• Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Repertuar
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • rodzinka
 • Idzie sobie Grześ...

Wieloletni program inwestycyjny

  

Gminy Miejskiej Świdnik

na lata 2009 – 2013

 

 26 marca 2009r.

Pobierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 - 2013 

 

Ogólne założenia

Celem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest uporządkowanie i koordynacja w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej, w oparciu o priorytety strategiczne i potencjał finansowy gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje wykaz inwestycji planowanych przez Gminę Miejską Świdnik do realizacji w latach 2009 – 2013, z podziałem wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do celów strategicznych gminy. Zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych (Dz. Ust. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet uchwalany na rok budżetowy. Gmina planuje i realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których cykl wykonania przekracza horyzont jednoroczny. W sytuacji, gdy budżet gminny jest przyjmowany na rok, Wieloletni Program Inwestycyjny staje się narzędziem planistycznym umożliwiającym odpowiednie zintegrowanie kilkuletnich procesów inwestycyjnych oraz stanowi podstawę podejmowania zobowiązań finansowych związanych z wydatkami na realizację zadań. Podstawę opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowi planowanie w zakresie wyboru zadań inwestycyjnych, które są jednym z narzędzi osiągania celów strategicznych. Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na łączenie celów wyznaczonych w strategii rozwoju z konkretnymi inwestycjami umożliwiającymi ich osiąganie.

Cele strategiczne

Celem generalnym Strategii Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 stycznia 2009r jest zrównoważony rozwój gminy oraz tworzenie warunków do aktywizacji społecznogospodarczej poprzez poprawę stanu infrastruktury, podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta, przyciągających nowych mieszkańców, inwestorów oraz zapewnienie obecnym mieszkańcom wzrostu dobrobytu, godnych warunków życia, przy wzmożonej dbałości o stan środowiska, rozwój kultury, edukacji, sportu i poszanowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Świdnik

 1. Zrównoważony rozwój gminy
  1. Rozwój infrastruktury miejskiej
  2. Rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji gminy w regionie
  1. Efektywne zarządzanie gminą
  2. Przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
 3. Efektywne wykorzystanie kapitału społecznego
  1. Stały rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie
  2. Wspieranie integracji społecznej
  3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
  4. Zwiększenie aktywności mieszkańców
  5. Dobry stan zdrowia mieszkańców
  6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
 4. Partnerstwo
  1. Rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów

Cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Świdnik

 1. Cel strategiczny: zrównoważony rozwój gminy
 2. Cel operacyjny: rozwój infrastruktury miejskiej

Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych

Przy ograniczonej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, niezwykle ważne jest właściwe dokonanie ich wyboru. Wyłonieniu najważniejszych zadań służy ustalenie kryteriów. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 zakłada przyznanie preferencji zadaniom możliwym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a szczególnie funduszy strukturalnych, inwestycjom kontynuowanym bądź zaawansowanym w przygotowaniu do realizacji oraz tym, które mają znaczny wpływ na realizację celów ujętych w Strategii Rozwoju Miasta. Dla sklasyfikowania poszczególnych zadań przyjęto poniższe kryteria oceny.

 1. Możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania
 2. Stopień przygotowania do realizacji
 3. Wpływ na realizację celów strategicznych
 4. Efektywność społeczną
 5. Oddziaływanie
 6. Powiązanie z innymi inwestycjami

Uzasadnienie:

 1. W okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przyznane zostały Polsce znaczne środki strukturalne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Skłania to do wykorzystania tej sytuacji i stąd nadanie większej wagi kryterium związanemu z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych i potraktowania go jako kluczowego.
 2. Wśród zadań inwestycyjnych, które znajdują się na liście potrzeb priorytetowo zostały potraktowane zadania już ujęte w budżecie miasta na 2009r. - kontynuowane, bądź zaawansowane w przygotowaniu do realizacji (zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, mające uregulowane sprawy własności i dysponowania gruntem, posiadające dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę) oraz pilne do wykonania ze względu na konieczność zaspokojenia gospodarczych lub społecznych potrzeb.
 3. Zadania wspomagające określoną w strategii koncepcję rozwoju gminy i przyczyniające się do realizacji celów w niej zawartych.
 4. Efektywność społeczna została rozpatrzona przez pryzmat liczby osób lub przedsiębiorstw korzystających z rezultatów zadania, wpływu na rozwój gospodarczy, społeczny, tworzenie miejsc pracy, potrzeby społeczne, które zaspokaja.
 5. Inwestycje zostały ocenione ze względu na zasięg terytorialny oddziaływania zadania – od zaspokojenia potrzeby w skali osiedla, poprzez skalę lokalną i ponadlokalną.
 6. Rozpatrzone zostało powiązanie inwestycji z innymi zadaniami, realizowanymi nie tylko przez gminę, których łączny efekt będzie miał wpływ na realizację założeń strategicznych miasta.

Metodologia wieloletniego planowania inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny spełnia szereg funkcji:

 • ustala priorytety inwestycyjne.
 • umożliwia koordynację działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 • wspiera proces ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe,
 • informuje mieszkańców o planach inwestycyjnych gminy.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest programem o charakterze „kroczącym” z 5-letnim horyzontem czasowym, corocznie aktualizowanym, ściśle związanym z budżetem miasta w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja odbywa się poprzez weryfikację i uzupełnianie danych, dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i wprowadzanie nowych inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych lub też wyłączenie zadań nierealnych do wykonania w okresie objętym programem. Podstawą do przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zapotrzebowanie na realizację poszczególnych inwestycji i analiza potrzeb dotyczących infrastruktury gminnej w zakresie budowy lub przebudowy obiektów. Propozycje zadań są rozpatrywane pod kątem kryteriów, przyjętych w celu tworzenia listy zadań w okresie objętym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Zestawienie zadań na rok 2009 jest zgodne z wykazem wydatków na zadania i projekty inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2009.

Wieloletni Program Inwestycyjny konstruowany jest w odniesieniu do wszystkich środków finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych), którymi gmina może dysponować na realizację inwestycji komunalnych. Wysokość kosztów zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym została oparta o posiadane kosztorysy inwestorskie, dane wynikające z umów, a w wielu przypadkach o wartości szacunkowe, które będą precyzowane w kolejnych aktualizacjach Programu.

Podstawowym elementem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest tabela stanowiąca zestawienie inwestycji z określeniem ich finansowania w podziale na lata, ujętych według działów klasyfikacji budżetowej. Każda grupa inwestycji jest określona przez cel strategiczny, operacyjny i cele szczegółowe, do osiągnięcia których się przyczynia.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV / 210 /2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 marca 2009r.

Wielka zbiórka planszówek

Wielka zbiórka planszówek

Masz w domu gry planszowe, w które dzieci grały już sto razy i są znudzone? Szkoda, żeby zbierały kurz na…

więcej...
Ziemia w rękach mieszkańców

Ziemia w rękach mieszkańców

Nowe prawo obowiązuje od stycznia. Zgodnie z nim miesz­kańcy, którzy dotąd użytkowali grunty pod swoimi domami, stali się ich właścicielami.…

więcej...
Powalczą o rządowe fundusze

Powalczą o rządowe fundusze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs do trzeciej edycji programu Razem Bezpieczniej. W dwóch poprzednich, z sukcesem uczestniczyła świdnicka…

więcej...
Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z rzą­dową dopłatą. Wykonawca…

więcej...
To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze Świdnika. W naszym…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Przyszłość widzą różową

Przyszłość widzą różową

Od lat przyciąga mieszkańców Świdnika, kształtując ich literackie gusta i pomagając odkrywać nowych twórców. Dyskusyjny Klub Książki,...

więcej...

Zostań studentem akademii

Zostań studentem akademii

Czujesz niedosyt wiedzy informatycznej? Masz więcej niż 35 lat? Jesteś mieszkańcem Świdnika? Chcesz zaprojektować własną stronę internetową...

więcej...

Wielka zbiórka planszówek

Wielka zbiórka planszówek

Masz w domu gry planszowe, w które dzieci grały już sto razy i są znudzone? Szkoda, żeby...

więcej...

Koniec z nielegalną grą

Koniec z nielegalną grą

Trzy automaty do gier hazardowych zabezpieczyli kryminalni ze świdnickiej komendy oraz funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zdarzenie miało miejsce...

więcej...

Świdnik odetchnie ekoenergią

Świdnik odetchnie ekoenergią

Jeszcze w tym roku na świdnickich posesjach zostanie zamontowane blisko 500 zestawów wytwarzających ekologiczną energię. Najwięcej będzie...

więcej...

Ziemia w rękach mieszkańców

Ziemia w rękach mieszkańców

Nowe prawo obowiązuje od stycznia. Zgodnie z nim miesz­kańcy, którzy dotąd użytkowali grunty pod swoimi domami, stali...

więcej...

Wiaty już czekają

Wiaty już czekają

I to nie na lepszą pogodę, ale na zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mają stanąć...

więcej...

Powalczą o rządowe fundusze

Powalczą o rządowe fundusze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs do trzeciej edycji programu Razem Bezpieczniej. W dwóch poprzednich, z...

więcej...

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie...

więcej...

Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli...

więcej...

Teatralna premiera

Teatralna premiera

To była niedziela pełna debiutów. Świdniczanie, po raz pierwszy, obejrzeli spektakl młodzieżowej grupy Teatru Puk-Puk pt. „Łódeczka”,...

więcej...

Jasełka przedszkolaków

Jasełka przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola nr 7 pojawiły się wczoraj w kościele pw. NMP Matki Kościoła, by przypomnieć wiernym,...

więcej...

Urodzona w niezwykły dzień

Urodzona w niezwykły dzień

Gabrysia ze Świdnika urodziła się 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Władze...

więcej...

Z orkiestrą w Nowy Rok

Z orkiestrą w Nowy Rok

Były świetne standardy, marsze, rockowe przeboje, hity taneczne a do tego niezwykli goście. Zanim jednak zabrzmiały pierwsze...

więcej...

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Bajkowy miś stał się już postacią kultową. Doczekał się gadżetów ze swoją podobizną, filmów, ale również konkursów...

więcej...

To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze...

więcej...

Piękna znaczy nowoczesna

Piękna znaczy nowoczesna

Te słowa chyba najlepiej oddają, o co chodzi w Glamour - Instytucie Urody, który we wrze­śniu otworzyły...

więcej...

Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Zapraszają na kolędowanie

Zapraszają na kolędowanie

Już w najbliższą niedzielę Towarzystwo Śpiewacze Arion zaprasza na koncert pt. „Bracia, patrzcie jeno…”. Na scenie zaprezentują się:...

więcej...

Koncert Janusza Radka

Koncert Janusza Radka

8 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zagra Janusz Radek z zespołem. Charyzmatyczny artysta stale otwiera się na...

więcej...

Hrabi zagrają w Świdniku

Hrabi zagrają w Świdniku

Kabaret Hrabi już po raz kolejny odwiedzi nasze miasto. Tym razem grupa zaprezentuje program „Wady i Waszki”: Nikt...

więcej...

Smolasty wystąpi w Świdniku

Smolasty wystąpi w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Baletowa premiera

Baletowa premiera

Na początku lutego najmłodsi przeniosą się do krainy baśni. Świdnicki Zespół Baletowy, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,...

więcej...

Kochanym dziadkom

Kochanym dziadkom

Już za chwilę swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. Z tej okazji najmłodsi przygotowali dla nich...

więcej...

Wybierz się na spektakl

Wybierz się na spektakl

Na wspólny wyjazd na przedstawienie „Betlejem polskie”, w siedzibie zespołu Mazowsze, zaprasza świdnickie Centrum Kultury. Spektakl odbędzie...

więcej...

Na urodzinach u J. Brzechwy

Na urodzinach u J. Brzechwy

Przy pełnej sali zadebiutowała dziś najstarsza, dorosła grupa Teatru Puk-Puk ze spektaklem „A na jutro tort u...

więcej...

Świdnickie kolędowanie (fot…

Świdnickie kolędowanie (foto)

Na pewno nie żałował ten, kto wybrał się na dzisiejsze „Świdnickie kolędowanie”. W wypełnionej po brzegi sali...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Cztery walki,cztery wygrane

Cztery walki,cztery wygrane

Dwadzieścia dwa kluby z Polski i Słowacji, w sumie 81 zawodników wzięło udział w ogólnopolskim turnieju...

więcej...

Dywanów kurs na mistrza

Dywanów kurs na mistrza

Duży krok w stronę tytułu najlepszej drużyny Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu wykonały Dywany Łuszczów. Kamil Cieśla...

więcej...

Ostatnie wolne miejsca

Ostatnie wolne miejsca

Tydzień po zakończeniu rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu odbędzie się dwudziesta druga edycja turnieju o Przechodni...

więcej...

Zostają z Avią

Zostają z Avią

Na stronie internetowej MKS Avia poinformowano o przedłużeniu umowy sponsorskiej z PK Pegimek. Firma od wielu...

więcej...

Za dużo nerwów

Za dużo nerwów

Trzy sety trwał sobotni mecz siatkarzy Avii z Neobusem Raf-Mar Sołek Cars Niebylec. Świdniczanie wygrali do...

więcej...

Rywale byli tłem

Rywale byli tłem

Podobnie jak przed rokiem, pierwszym rywalem piłkarzy Avii w zimowym sparingu był Granit Bychawa. 12 miesięcy...

więcej...

Nauczą boksu za darmo

Nauczą boksu za darmo

Sekcja pięściarska MKS Avia Świdnik zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi bokserskie. Zajęcia odbywają się trzy...

więcej...

Wygrana to obowiązek

Wygrana to obowiązek

Trzy mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego w II lidze siatkarzy, grupie szóstej. Świdniczanie, którzy są...

więcej...

Pomagali przez sport

Pomagali przez sport

122 zawodników ze Świdnika, Łęcznej, Piaski, Milejowa i Lublina wzięło udział w noworocznym turnieju taekwondo, zorganizowanym...

więcej...

Mają finał

Mają finał

Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze Avii z rocznika 2008. Podopieczni Wiesława Kołodzieja zameldowali się...

więcej...

Przygotowania czas zacząć

Przygotowania czas zacząć

Po kilku tygodniach przerwy do pracy wracają piłkarze żółto – niebieskich. Trzecioligowcy spotkają się na pierwszych...

więcej...

W elitarnym gronie

W elitarnym gronie

Zdzisław Stypiński odebrał z rąk Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny,...

więcej...

Zagraj o puchar

Zagraj o puchar

Do 18 stycznia można się zapisywać na turniej juniorów w futsalu. Osiemnastą edycję wydarzenia organizuje Starostwo...

więcej...

„Pietka” z kontraktem

„Pietka” z kontraktem

Dobra wiadomość dla kibiców świdnickiej Avii. Kontrakt z klubem przedłużył właśnie Piotr Prędota. Napastnik żółto –...

więcej...

Tytuł został w Świdniku

Tytuł został w Świdniku

Drugi rok z rzędu najlepszym zespołem Lubelszczyzny wśród samorządowców okazała się drużyna Świdnika. Nasi reprezentanci obronili...

więcej...

Obronią tytuł?

Obronią tytuł?

Sześć zespołów wystąpi w piątej edycji Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Turniej zorganizuje...

więcej...

Rosną młode talenty (foto)

Rosną młode talenty (foto)

Drugi raz z rzędu najmłodsi sportowcy spod znaku MKS Avia pożegnali rok turniejem piłkarskim, zorganizowanym pod...

więcej...

Znów uwolnią energię

Znów uwolnią energię

Po raz drugi Miejski Klub Sportowy Avia kończy rok organizując turniej piłkarski pod patro­natem Polskiej Grupy...

więcej...