• Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Zdrowy Świdnik
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Armia Kacpra rośnie

Armia Kacpra rośnie

Pomoc dla chorego na białaczkę trzynastolatka nie ustaje. Dziś na liczniku zbiórki siepomaga.pl wybiło 300 tysięcy złotych, a kwota wciąż…

więcej...
Nie zwalniają tempa!

Nie zwalniają tempa!

Niedawno wrócili z Cisnej, gdzie zagrali na ZEW się budzi Festival. Teraz szykują się do batalii o miejsce na innym,…

więcej...
Strażacy świętują (program)

Strażacy świętują (program)

To będzie wyjątkowy dzień dla tych, którzy na co dzień, nierzadko z narażeniem własnego życia, ratują i niosą pomoc innym…

więcej...
Plany na 25 milionów

Plany na 25 milionów

Rządowe pieniądze na budowę dróg zostały po­dzielone na województwa. Lubelskie ma otrzy­mać ponad 0,5 mld zł. Samorządy liczą na duży…

więcej...
Gotowy do startu

Gotowy do startu

Na początku prace obejmą fragment ul. Okuli­ckiego i Targową. Właśnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na tę część inwestycji. Kolejnym…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nadzieja dla ul. Witosa

Nadzieja dla ul. Witosa

Kilka lat temu, na gruntowny remont zniszczonej drogi, nie zgodziła się grupka miesz­kańców. Ich sprzeciw wystarczył, żeby...

więcej...

Wybuchy zakłócają spokój

Wybuchy zakłócają spokój

- Od co najmniej dwóch dni późnymi wieczorami słyszę cyklicznie powtarzające się dźwięki przypominające wybuchy - informuje...

więcej...

Pościg skończył w polu

Pościg skończył w polu

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 21-latkowi ze Świdnika, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej....

więcej...

Avia zagra dla Kacpra

Avia zagra dla Kacpra

W piątek, o godz. 18.00 w hali Szkoły Podstawowej nr 7 świdniccy kibice będą mieli okazję nie...

więcej...

Zmierz się w kapsle!

Zmierz się w kapsle!

Gra w kapsle, jedna z najpopularniejszych zabaw PRL wraca do łask. 30 maja o godzinie 15.00 dzieci...

więcej...

Basen prawie pod dachem

Basen prawie pod dachem

W czwartek ekipy budowlane rozpoczęły mon­taż dźwigarów dachowych przyszłej hali base­nowej. Już za chwilę inwestycja osiągnie stan...

więcej...

Zdążyć przed końcem czerwca

Zdążyć przed końcem czerwca

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krzesimowie walczy o przedłużenie działalności, przynajmniej o kilka miesięcy. W psim azylu...

więcej...

Armia Kacpra rośnie

Armia Kacpra rośnie

Pomoc dla chorego na białaczkę trzynastolatka nie ustaje. Dziś na liczniku zbiórki siepomaga.pl wybiło 300 tysięcy złotych,...

więcej...

Nietrzeźwy spacer z dzieckiem

Nietrzeźwy spacer z dzieckiem

W sobotę, około godziny 21.30 policjanci ze świdnickiej komendy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie spacerującej z małym...

więcej...

Strażacy świętują (program)

Strażacy świętują (program)

To będzie wyjątkowy dzień dla tych, którzy na co dzień, nierzadko z narażeniem własnego życia, ratują i...

więcej...

W Bad Homburg

W Bad Homburg

W dniach 6-11 maja kilkunastu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 gościło w Bad Homburg w Niemczech. Było...

więcej...

O finansach na wesoło

O finansach na wesoło

Ciekawą lekcję przedsiębiorczości i ekonomii przygotował dla najmłodszych Santander Bank Polska. Od 21 do 25 maja, na...

więcej...

Gotowy do startu

Gotowy do startu

Na początku prace obejmą fragment ul. Okuli­ckiego i Targową. Właśnie trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na tę...

więcej...

Urodziny Dobra

Urodziny Dobra

To Urodziny Dobra - usłyszeliśmy podczas mszy świętej odprawionej dzisiaj z okazji 30-lecia Towarzystwa Pomocy imienia św....

więcej...

Dla pasjonatów motoryzacji

Dla pasjonatów motoryzacji

Świdniccy miłośnicy zabytkowych pojazdów organizują kolejny, nieformalny zjazd starych samochodów i motocy­kli, szczególnie z czasów PRL. Właścicieli...

więcej...

Plany na 25 milionów

Plany na 25 milionów

Rządowe pieniądze na budowę dróg zostały po­dzielone na województwa. Lubelskie ma otrzy­mać ponad 0,5 mld zł. Samorządy...

więcej...

Pole Dance-sport dla każdego

Pole Dance-sport dla każdego

Tancerka Pole Dance i choreografka. Mowa o Ewelinie Borowskiej, która od 5 lat zaraża swoją pasją i...

więcej...

Legendy na cztery głosy

Legendy na cztery głosy

„Legenda o koziołkach lubelskich”, „Legenda o Smoku Wawelskim”, „Liczyrzepa”, „Złota kaczka” to dziecięce lektury, które dziś, w...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wrócili z nagrodami

Wrócili z nagrodami

To był szczególnie pracowity weekend dla tancerzy z Miejskiego Ośrodka Kultury. Artyści zaprezentowali swoje umiejętności na scenach...

więcej...

Zagrał dla Świdnika

Zagrał dla Świdnika

Bilety na jego koncert wyprzedały się w rekordowym tempie. Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury wystąpił Paweł Domagała....

więcej...

Zaśpiewają dla mam

Zaśpiewają dla mam

Do Dnia Matki pozostał już tylko tydzień.  W naszym mieście uczcimy ten dzień w rytm muzyki. W...

więcej...

Poezja zamieszka w Świdniku

Poezja zamieszka w Świdniku

Nadchodzący tydzień minie pod znakiem kultury. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publicz­na zaprasza na cykl wydarzeń pod hasłem „Mieszkania poezji”,...

więcej...

Wieczorek przy mikrofonie

Wieczorek przy mikrofonie

To nazwa autorskiego talk-show prowadzonego przez Marka Wieczorka, który zawita do naszego miasta w wersji kabaretowej. Wydarzenie...

więcej...

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 15 maja na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają filmy „Kraina cudów”, „Vox...

więcej...

Koncert Jana Kondraka

Koncert Jana Kondraka

Jan Kondrak - autor, kompozytor i wykonawca piosenek, ponownie zawita do Miejskiego Ośrodka Kultury. „Wesoły Ataman” to program...

więcej...

Ekologia teatralnie

Ekologia teatralnie

3 czerwca Miejski Ośrodek Kultury zamieni się w ekologiczny raj dla najmłodszych. Teatr Kultureska przygotował interaktywny spektakl...

więcej...

Wspomnienia o Świdniku

Wspomnienia o Świdniku

We wtorek, na sentymentalny, historyczny spacer po naszej małej Ojczyźnie zaprosili mieszkańców Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna i zespół...

więcej...

Poznali wizerunek Moniuszki

Poznali wizerunek Moniuszki

Dziś Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna gościła Izabellę Klebańską, autorkę książek dla dzieci, bajek i piosenek, scenariuszy programów telewizyjnych...

więcej...

Spotkanie z poezją

Spotkanie z poezją

Zaczynał jako raper w grupie Versooz, tworzącej hip-hop alternatywny. Na swoim koncie ma wiele wydanych płyt, między...

więcej...

Bądź częścią lotniczego sho…

Bądź częścią lotniczego show

Nadchodzi jedna z największych imprez lotniczych w naszym regionie - II. edycja Świdnik Air Festival. Na fanów...

więcej...

Ja wam to zagram

Ja wam to zagram

W czwartek, świdniczanie wspominali prof. Wandę Wiłkomirską, światowej sławy skrzypaczkę i pedagoga, honorową obywatelkę naszego miasta. Jej...

więcej...

Czytelniku oddaj książkę

Czytelniku oddaj książkę

Właśnie teraz warto oddać książkę, która zawieruszyła się gdzieś na półce i zdążyła już zarosnąć kurzem. Miejsko-Powiatowa...

więcej...

Zapraszają na wykład

Zapraszają na wykład

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na wykład „Egzekucje w lesie krępieckim jako przykład niemieckiego terroru na Lubelszczyźnie”. Spotkanie, które...

więcej...

Koniec tanecznego święta

Koniec tanecznego święta

Święta, święta i po świętach. „Leszczyniacy” wkroczyli w drugie 35-lecie. Pomogli im w tym goście z kraju...

więcej...

Świdnik na szklanym ekranie

Świdnik na szklanym ekranie

Ciekawostka dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji obejrzeć filmu „Świdnickie dziuple kultury”. Dokument, opowiadający o teatrze...

więcej...

Ja wam to zagram

Ja wam to zagram

Na widowisko słowno-muzyczne pod takim tytułem zaprasza Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Rodziny Wiłkomirskich. Spotkanie poświęcone...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Sprawiedliwy podział (foto)

Sprawiedliwy podział (foto)

Piłkarze Avii Świdnik zremisowali na własnym boisku z Wisłą Puławy 2:2, mimo że przegrywali jeszcze 20...

więcej...

Zmienne szczęście młodych

Zmienne szczęście młodych

Tylko dwie drużyny młodzieżowe MKS Avia Świdnik wygrały swoje mecze. Cztery, niestety, poniosły porażki. Wreszcie przekonujące zwycięstwo...

więcej...

Seminarium z mistrzynią

Seminarium z mistrzynią

11 maja w hali przy I Liceum Ogólnokształcącym odbyło się klubowe seminarium LKSW Dan Świdnik. W...

więcej...

Siatkarze mają trenera!

Siatkarze mają trenera!

Długo wyczekiwana przez kibiców informacja ujrzała wreszcie światło dzienne. Nowym szkoleniowcem siatkarzy Avii Świdnik został Witold...

więcej...

Ostatnie pożegnanie mistrza

Ostatnie pożegnanie mistrza

Piotr Kostian nie opuścił chłopaków ze swojej I-ligowej drużyny bokserskiej, której kie­rownikiem był od 1984 roku...

więcej...

Avia szuka młodych

Avia szuka młodych

Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik ogłosił nabór dla mło­dych siatkarzy i siatkarek. Od kiedy powstała spółka...

więcej...

Lublin zdobyty! (foto)

Lublin zdobyty! (foto)

Świdniczanka podtrzymała świetną serię i wygrała po raz szósty z rzędu. Tym razem pokonała 3:0 zespół...

więcej...

Mogą spać spokojnie

Mogą spać spokojnie

      Piłkarze Avii Świdnik zaliczyli pierwszą wyjazdową wygraną na wiosnę. W sobotę pokonali w Piszczacu Podlasie Biała...

więcej...

Z podwórka na stadion

Z podwórka na stadion

Łączony skład Avii Świdnik Jacka Czerniakowskiego oraz UKS Remis z SP nr 7 Ireneusza Kellera, zajął...

więcej...

25. raz w reprezentacji

25. raz w reprezentacji

27 kwietnia, w Kleczewie, na stadionie miejscowego Sokoła, piłkarska Reprezentacja Pol­skich Pisarzy rozegrała mecz z Reprezentacją...

więcej...

Juniorzy młodsi na fali

Juniorzy młodsi na fali

To nie jest najlepszy okres dla grup młodzieżowych Avii. Wyjątkiem są juniorzy młodsi, którzy spisują się...

więcej...

Poznaliśmy zwycięzców

Poznaliśmy zwycięzców

Czterdziestu zawodników z całego kraju, ale także z Holandii i Czech wzięło udział w XVI Ogólnopolskim...

więcej...

Pokazali charakter (foto)

Pokazali charakter (foto)

      Świdniczanka Świdnik Mały nie zwalnia tempa. Podopieczni Pawła Pranagala znów wygrali. Tym razem pokonali przed własną...

więcej...

Widmo spadku coraz bliżej

Widmo spadku coraz bliżej

      Avia znów nie poradziła sobie na wyjeździe. Świdniczanie okazali się słabsi od Soły Oświęcim i przegrali...

więcej...

Dwie różne połowy (foto)

Dwie różne połowy (foto)

W meczu 27 kolejki 3 ligi grupy IV, Avia Świdnik zremisowała przed własną publicznością z Wisłą...

więcej...

Z podwórka na Narodowy

Z podwórka na Narodowy

Piłkarze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Remis” ze Szkoły Podstawowej nr 7, zajęli I miejsce w kategorii U-12,...

więcej...

Nie zwalniają tempa (foto)

Nie zwalniają tempa (foto)

Świdniczanka Świdnik Mały znowu osiągnęła efektowne zwycięstwo. Tym razem podopieczni Pawła Pranagala pewnie pokonali u siebie...

więcej...

Orlęta pokonane! (foto)

Orlęta pokonane! (foto)

Piłkarze Avii, po trzech meczach bez zwycięstwa, wreszcie wygrali. Ich łupem padły radzyńskie Orlęta, które przegrały...

więcej...