• Slajd Wirtualny Spacer
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • SH
 • Idzie sobie Grześ...

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013

Rady Miasta Świdnik

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok

 

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.) oraz art.212 ust.2, art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu - Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 101 300 000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 93 332 495,71 zł i dochody majątkowe w kwocie 7 967 504,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368 000,00 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 630 000,00 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000,00 zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 850 000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 2. 

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 107 200 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 91 202 219,20 zł i wydatki majątkowe w kwocie 15 997 780,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8 568 703,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 368 000,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 551 709,00 zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 78 291,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie 150 000,00 zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5 425 233,00 zł,

7) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1 230,00 zł.

 

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 900 000,00 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

 

§ 4. 

1.Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości6 127 659,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 227 659,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

 

§ 5. 

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 400 000,00 zł,

2) celowe w łącznej kwocie 1 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 240 000,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie 400 000,00 zł,

c) zapewnienie wkładu własnego do projektów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych w kwocie 150 000,00 zł,

d) wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł,

e) realizację projektu „Promocja Strefy Aktywności Gospodarczej przy Porcie Lotniczym Lublin w Świdniku” współfinansowanego w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210 000,00 zł,

f) wydatki na pomoc społeczną w kwocie 50 000,00 zł,

g) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 400 000,00 zł,

h) wydatki związane z pomocą rzeczową dla Samorządu Województwa Lubelskiego w kwocie 250 000,00 zł.

    

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

 

§ 7. 

1. Określa się wydatki majątkowe, w tym na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 8.

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 1 234 239,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1 238 439,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę, nie może przekroczyć kwoty 7 927 659,00 zł.

 

§ 10. 

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 426 000,00 zł.

 

§ 11. 

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

 

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziałów i grup paragrafów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień dotyczących wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

 

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 14. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

 

§ 15. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 Przewodniczący

Rady Miasta Świdnik

Janusz Królik

 

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami

Jaśniej na Wyszyńskiego

Jaśniej na Wyszyńskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radny Andrzej Krupa zgłosił konieczność doświetlenia czterech przejść dla pieszych na ul. Wyszyńskiego, w sąsiedztwie…

więcej...
Od maja więcej kursów

Od maja więcej kursów

Za nieco ponad dwa tygodnie autobusy MPK łączące Świdnik z Lublinem będą jeździć częściej. Według zapowiedzi, jest to dopiero początek…

więcej...
Świdnik w kadrze

Świdnik w kadrze

Kilka historii zawartych w minucie nagrania i tylko jeden zwycięzca. Rusza kolejna edycja konkursu „Nakręcone Miasto”, czyli Amatorskich Filmów Jednominutowych…

więcej...
Ćwierć wieku liceum

Ćwierć wieku liceum

Tysiące lekcji, godzin nauki, absolwentów, setki nauczycieli, dziesiątki klas. Tak w skrócie można opisać 25-lat II Liceum Ogólnokształcącego im. K.…

więcej...
Szukają świadków

Szukają świadków

Świdniccy policjanci szukają świadków dramatycznych wydarzeń z 13 kwietnia. Poszukiwane są osoby, które w miniony piątek, około godz. 13.30 były…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Konsekwentnie do celu

Konsekwentnie do celu

W minioną sobotę, odbył się pierwszy z 13 etapów cyklu Super Prestige ŻTC Bike Race. Zawody w...

więcej...

Razem ze śmigłowcową legendą

Razem ze śmigłowcową legendą

Nie mogło być inaczej. Do grona współorganizatorów Świdnik Air Festival właśnie dołączył PZL-Świdnik. Dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu,...

więcej...

Dla tych, którzy nie wyjadą

Dla tych, którzy nie wyjadą

Festiwal, warsztaty cyrkowe, koncerty oraz występy muzyczne, to tylko niektóre z wydarzeń organizowanych na majówkę przez Miejski...

więcej...

Terminal już się buduje

Terminal już się buduje

Dzięki rozbudowie świdnickiego lotniska, będzie można w nim obsłużyć nawet milion pasażerów rocznie. Pierwsze prace już ruszyły. -...

więcej...

Mieszkanie Plus do przodu

Mieszkanie Plus do przodu

Umowa powołująca do życia spółkę, właśnie została podpisana. Teraz czas na projekt nowych bloków i przetarg na...

więcej...

Jaśniej na Wyszyńskiego

Jaśniej na Wyszyńskiego

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radny Andrzej Krupa zgłosił konieczność doświetlenia czterech przejść dla pieszych na ul....

więcej...

Czego potrzebują Polacy?

Czego potrzebują Polacy?

Czego potrzebują Polacy, skąd wziąć na to pieniądze i oczywiście sprawy oświaty zdominowały dyskusję w czasie niedzielnej...

więcej...

Prawie po remoncie

Prawie po remoncie

Kończą się wiosenne porządki na gruntowych drogach Świdnika. Po poprawie pogody stan ich nawierzchni pozwolił wreszcie na...

więcej...

Siedziba straży młodnieje

Siedziba straży młodnieje

Zapowiadane na początku roku remonty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku ruszyły pełną parą. Trwa...

więcej...

Ćwierć wieku liceum

Ćwierć wieku liceum

Tysiące lekcji, godzin nauki, absolwentów, setki nauczycieli, dziesiątki klas. Tak w skrócie można opisać 25-lat II Liceum...

więcej...

Od maja więcej kursów

Od maja więcej kursów

Za nieco ponad dwa tygodnie autobusy MPK łączące Świdnik z Lublinem będą jeździć częściej. Według zapowiedzi, jest...

więcej...

Wzór do naśladowania

Wzór do naśladowania

Klaudia Witkowska ma 15 lat i stała się bohaterką konkursowej pracy „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie...

więcej...

Zagrali dla autyzmu

Zagrali dla autyzmu

Koncertem świdnickich artystów zakończyły się tegoroczne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzenie odbyło się w piątkowy wieczór,...

więcej...

Przyczyną prędkość?

Przyczyną prędkość?

Trzy pojazdy zderzyły się wczoraj po południu na ekspresówce. Na szczęście żadnemu z podróżujących autami nic poważnego...

więcej...

Spotkanie z Anną Zalewską

Spotkanie z Anną Zalewską

W najbliższą niedzielę do Świdnika przyjedzie Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. Spotkanie będzie otwarte dla mieszkańców. W ramach...

więcej...

Nagrodzeni za innowacje

Nagrodzeni za innowacje

Kreatywność, nowoczesne rozwiązania i współpraca międzynarodowa. Między innymi tymi cechami wyróżniają się placówki, które otrzymały certyfikat „Szkoła...

więcej...

Połowa już za nimi (film)

Połowa już za nimi (film)

W środę gimnazjaliści z całej Polski rozpoczęli trzydniowy maraton egzaminacyjny. Na początek zmierzyli się z częścią humanistyczną,...

więcej...

Szukają świadków

Szukają świadków

Świdniccy policjanci szukają świadków dramatycznych wydarzeń z 13 kwietnia. Poszukiwane są osoby, które w miniony piątek, około godz....

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Świdnik w kadrze

Świdnik w kadrze

Kilka historii zawartych w minucie nagrania i tylko jeden zwycięzca. Rusza kolejna edycja konkursu „Nakręcone Miasto”, czyli...

więcej...

Zapraszają na wykład

Zapraszają na wykład

25 kwietnia odbędzie się czwarty wykład w ramach Akademii Niepodległości. Cykl, którego pomysłodawcą jest Instytut Pamięci Narodowej,...

więcej...

Zdecyduj, co obejrzysz

Zdecyduj, co obejrzysz

Na ekran kina Lot wraca Przegląd Filmowy. O tym, jakie filmy zobaczymy podczas wydarzenia zdecydują świdniczanie. Na facebooku kina...

więcej...

Święto baletu (foto)

Święto baletu (foto)

Miniona niedziela w Miejskim Ośrodku Kultury była niezwykle wyjątkowa. Wszystko za sprawą V Wojewódzkich Spotkań Baletowych. W tegorocznej edycji...

więcej...

Magiczny pokaz

Magiczny pokaz

Niezwykła niespodzianka czeka na najmłodszych w Centrum Kultury. Z okazji ich święta, 28 maja wystąpi iluzjonista Łukasz...

więcej...

007 Bond Symfonicznie

007 Bond Symfonicznie

Na wyjątkowy koncert muzyki filmowej zaprasza w maju Centrum Kultury. Dzięki projektowi „007 Bond Symfonicznie” świdniczanie usłyszą...

więcej...

Tercet Egzotyczny

Tercet Egzotyczny

W maju świdniczanie będą mieli okazję wybrać się na koncert legendy polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie Centrum...

więcej...

Zapraszają na wystawę

Zapraszają na wystawę

24 prace, w tym, malunek samolotu RWD-8, śmigłowca Mi-2 Agro czy szybowca Jaskółka znajdują się od wczoraj...

więcej...

Artyści nagrodzeni (foto)

Artyści nagrodzeni (foto)

W Miejskim Ośrodku Kultury można już poczuć świąteczną atmosferę. Dziś, w galerii „Za szybą” odbyło się rozstrzygnięcie...

więcej...

Jedyna taka noc

Jedyna taka noc

Przedstawienia, koncerty, wystawy, pokazy taneczne i instalacje plastyczne. Takich atrakcji ma nie zabraknąć podczas Świdnickiej Nocy Kultury....

więcej...

Przywitały wiosnę (foto)

Przywitały wiosnę (foto)

W Centrum Kultury zrobiło się ciepło i kolorowo. Wszystko za sprawą dzieci, które wzięły udział w III...

więcej...

Mistrzowie słowa (foto)

Mistrzowie słowa (foto)

Aż 28 młodych pasjonatów literatury ze Świdnika, Mełgwi i Jackowa odwiedziło w niedzielę Miejski Ośrodek Kultury. Wszystko...

więcej...

Taneczne debiuty (foto)

Taneczne debiuty (foto)

W naszym mieście miłośników tańca nie brakuje. Potwierdziła to wczorajsza impreza, zorganizowana przez Akademię Tańca Pleskot, Marzenę...

więcej...

Zaczarowany świat baletu

Zaczarowany świat baletu

W kwietniu, świdniczanie będą mogli zobaczyć najsłynniejszy balet Piotra Czajkowskiego, w wykonaniu Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu.  Royal Lviv...

więcej...

Zapraszają na wykład

Zapraszają na wykład

21 marca odbędzie się trzeci wykład w ramach „Akademii Niepodległości”. Pomysłodawcą cyklu, który powstał z okazji 100-lecia...

więcej...

Cygańskie Gwiazdy (film)

Cygańskie Gwiazdy (film)

W niedzielę, na scenie widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpiła legendarna, romska grupa Don Vasyla. Żywiołowe, cygańskie tańce...

więcej...

Poetycko i plastycznie

Poetycko i plastycznie

Jak co roku, w Miejskim Ośrodku Kultury odbywają się konkursy plastyczne i recytatorskie turnieje. Przypominamy o tych,...

więcej...

Wieczór z Kortezem (foto)

Wieczór z Kortezem (foto)

Nastrojowy klimat i gra świateł spowodowały, że świdniczanie mieli okazję przenieść się w niezwykle sentymentalną podróż, pełną emocji i...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Mistrz Polski ze Świdnika

Mistrz Polski ze Świdnika

Tomaszów Mazowiecki był gospodarzem XIX Indywidualnych Mistrzostw Polski w Kręglach Klasycznych Osób Niewidomych i Słabowidzących. W...

więcej...

Stopień za setką

Stopień za setką

Jeden z najlepszych świdnickich biegaczy, Cezary Bednarz pokonał w niedzielę Orlen Warsaw Maraton. W stolicy poszło...

więcej...

Walczą o finał (foto)

Walczą o finał (foto)

Po dwóch meczach play-off pomiędzy Avią Świdnik i LKSP Politechniką Lublin stan rywalizacji (toczy się do...

więcej...

Pokonali Wisłę (foto)

Pokonali Wisłę (foto)

Starcie w Sandomierzu było typowym meczem walki, z niewielką ilością okazji strzeleckich dla obu zespołów. Skuteczniejsi...

więcej...

„Biały” w klubie stu

„Biały” w klubie stu

Gol, strzelony w 46 minucie meczu z Wiślanami Jaśkowice był setnym trafieniem Wojciecha Białka w barwach...

więcej...

Derby w półfinale

Derby w półfinale

Po wyeliminowaniu KKS Kozienice siatkarze Avii trafili na LKPS Politechnikę Lublin. W weekend rozpoczną z nimi...

więcej...

Punkt z Tarnowa

Punkt z Tarnowa

Po czterech, tegorocznych spotkaniach w lidze Avia ma na swoim koncie trzy zwycięstwa i remis. Wczoraj...

więcej...

Mecz do jednej bramki

Mecz do jednej bramki

W pojedynku na szczycie lubelskiej A-klasy Świdniczanka rozgromiła Victorię Rybczewice, 5:0. Starcie głównych kandydatów do awansu...

więcej...

Wygrana i awans (foto)

Wygrana i awans (foto)

Żółto - niebieskim wystarczyły dwa mecze do wyeliminowania KKS Kozienice, w pierwszej rundzie siatkarskich play –...

więcej...

Odjechali po przerwie (foto…

Odjechali po przerwie (foto)

Avia wygrała trzeci mecz z rzędu i jest jedynym zespołem w lidze, który wiosną odniósł komplet...

więcej...

Znów wygrają?

Znów wygrają?

Piłkarze Avii mają szansę na trzecie zwycięstwo z rzędu w lidze. Wystarczy, że pokonają w sobotę,...

więcej...

Postawić kropkę nad „i”

Postawić kropkę nad „i”

Jednego zwycięstwa brakuje siatkarzom Avii do awansu do półfinału play - off. Świdniczanie mogą wywalczyć promocję...

więcej...

Gospodarze się postawili

Gospodarze się postawili

Avia była faworytem sobotniego starcia z Sołą Oświęcim, pomimo tego, że grała na wyjeździe i z...

więcej...

Tylko jedna porażka (foto)

Tylko jedna porażka (foto)

Z pięciu drużyn młodzieżowych Avii, które mierzyły się w meczach o punkty najwięcej powodów do zadowolenia...

więcej...

Srebro Rafała

Srebro Rafała

W stolicy województwa rozegrano trzecie zawody z cyklu Lubelskiej Ligi Speedcubingu. Nie zabrakło w nich reprezentantów...

więcej...

Rocznik 2012 poszukiwany

Rocznik 2012 poszukiwany

Dobra wiadomość dla najmłodszych entuzjastów piłki nożnej. Miejski Klub Sportowy Avia Świdnik właśnie ogłosił nabór do...

więcej...

Siatkarze tydzień później

Siatkarze tydzień później

Zmieniła się data drugiego meczu pierwszej rundy play – off, w którym Avia Świdnik zmierzy się...

więcej...

Piątka na początek (foto)

Piątka na początek (foto)

- Nie pamiętam kiedy w Świdniku było 5:1 dla Avii - mówił zaraz po zakończeniu meczu...

więcej...
 • dsc_0036
 • DSC_0643
 • DSC_0587
 • DSC_0561
 • mural-5
 • DSC_0600
 • DSC_0599
 • DSC_0559
 • mural-4
 • mural-6
 • DSC_0603