruchomienia ślizgawki...

więcej...

Wysokie loty Świdnika

Wysokie loty Świdnika

Janów Lubelski był gospodarzem IV Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Do rywalizacji stanęło pięć...

więcej...

Odnaleźli zaginioną

Odnaleźli zaginioną

Na szczęście, krótko trwały poszukiwania 35-latki, która wyszła z domu nie informując o tym rodziny. Do zdarzenia...

więcej...

Kochamy babcie i dziadków

Kochamy babcie i dziadków

Swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. Pamiętać o tym powinni wszyscy wnukowie, niezależnie od tego, czy są...

więcej...

Wybrano najpopularniejszych

Wybrano najpopularniejszych

Bartłomiej Misztal, kapitan siatkarzy MKS Avia, wśród seniorów . Emil Krzykała, pływak KP Avia, wśród juniorów. Jacek...

więcej...

Sezon rozpoczęty

Sezon rozpoczęty

Nadszedł czas studniówek. W sobotę, jako pierwsi bawili się uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K....

więcej...

Kto utrudnia, ten płaci

Kto utrudnia, ten płaci

W tym tygodniu skończyło się pobłażanie dla kierowców, utrudniających pracę służbom komunalnym. Strażnicy miejscy nie będą pouczać,...

więcej...

Schronisko się kurczy

Schronisko się kurczy

Psów w Krzesimowie ubywa, dlatego pierwszy z sektorów schroniska jest właśnie likwidowany. Przeprowadzenie tych prac to również...

więcej...

Zanim się przewrócą

Zanim się przewrócą

Stan techniczny latarni oświetlających ul. Akacjową i położony nieopodal plac zabaw dla dzieci zaniepokoił Alfreda Bondosa, który...

więcej...

Świdnik na antenie!

Świdnik na antenie!

W sobotę o lotniczym mieście usłyszy cała Polska. Wszystko za sprawą pana Andrzeja, który zgłosił Świdnik do...

więcej...

Pamięci Generała

Pamięci Generała

19 stycznia 1918 roku, w Krakowie, urodził się Tadeusz Góra. Po raz pierwszy świat usłyszał o nim...

więcej...

Noga z gazu

Noga z gazu

Od wczoraj, na drogach naszego powiatu panują trudne warunki. Przekonał się o tym kierowca mercedesa, który dziś...

więcej...

Filmowa produkcja MOK-u

Filmowa produkcja MOK-u

Były reportaże o kultowej wuesce, wydarzeniach z lipca 1980 roku i lutego 1981 roku. Teraz przyszła pora...

więcej...

Muzyczny weekend

Muzyczny weekend

Świąteczne granie, koncert noworoczny i wspólne świętowanie dnia babci i dziadka - tak możemy spędzić najbliższy weekend...

więcej...

Na film do biblioteki

Na film do biblioteki

Oscarowe produkcje, komedie romantyczne, a może filmy grozy? Biblioteka miejska przygotowuje dla świdniczan pomysł na spędzanie wolnego...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Dołącz do Akademii

Dołącz do Akademii

Jak wyglądała droga Polski do wolności, jakie znaczenie miał dla niej marszałek Józef Piłsudski i jak po...

więcej...

Kochanym dziadkom (foto)

Kochanym dziadkom (foto)

Nietypowy prezent przygotowały dla świdnickich seniorów dzieci, które uczęszczają na zajęcia do MOK w Świdniku. Z okazji...

więcej...

Wspólne kolędowanie

Wspólne kolędowanie

Styczeń to czas wesołego kolędowania i właśnie na koncert „Kolęd znanych i nieznanych” zaprosili świdniczan uczniowie oraz...

więcej...

Muzyczne życzenia

Muzyczne życzenia

Marsz Radetzky’ego jak we Wiedniu. Tak można podsumować dzisiejszy Koncert Noworoczny, którego gwiazdą była, jak co roku,...

więcej...

Koncert Teresy Werner

Koncert Teresy Werner

Na początku marca w naszym mieście wystąpi Teresa Werner, gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Artystka ma za sobą trasy...

więcej...

Spotkanie z literaturą

Spotkanie z literaturą

Niezwykłą osobę poznały dzieci, które w środę odwiedziły bibliotekę miejską. Do Świdnika przyjechała Justyna Bednarek, autorka książek...

więcej...

Gramy z Orkiestrą! (na żywo…

Gramy z Orkiestrą! (na żywo)

Informacje na bieżąco, galeria zdjęć i filmy. Zapraszamy serdecznie na relację z 26. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej...

więcej...

Styczeń w kulturze

Styczeń w kulturze

Zebraliśmy dla Państwa propozycje wydarzeń, które w styczniu odbędą się w naszym mieście. Organizatorem jest Miejski Ośrodek...

więcej...

Wesołe kolędowanie (foto)

Wesołe kolędowanie (foto)

Niedzielne popołudnie upłynęło mieszkańcom naszego miasta pod znakiem wesołego kolędowania. Wszystko za sprawą Przeglądu Kolęd i Pastorałek,...

więcej...

Ballady na dwa serca

Ballady na dwa serca

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, członek legendarnego zespołu szantowego „Stare Dzwony” - ten wyjątkowy duet w lutym...

więcej...

Don Vasyl w Świdniku

Don Vasyl w Świdniku

Piosenkarz i kompozytor, autor tekstów piosenek, poeta i animator ruchu kulturalnego polskich Romów już w lutym zawita...

więcej...

Przyjdź na seans

Przyjdź na seans

Zapraszamy do kina Lot. Od 5 stycznia na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają filmy: „Paddington 2”...

więcej...

Młodzi Panowie w Świdniku

Młodzi Panowie w Świdniku

Od lat znani ze szklanego ekranu, teraz po raz pierwszy odwiedzą Świdnik. 17 lutego w sali widowiskowej,...

więcej...

Grali i śpiewali (foto+film…

Grali i śpiewali (foto+film)

Przy dźwiękach skrzypiec i innych instrumentów rozpoczęło się kolędowanie w Centrum Kultury. Wszystko za sprawą Państwowego Zespołu...

więcej...

Wspólne kolędowanie

Wspólne kolędowanie

Już po raz dziewiętnasty w Miejskim Ośrodku Kultury zabrzmią najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Na scenie zaprezentują się...

więcej...

Wystawa Z. Mikłaszewicza

Wystawa Z. Mikłaszewicza

Artysta zaistniał w kulturalnym życiu Świdnika w 2000 r. Wtedy to odważył się pokazać swoje prace plastyczne....

więcej...

Galaktyczna premiera

Galaktyczna premiera

W najbliższym czasie fani sagi o Jedi, nie będą mogli narzekać na nudę. 14 grudnia na ekrany...

więcej...

Wektorowe wariacje

Wektorowe wariacje

Artyści pracowni plastycznej „Pod błękitną paletą” powracają z „Wektorowymi wariacjami”. W galerii „Za szybą” Miejskiego Ośrodka Kultury...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wygrana da przepustkę

Wygrana da przepustkę

W najbliższą środę i czwartek trzeba mocno trzymać kciuki za młode zespoły Avii Świdnik. Drużyny z...

więcej...

Potknięcie w trzecim secie

Potknięcie w trzecim secie

Siatkarze Avii potwierdzili miano niepokonanych w tym sezonie na własnym boisku. W piątek, bez problemu wygrali...

więcej...

Wygrana na początek

Wygrana na początek

Avia wygrała sparing z Granitem Bychawa, 2:0. To pierwszy mecz kontrolny żółto – niebieskich, przygotowujących się...

więcej...

Wyjątkowo w piątek

Wyjątkowo w piątek

Siatkarze Avii, dzień wcześniej niż zwykle zagrają o ligowe punkty. Już dziś podejmą w hali sportowej...

więcej...

Pierwsze testy i sparing

Pierwsze testy i sparing

Pięciu nowych zawodników pojawiło się do tej pory na treningach Avii Świdnik. Trener Dominik Bednarczyk przygląda...

więcej...

Wygrana i rekord Polski

Wygrana i rekord Polski

Zawodnicy z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, a nawet Korei Południowej wzięli udział w zawodach w układaniu...

więcej...

W nowy rok ze zwycięstwem

W nowy rok ze zwycięstwem

Po czterech tygodniach przerwy, siatkarze Avii znów mogli poczuć smak ligowej rywalizacji. W sobotę pojechali na...

więcej...

Coraz lepiej to wygląda

Coraz lepiej to wygląda

Sporo dzieje się ostatnio w Świdniczance. Klub ma nowe władze, drużyna rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej...

więcej...

Zdobyć twierdzę Niebylec

Zdobyć twierdzę Niebylec

Siatkarze Avii o kolejne punkty powalczą w Niebylcu, z miejscowym Neobusem. Ich najbliższy rywal dosyć niespodziewanie...

więcej...

Wrócili do pracy

Wrócili do pracy

23 zawodników miał do dyspozycji Dominik Bednarczyk na pierwszym treningu, rozpoczynającym przygotowania do rundy wiosennej. Oprócz piłkarzy...

więcej...

Piłkarze wracają do zajęć

Piłkarze wracają do zajęć

W najbliższy wtorek Dominik Bednarczyk poprowadzi pierwszy trening z zawodnikami Avii, rozpoczynając tym samym dwumiesięczne przygotowania...

więcej...

Technicznie najlepszy

Technicznie najlepszy

Na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5, po raz trzeci, zorganizowano sylwestrowy konkurs piłki nożnej,...

więcej...

Wszyscy zasłużyli na medale

Wszyscy zasłużyli na medale

Przez ostatnie dwa dni hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku tętniła energią. Dosłownie i...

więcej...

Kto zdobędzie tytuł?

Kto zdobędzie tytuł?

Kapituła Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Świdnika Roku 2017 wyłoniła kandydatów do tytułu. Zostaną oni teraz poddani...

więcej...

Uwolnili energię (foto)

Uwolnili energię (foto)

W Szkole Podstawowej nr 7 rozpoczął się dwudniowy turniej piłkarski dla dzieci z przedszkoli i szkół...

więcej...

Nadzieja białego sportu

Nadzieja białego sportu

Ma 19 lat, jest najlepszą zawodniczką w regionie i jedną z czołowych w Polsce. Pierwsze kroki...

więcej...

Liga po półmetku

Liga po półmetku

Pierwsza i druga reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 7 prowadzą, po trzech edycjach Międzyszkolnej Ligi Szachowej Miasta...

więcej...

Faworyci nie zawiedli

Faworyci nie zawiedli

Tifosi Lublin okazali się najlepsi w Turnieju Wojewódzkiego Halowego Pucharu Polski w futsalu. W zespole zwycięzców...

więcej...
 • DSC_0587
 • mural-5
 • DSC_0622
 • dsc_0586
 • DSC_0600
 • mural-4
 • DSC_0560
 • mural-6
 • DSC_0621
 • mural-2
 • DSC_0643