• Repertuar
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka

Strefa Społeczna

Pomocy mieszkańcom naszego miasta w sferze społecznej udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej realizującą zadania na rzecz najuboższych i zagrożonych marginalizacją społeczną mieszkańców Świdnika.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku wykonuje zadania wynikające między innymi z następujących ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawy  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów;
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków  dla opiekunów;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych.

 POMOC  SPOŁECZNA

Pomocy udziela się osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, ochrony ofiar handlu ludźmi, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych.

Kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł
 • Dla osoby w rodzinie – 456 zł
 • Dochód z 1 ha przeliczeniowego – 250 zł

 Formy pomocy:

 • Pieniężne (m.in.: zasiłek stały, celowy, okresowy);
 • Niepieniężne (m.in.: składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, posiłek, schronienie, ubranie, usługi opiekuńcze, pobyt w domu pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, zajęcia dla dzieci - półkolonie)

 Programy i projekty:

 • Punkt Wolontariatu -  zapewnienie nieodpłatnej pomocy osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo;
 • Bank Informacji o Rzeczach - gromadzenie informacji i pośrednictwo                   w przekazaniu używanego sprzętu gospodarstwa domowego na rzecz najbardziej potrzebujących;
 • Projekt „CZAS  NA  ZMIANY – systemowy projekt MOPS Świdnik” współfinansowany ze środków UE – aktywizacja zawodowo-społeczna świadczeniobiorców pomocy społecznej;
 • program prac społecznie użytecznych oraz „Program Aktywizacja i Integracja” - aktywizacja bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w formie wykonywania pracy na terenie gminy (szkoły i inne instytucje publiczne).

 Przy MOPS w Świdniku funkcjonuje Interdyscyplinarny Zespół działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego członkami są przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu gminy, koordynujący działania na rzecz rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.


  ŚWIADCZENIA  RODZINNE:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.

 Kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych:

 • 574 zł na osobę w rodzinie;
 • 664 zł na osobę w rodzinie z niepełnosprawnością;
 • 1923 zł na osobę w rodzinie w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 Dodatki do zasiłki rodzinnego:

 • Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • Z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;
 • Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • Z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – uprawnionym jest dziecko, które ma zasądzone alimenty od rodzica a egzekucja tych alimentów jest bezskuteczna. Kryterium kwalifikujące do korzystania ze świadczeń FA – 725 zł na osobę w rodzinie.

 Szczegółowe formy i warunki  przyznawania wsparcia można uzyskać w siedzibie:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, ul.Wyszyńskiego 12

Tel. 81 4686900, 4687715; Fax 81 4686900; e-mail: opsswidnik@poczta.onet.pl

lub na stronie internetowej www.mops.swidnik.pl.


 POMOC UDZIELANA MIESZKAŃCOM PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, KTÓRYM GMINA MIEJSKA ŚWIDNIK ZLECA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

 1. Usługi opiekuńcze. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W Świdniku świadczenie usług opiekuńczych  realizowane jest przez Stowarzyszenie EGIDA, wysokość udzielanego wsparcia finansowego - 749 580,00 zł.
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym. W Świdniku realizowane są przez Stowarzyszenie EGIDA, wysokość udzielanego wsparcia finansowego – 214 896,00 zł. (zadanie w całości jest finansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego)
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku, wysokość udzielanego wsparcia finansowego – 245 000,00zł (zadanie w całości jest finansowane z budżetu Wojewody Lubelskiego). Jest przeznaczony dla 20 osób upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy należy budowanie sieci oparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku.
 4. Schronisko dla bezdomnych przeznaczone jest dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, często nie posiadają stałych źródeł dochodu. Do zadań schroniska należy: zaspakajanie podstawowych potrzeb bytowych (zapewnienie bezpiecznego schronienia, wyżywienie, odzież); pomoc w leczeniu wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień; pozyskiwanie miejsc pracy dla podopiecznych; pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym. Zadanie realizuje Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, wysokość udzielanego wsparcia finansowego -159 800,00 zł.
 5. Pomoc w formie obiadów przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. W/w pomoc szczególnie dotyczy dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc w formie obiadów realizowana jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku, wysokość udzielanego wsparcia finansowego -149 800,00 zł.

 Osoby chcące uzyskać pomoc w ramach ww. zadań powinny zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku, ul. Wyszyńskiego 12.


  WYDAWANIE KART:

 1. Karta Dużej Rodziny wydawana zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
 2. Lokalna karta wydawana w ramach Program "Rodzina Trzy Plus”, który jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miejską Świdnik na rzecz dużych rodzin i obejmuje działania zmierzające do polepszenia warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w takich rodzinach.

Celem Programu „Rodzina Trzy Plus” jest:

- ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Świdnika oraz jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miejskiej Świdnik;

- promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny,

- zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie;

- zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Świdnika.

 

 

 

Na łyżwy od niedzieli

Na łyżwy od niedzieli

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów. Pora naostrzyć łyżwy i przygotować ciepłe ubrania. W niedzielę powróci miejska ślizgawka przy Szkole…

więcej...
MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się 20 uczniów. Po…

więcej...
„Baczyński” ze Srebrną Tarczą

„Baczyński” ze Srebrną Tarczą

Portal edukacyjny Perspektywy ogłosił wyniki kolejnej edycji rankingu liceów. W zestawieniu prezentującym najlepsze w ubiegłym roku placówki w Polsce, nie…

więcej...
Ostatnie miesiące dworca

Ostatnie miesiące dworca

Pod koniec zeszłego roku kolej rozstrzygnęła przetarg na budowę 20 dworców na terenie całego kraju. Wśród nich jest również stacja…

więcej...
Kary za poślizg

Kary za poślizg

Do połowy grudnia ulica miała zostać pokryta betonem wałowanym. Tak się nie stało. Dlatego miasto nalicza kary wykonawcy prac. Wyczekiwany…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Na łyżwy od niedzieli

Na łyżwy od niedzieli

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów. Pora naostrzyć łyżwy i przygotować ciepłe ubrania. W niedzielę powróci miejska...

więcej...

MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się...

więcej...

Pamiętają o swoich dziadkach

Pamiętają o swoich dziadkach

Wielką niespodziankę przygotowały w czwartek dla babć i dziadków Kleksiki z Przedszkola nr 3. Zaprosiły ich na...

więcej...

Muzyczne popołudnie (foto)

Muzyczne popołudnie (foto)

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta zabrzmiały arie, między innymi z oper "Orfeusz i Eurydyka" oraz "Rinaldo", a...

więcej...

Koncert na dziesięć gitar

Koncert na dziesięć gitar

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Oj maluśki, maluśki…”, „Cicha noc” czy „Do szopy, hej pasterze”...

więcej...

Niebezpieczna sadza

Niebezpieczna sadza

Pojawienie się iskier w przewodzie kominowym napędziło strachu mieszkańcom jednego z domów jednorodzinnych przy ul. B. Czecha....

więcej...

Za mało na odszkodowania

Za mało na odszkodowania

Większość właścicieli działek, które znajdą się pod drogą, już otrzymała pieniądze. Problem pojawił się jednak gdzie indziej....

więcej...

Nowa odsłona za unijną kasę

Nowa odsłona za unijną kasę

Zmiany czekają teren wokół Miejskiego Centrum Usług Socjalnych i budynek przy Wyszyńskiego 14. Zostaną przeprowadzone z udziałem...

więcej...

Podziękowali za Orszak

Podziękowali za Orszak

Dziś, w Miejskim Ośrodku Kultury odbyło się podsumowanie działań, związanych z 7. edycją Orszaku Trzech Króli. Jego...

więcej...

Ze świąteczną wizytą

Ze świąteczną wizytą

Dzieci uczęszczające do świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4 sprawiły dziś miłą niespodziankę podopiecznym Miejskiego Centrum Usług...

więcej...

Potrącenie na pasach

Potrącenie na pasach

We wtorkowe popołudnie, na przejściu przy ulicy Jarzębinowej doszło do niebezpiecznego zdarzenia.  Po godz. 15.00, mieszkanka powiatu świdnickiego, poruszająca się...

więcej...

Prowizorka w świetle latarni

Prowizorka w świetle latarni

Popękane, betonowe słupy poklejone taśmą, przechylone nad ulicą. Tak wyglądają latarnie przy al. Lotników Polskich. Mieszkańcy obawiają...

więcej...

„Baczyński” ze Srebrną Tarczą

„Baczyński” ze Srebrną Tarczą

Portal edukacyjny Perspektywy ogłosił wyniki kolejnej edycji rankingu liceów. W zestawieniu prezentującym najlepsze w ubiegłym roku placówki...

więcej...

Aktywnie na przejściach

Aktywnie na przejściach

Przy pasach na ul. Hryniewicza pojawią się dodatkowe światła. Identyczne zostaną zamontowane jeszcze w trzech lokalizacjach na...

więcej...

Długa kolejka po miejskie „M”

Długa kolejka po miejskie „M”

Radni uchwalili nowy program gospodarowania lokalami gminy. Nie ma w nim planów budowy nowych mieszkań dla najbiedniejszych,...

więcej...

Kary za poślizg

Kary za poślizg

Do połowy grudnia ulica miała zostać pokryta betonem wałowanym. Tak się nie stało. Dlatego miasto nalicza kary...

więcej...

Ostatnie miesiące dworca

Ostatnie miesiące dworca

Pod koniec zeszłego roku kolej rozstrzygnęła przetarg na budowę 20 dworców na terenie całego kraju. Wśród nich...

więcej...

Gramy z Orkiestrą! (na żywo)

Gramy z Orkiestrą! (na żywo)

Informacje na bieżąco, galeria zdjęć i filmy. Zapraszamy serdecznie na relację z 27. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Baletowa premiera

Baletowa premiera

Na początku lutego najmłodsi przeniosą się do krainy baśni. Świdnicki Zespół Baletowy, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,...

więcej...

Kochanym dziadkom

Kochanym dziadkom

Już za chwilę swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. Z tej okazji najmłodsi przygotowali dla nich...

więcej...

Niedziela z teatrem

Niedziela z teatrem

W grudniu dorośli, a teraz młodzież z Teatru Puk-Puk zaprezentuje nad czym pracowała w ostatnim czasie. 20...

więcej...

Muzycznie w nowy rok

Muzycznie w nowy rok

Twórczość Czerwonych Gitar, Steviego Wondera czy Andrzeja Zaucha, usłyszymy wkrótce w Miejskim Ośrodku Kultury. Helicopters Brass Orchestra...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Smolasty zagra w Świdniku

Smolasty zagra w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Wybierz się na spektakl

Wybierz się na spektakl

Na wspólny wyjazd na przedstawienie „Betlejem polskie”, w siedzibie zespołu Mazowsze, zaprasza świdnickie Centrum Kultury. Spektakl odbędzie...

więcej...

Na urodzinach u J. Brzechwy

Na urodzinach u J. Brzechwy

Przy pełnej sali zadebiutowała dziś najstarsza, dorosła grupa Teatru Puk-Puk ze spektaklem „A na jutro tort u...

więcej...

Świdnickie kolędowanie (fot…

Świdnickie kolędowanie (foto)

Na pewno nie żałował ten, kto wybrał się na dzisiejsze „Świdnickie kolędowanie”. W wypełnionej po brzegi sali...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

Ruszyło święto muzyki (foto…

Ruszyło święto muzyki (foto)

Równo o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury zabrzmiały pierwsze melodie, sygnalizujące rozpoczęcie się siedemnastej edycji Świdnik...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nauczą boksu za darmo

Nauczą boksu za darmo

Sekcja pięściarska MKS Avia Świdnik zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi bokserskie. Zajęcia odbywają się trzy...

więcej...

Wygrana to obowiązek

Wygrana to obowiązek

Trzy mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego w II lidze siatkarzy, grupie szóstej. Świdniczanie, którzy są...

więcej...

Pomagali przez sport

Pomagali przez sport

122 zawodników ze Świdnika, Łęcznej, Piaski, Milejowa i Lublina wzięło udział w noworocznym turnieju taekwondo, zorganizowanym...

więcej...

Mają finał

Mają finał

Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze Avii z rocznika 2008. Podopieczni Wiesława Kołodzieja zameldowali się...

więcej...

Przygotowania czas zacząć

Przygotowania czas zacząć

Po kilku tygodniach przerwy do pracy wracają piłkarze żółto – niebieskich. Trzecioligowcy spotkają się na pierwszych...

więcej...

W elitarnym gronie

W elitarnym gronie

Zdzisław Stypiński odebrał z rąk Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny,...

więcej...

Zagraj o puchar

Zagraj o puchar

Do 18 stycznia można się zapisywać na turniej juniorów w futsalu. Osiemnastą edycję wydarzenia organizuje Starostwo...

więcej...

„Pietka” z kontraktem

„Pietka” z kontraktem

Dobra wiadomość dla kibiców świdnickiej Avii. Kontrakt z klubem przedłużył właśnie Piotr Prędota. Napastnik żółto –...

więcej...

Tytuł został w Świdniku

Tytuł został w Świdniku

Drugi rok z rzędu najlepszym zespołem Lubelszczyzny wśród samorządowców okazała się drużyna Świdnika. Nasi reprezentanci obronili...

więcej...

Obronią tytuł?

Obronią tytuł?

Sześć zespołów wystąpi w piątej edycji Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Turniej zorganizuje...

więcej...

Rosną młode talenty (foto)

Rosną młode talenty (foto)

Drugi raz z rzędu najmłodsi sportowcy spod znaku MKS Avia pożegnali rok turniejem piłkarskim, zorganizowanym pod...

więcej...

Znów uwolnią energię

Znów uwolnią energię

Po raz drugi Miejski Klub Sportowy Avia kończy rok organizując turniej piłkarski pod patro­natem Polskiej Grupy...

więcej...

Zdjęcia z derbów

Zdjęcia z derbów

Przygotowaliśmy fotorelację z meczu LUK Politechnika Lublin - MKS Avia Świdnik. Zapraszamy do oglądania.

więcej...

Słodki smak porażki

Słodki smak porażki

Pięć setów trwał dzisiejszy mecz siatkarzy Avii z LUK Politechnika Lublin. Ostatecznie górą byli zawodnicy ze...

więcej...

O lidera i prymat

O lidera i prymat

Nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć, że sobotni mecz Avii Świdnik z LUK Politechnika Lublin będzie...

więcej...

Nie zapomnieli o dzieciach

Nie zapomnieli o dzieciach

Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Avia Świdnik i jej kibice zbierają dary dla...

więcej...

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety trwał sobotni mecz żółto – niebieskich z PZL Sędziszów Małopolski. Świdniczanie, zgodnie z przewidywaniami,...

więcej...

Czterech na wylocie?

Czterech na wylocie?

Zapowiada się kilka zmian w kadrze trzecioligowej drużyny piłkarskiej Avii. Niedługo z żółto – niebieskimi może...

więcej...