• Idzie sobie Grześ...
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Repertuar
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie

Wieloletni program inwestycyjny

  

Gminy Miejskiej Świdnik

na lata 2009 – 2013

 

 26 marca 2009r.

Pobierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 - 2013 

 

Ogólne założenia

Celem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest uporządkowanie i koordynacja w kilkuletniej perspektywie polityki inwestycyjnej, w oparciu o priorytety strategiczne i potencjał finansowy gminy. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje wykaz inwestycji planowanych przez Gminę Miejską Świdnik do realizacji w latach 2009 – 2013, z podziałem wydatków według działów klasyfikacji budżetowej oraz w odniesieniu do celów strategicznych gminy. Zgodnie z art. 165 ustawy o finansach publicznych (Dz. Ust. Nr 249, poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest budżet uchwalany na rok budżetowy. Gmina planuje i realizuje wiele zadań inwestycyjnych, których cykl wykonania przekracza horyzont jednoroczny. W sytuacji, gdy budżet gminny jest przyjmowany na rok, Wieloletni Program Inwestycyjny staje się narzędziem planistycznym umożliwiającym odpowiednie zintegrowanie kilkuletnich procesów inwestycyjnych oraz stanowi podstawę podejmowania zobowiązań finansowych związanych z wydatkami na realizację zadań. Podstawę opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego stanowi planowanie w zakresie wyboru zadań inwestycyjnych, które są jednym z narzędzi osiągania celów strategicznych. Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na łączenie celów wyznaczonych w strategii rozwoju z konkretnymi inwestycjami umożliwiającymi ich osiąganie.

Cele strategiczne

Celem generalnym Strategii Rozwoju Miasta Świdnik na lata 2009-2015, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIII/192/2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 22 stycznia 2009r jest zrównoważony rozwój gminy oraz tworzenie warunków do aktywizacji społecznogospodarczej poprzez poprawę stanu infrastruktury, podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności miasta, przyciągających nowych mieszkańców, inwestorów oraz zapewnienie obecnym mieszkańcom wzrostu dobrobytu, godnych warunków życia, przy wzmożonej dbałości o stan środowiska, rozwój kultury, edukacji, sportu i poszanowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Miasta Świdnik

 1. Zrównoważony rozwój gminy
  1. Rozwój infrastruktury miejskiej
  2. Rozwój przedsiębiorczości
 2. Wzmocnienie konkurencyjnej pozycji gminy w regionie
  1. Efektywne zarządzanie gminą
  2. Przyciągnięcie znaczących inwestorów tworzących nowe miejsca pracy
 3. Efektywne wykorzystanie kapitału społecznego
  1. Stały rozwój edukacji, kultury i sportu w gminie
  2. Wspieranie integracji społecznej
  3. Rozwój budownictwa mieszkaniowego
  4. Zwiększenie aktywności mieszkańców
  5. Dobry stan zdrowia mieszkańców
  6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
 4. Partnerstwo
  1. Rozwój współpracy z miastami partnerskimi oraz pozyskanie nowych partnerów

Cele Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Świdnik

 1. Cel strategiczny: zrównoważony rozwój gminy
 2. Cel operacyjny: rozwój infrastruktury miejskiej

Kryteria wyboru zadań inwestycyjnych

Przy ograniczonej ilości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, niezwykle ważne jest właściwe dokonanie ich wyboru. Wyłonieniu najważniejszych zadań służy ustalenie kryteriów. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 – 2013 zakłada przyznanie preferencji zadaniom możliwym do dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, a szczególnie funduszy strukturalnych, inwestycjom kontynuowanym bądź zaawansowanym w przygotowaniu do realizacji oraz tym, które mają znaczny wpływ na realizację celów ujętych w Strategii Rozwoju Miasta. Dla sklasyfikowania poszczególnych zadań przyjęto poniższe kryteria oceny.

 1. Możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania
 2. Stopień przygotowania do realizacji
 3. Wpływ na realizację celów strategicznych
 4. Efektywność społeczną
 5. Oddziaływanie
 6. Powiązanie z innymi inwestycjami

Uzasadnienie:

 1. W okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 przyznane zostały Polsce znaczne środki strukturalne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Skłania to do wykorzystania tej sytuacji i stąd nadanie większej wagi kryterium związanemu z możliwością pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych i potraktowania go jako kluczowego.
 2. Wśród zadań inwestycyjnych, które znajdują się na liście potrzeb priorytetowo zostały potraktowane zadania już ujęte w budżecie miasta na 2009r. - kontynuowane, bądź zaawansowane w przygotowaniu do realizacji (zgodne z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, mające uregulowane sprawy własności i dysponowania gruntem, posiadające dokumentację techniczną, pozwolenie na budowę) oraz pilne do wykonania ze względu na konieczność zaspokojenia gospodarczych lub społecznych potrzeb.
 3. Zadania wspomagające określoną w strategii koncepcję rozwoju gminy i przyczyniające się do realizacji celów w niej zawartych.
 4. Efektywność społeczna została rozpatrzona przez pryzmat liczby osób lub przedsiębiorstw korzystających z rezultatów zadania, wpływu na rozwój gospodarczy, społeczny, tworzenie miejsc pracy, potrzeby społeczne, które zaspokaja.
 5. Inwestycje zostały ocenione ze względu na zasięg terytorialny oddziaływania zadania – od zaspokojenia potrzeby w skali osiedla, poprzez skalę lokalną i ponadlokalną.
 6. Rozpatrzone zostało powiązanie inwestycji z innymi zadaniami, realizowanymi nie tylko przez gminę, których łączny efekt będzie miał wpływ na realizację założeń strategicznych miasta.

Metodologia wieloletniego planowania inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny spełnia szereg funkcji:

 • ustala priorytety inwestycyjne.
 • umożliwia koordynację działań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
 • wspiera proces ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe,
 • informuje mieszkańców o planach inwestycyjnych gminy.

Wieloletni Program Inwestycyjny jest programem o charakterze „kroczącym” z 5-letnim horyzontem czasowym, corocznie aktualizowanym, ściśle związanym z budżetem miasta w zakresie zadań inwestycyjnych. Aktualizacja odbywa się poprzez weryfikację i uzupełnianie danych, dotyczących zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i wprowadzanie nowych inwestycji w miarę potrzeb i możliwości finansowych lub też wyłączenie zadań nierealnych do wykonania w okresie objętym programem. Podstawą do przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zapotrzebowanie na realizację poszczególnych inwestycji i analiza potrzeb dotyczących infrastruktury gminnej w zakresie budowy lub przebudowy obiektów. Propozycje zadań są rozpatrywane pod kątem kryteriów, przyjętych w celu tworzenia listy zadań w okresie objętym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. Zestawienie zadań na rok 2009 jest zgodne z wykazem wydatków na zadania i projekty inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2009.

Wieloletni Program Inwestycyjny konstruowany jest w odniesieniu do wszystkich środków finansowych (wewnętrznych i zewnętrznych), którymi gmina może dysponować na realizację inwestycji komunalnych. Wysokość kosztów zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym została oparta o posiadane kosztorysy inwestorskie, dane wynikające z umów, a w wielu przypadkach o wartości szacunkowe, które będą precyzowane w kolejnych aktualizacjach Programu.

Podstawowym elementem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest tabela stanowiąca zestawienie inwestycji z określeniem ich finansowania w podziale na lata, ujętych według działów klasyfikacji budżetowej. Każda grupa inwestycji jest określona przez cel strategiczny, operacyjny i cele szczegółowe, do osiągnięcia których się przyczynia.

Załącznik do uchwały Nr XXXIV / 210 /2009 Rady Miasta Świdnik z dnia 26 marca 2009r.

Stansted na wylocie

Stansted na wylocie

Podróżujący ze Świdnika, od przyszłego roku nie skorzystają z lotów do Londynu-Stansted. Irlandzka linia lotnicza Ryanair zdecydowała się zawiesić połączenie.…

więcej...
Najzdolniejsi wyróżnieni

Najzdolniejsi wyróżnieni

Talent i ciężka praca młodzieży ze Świdnika znów zostały docenione. Świdniczanie znaleźli się w gronie najlepszych z Lubelszczyzny. W poniedziałek…

więcej...
Niechciani „goście”

Niechciani „goście”

Nieproszoną wizytę złożyli jednemu z mieszkańców Świdnika dwaj 25-latkowie. Mężczyźni wtargnęli do jego domu, pobili go i okradli. Do zdarzenia…

więcej...
Na łyżwy po nowym roku

Na łyżwy po nowym roku

Prawdopodobnie dopiero w styczniu skorzystamy z lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 5. Otwarciu miejskiej ślizgawki nie sprzyjają dodatnie temperatury. Ze…

więcej...
Ruch przy basenach

Ruch przy basenach

W listopadzie wykonawca dostał pozwolenie na budowę i przejął tereny przy ul. Fabrycznej. Niemal natychmiast prace nabrały tempa. W tej…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Rozbudowa na finiszu (foto)

Rozbudowa na finiszu (foto)

Rośnie nowa część terminala Portu Lotniczego Lublin. Zakończenie robót budowlanych, łącznie z pracami w lokalach komercyjnych, zaplanowano...

więcej...

Z rządowym asfaltem

Z rządowym asfaltem

Pierwszy odcinek ulicy właśnie został odebrany. Jego budowa kosztowała blisko 2 mln zł. W przyszłym roku ma...

więcej...

Kot, który latał

Kot, który latał

Na warszawskim Okęciu wylądował samolot z nietypowym pasażerem. Okazał się nim… czarny kot, który na pokład maszyny...

więcej...

W świątecznym nastroju

W świątecznym nastroju

Było dużo zabawy, świąteczne opowieści i oczywiście słodycze. Najmłodsi świdniczanie ubierali dzisiaj choinki przed Urzędem Miasta. Przygotowania do...

więcej...

Ze Świdnika na LP3

Ze Świdnika na LP3

„Nie ma czasu”, to tytuł kolejnej piosenki z płyty „Kiedyś to były święta” Czesława Mozila i Grajków...

więcej...

Gorący piątek na lotnisku

Gorący piątek na lotnisku

Na terenie lotniska zauważono podejrzany bagaż, w którym mogły znajdować się materiały wybuchowe. Po sprawdzeniu przez pirotechników,...

więcej...

Betonowa Fiołkowa

Betonowa Fiołkowa

Drogowy eksperyment na pierwszej świdnickiej drodze właśnie został ukończony. Za chwilę identyczną nawierzchnię zyska również ul. Gospodarcza. Przetarg...

więcej...

Matematyczny Erasmus

Matematyczny Erasmus

Trudności w uczeniu się matematyki oraz dyskalkulia to zagadnienia poruszane w nowym projekcie Erasmus+, do którego przystąpiła...

więcej...

Miejsce dla całej rodziny

Miejsce dla całej rodziny

Pamiętacie wyliczankę o „Ence pence”? Jeszcze nie tak dawno jej słowa można było usłyszeć na niejednym podwórku....

więcej...

Od pół wieku razem

Od pół wieku razem

Złoci jubilaci spotkali się dzisiaj w Urzędzie Miasta. Okazja była niezwykła. Czekały na nich medale za długoletnie...

więcej...

Paka dla bezdomniaka

Paka dla bezdomniaka

Kwota 3300 zł i kilkaset kilogramów karmy to wynik wczorajszego koncertu charytatywnego „Paka dla bezdomniaka”, zorganizowanego przez Spółdzielczy...

więcej...

Więcej niż napinanie mięśni

Więcej niż napinanie mięśni

Kulturystyka jest pełna paradoksów. Chodzi w niej o pokazanie piękna ludzkiego ciała, wielu określa ją jednak mianem...

więcej...

Pomóżmy Bohaterom

Pomóżmy Bohaterom

Stowarzyszenie Zwykłe Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. Laluś oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zachęcają do udziału w świdnickiej...

więcej...

Ważne zmiany w plebiscycie

Ważne zmiany w plebiscycie

Podczas III Świdnickiego Balu Sportu poznamy najpopularniejszych sportowców i trenerów Świdnika. W formule plebiscytu, który ma ich...

więcej...

Stansted na wylocie

Stansted na wylocie

Podróżujący ze Świdnika, od przyszłego roku nie skorzystają z lotów do Londynu-Stansted. Irlandzka linia lotnicza Ryanair zdecydowała...

więcej...

Śmiałkowie ruszyli po nagrodę

Śmiałkowie ruszyli po nagrodę

Aż 39 chętnych chce się zmierzyć ze świdnickim wyzwaniem. Pomysły na usprawnienie systemu odbierania śmieci muszą przedstawić...

więcej...

Zostań św. Mikołajem

Zostań św. Mikołajem

…i podaruj upominki polskim dzieciom mieszkającym w Solecznikach na Litwie. Zbiórkę świątecznych prezentów organizuje Miejski Ośrodek Kultury. -...

więcej...

Posypały się mandaty

Posypały się mandaty

Stoją na kopertach, zasłaniają kontenery z odpadami i drogi dojazdowe. W środę strażnicy objechali miejsca odbioru śmieci...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Przyjdź na seans!

Przyjdź na seans!

Zapraszamy do kina Lot. Od 17 grudnia na mieszkańców Świdnika i nie tylko, czekają filmy: „Grinch” oraz...

więcej...

Koncert Anny Wyszkoni

Koncert Anny Wyszkoni

16 lutego świdnickie Centrum Kultury zaprasza na koncert Anny Wyszkoni, jednej z najbardziej cenionych i charyzmatycznych wokalistek....

więcej...

Smolasty zagra w Świdniku

Smolasty zagra w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

Ruszyło święto muzyki (foto…

Ruszyło święto muzyki (foto)

Równo o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury zabrzmiały pierwsze melodie, sygnalizujące rozpoczęcie się siedemnastej edycji Świdnik...

więcej...

Najlepsi z najlepszych

Najlepsi z najlepszych

Kilka tygodni temu poznaliśmy najzdolniejszych recytatorów ze Świdnika, Mełgwi i Jackowa. W środę młodzi ambasadorzy słowa zmierzyli...

więcej...

Pamięci Sławomira Myka

Pamięci Sławomira Myka

Już we wtorek, Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza na wydarzenie dedykowane świdniczaninowi śp. Sławomirowi Mykowi, nauczycielowi języka polskiego,...

więcej...

Mocne granie ze Świdnika

Mocne granie ze Świdnika

„Turn me up”, to właśnie tym utworem zespół The Backstage zawojował lubelską scenę, zdobywając nagrodę Radia Lublin...

więcej...

Pomagają koncertowo

Pomagają koncertowo

Mała Marysia, o której pisaliśmy (ZOBACZ: Potrzebna pomoc), jest już w rzymskim szpitalu Dzieciątka Jezus, gdzie będzie...

więcej...

Podejmij wyzwanie

Podejmij wyzwanie

Lubisz rozwiązywać zagadki, jesteś kreatywny i spostrzegawczy? Jeśli tak, to miejsce jest idealne dla ciebie. Już jutro...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety trwał sobotni mecz żółto – niebieskich z PZL Sędziszów Małopolski. Świdniczanie, zgodnie z przewidywaniami,...

więcej...

Czterech na wylocie?

Czterech na wylocie?

Zapowiada się kilka zmian w kadrze trzecioligowej drużyny piłkarskiej Avii. Niedługo z żółto – niebieskimi może...

więcej...

Hit na boisku i trybunach

Hit na boisku i trybunach

Starcie Avii Świdnik z LUK Politechnika Lublin można śmiało zapowiedzieć jako najważniejszy mecz sezonu zasadniczego w...

więcej...

Zafundował walkę wieczoru

Zafundował walkę wieczoru

W XX Barbórkowym Meczu Bokserskim o Puchar Prezesa LW Bogdanka SA drużyna Gwarka Łęczna zmierzyła się...

więcej...

Idą jak burza

Idą jak burza

Dla siatkarzy Avii mecz z Karpatami PWSZ Krosno Glass nie był spacerkiem, a, przynajmniej, dłuższą wędrówką...

więcej...

Ponad miesiąc przerwy

Ponad miesiąc przerwy

Piłkarze Avii zakończyli okres roztrenowania po rundzie jesiennej. Na następnych zajęciach spotkają się dopiero w nowym...

więcej...

Ilu zawodników, tyle medali

Ilu zawodników, tyle medali

Czternastu zawodników liczyła reprezentacja LKSW Dan Świdnik, która wzięła udział w mistrzostwach Ogólnopolskiej Organizacji Taekwondo ITF....

więcej...

Drugi raz najlepsi

Drugi raz najlepsi

W Międzyrzecu Podlaskim odbył się drugi turniej o mistrzostwo województwa lubelskiego młodzików w siatkówce. Oprócz Avii...

więcej...

Szybko, łatwo, przyjemnie

Szybko, łatwo, przyjemnie

To było, prawdopodobnie, najłatwiejsze, a na pewno najszybsze zwycięstwo żółto - niebieskich w bieżącym sezonie. Zespół...

więcej...

Liga na start

Liga na start

Dziewięć zespołów weźmie udział w tegorocznej edycji II ligi futsalu. Rozgrywki, prowadzone przez Lubelski Związek Piłki...

więcej...

Mają powody do dumy

Mają powody do dumy

Zespoły Avii z roczników 2006 i 2007 wzięły udział w ogólnopolskim turnieju piłkarskim w Woli Chorzelowskiej....

więcej...

Świdnik miasto lidera

Świdnik miasto lidera

Bardzo dobrze w rozgrywkach drugiej ligi radzą sobie siatkarze Avii. Zespół Sławomira Czarneckiego właśnie zameldował się...

więcej...

Nie przeszli Wisły

Nie przeszli Wisły

Drużyna z Puław okazała się zbyt mocnym przeciwnikiem dla piłkarzy Avii Świdnik. Żółto – niebiescy przegrali...

więcej...

Tradycyjnie nie zawiedli

Tradycyjnie nie zawiedli

31 ekip z Polski, Czech, Rosji, Białorusi, Mołdawii, Irlandii i Korei Południowej wzięło udział w pucharze...

więcej...

Podwójny sukces Serwina

Podwójny sukces Serwina

Chińskie Chengdu było gospodarzem mistrzostw świata w sportach rowerowych. W największym państwie Azji pojawili się zawodnicy...

więcej...

Fotorelacja z meczu

Fotorelacja z meczu

Przygotowaliśmy galerię zdjęć z wczorajszego spotkania pomiędzy Avią Świdnik i Sokołem Sieniawa. Zapraszamy do oglądania.

więcej...

Odrobili straty

Odrobili straty

Cztery gole obejrzeli kibice, którzy wybrali się dzisiaj na mecz Avii z Sokołem Sieniawa. Gospodarze przegrywali...

więcej...

Po raz dwudziesty

Po raz dwudziesty

W nowym miejscu i na pełnych zasadach futsalowych. To najważniejsze zmiany w rozgrywkach piłkarskiej ligi halowej,...

więcej...