• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • rodzinka
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • Idzie sobie Grześ...

Gospodarka odpadami - pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami?
Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Celem zmian jest ograniczenie masy odpadów składowanych na wysypiskach, zmniejszenie zjawiska pozbywania się odpadów komunalnych w sposób nielegalny i niekontrolowany (np. przez podrzucanie odpadów do lasu, bądź palenie nimi w piecach), upowszechnienie selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Kogo obejmuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Świdnik obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek tj. domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne.

W Gminie Miejskiej Świdnik nowy system NIE obejmuje nieruchomości niezamieszkałych tzn., że: firmy, biura, sklepy, hotele pozostają na dotychczasowych zasadach, czyli zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów z firmami, które są wpisane w Gminie Miejskiej Świdnik do rejestru działalności regulowanej.

Co to są nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy?
Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są to miejsca, w których osoby zazwyczaj spędzają czas przeznaczony na odpoczynek - przebywają powyżej 2 miesięcy niezależnie od urlopów, wyjazdów służbowych czasu leczenia w szpitalach, itp. W uproszczeniu:

 • nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są to: domy jednorodzinne i budynki wielorodzinne,
 • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy są to: sklepy, szkoły, szpitale, hotele, biura itd.,
 • nieruchomości mieszane są to budynki, które spełniają funkcję mieszkalną i użytkową np. budynki wielorodzinne ze sklepami na parterze.

Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami?
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować w Gminie Miejskiej Świdnik od 1 lipca 2013r.

Do kiedy można korzystać z indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych?
Indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013r.

Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30 czerwca 2013r. same stracą ważność?
Nie, ponieważ umowy cywilno-prawne nie przestają obowiązywać automatycznie w wyniku wprowadzenia nowych regulacji prawnych. Dlatego dotychczasową umowę należy samodzielnie rozwiązać odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie, ponieważ posiadanie osobnej umowy nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania tej opłaty na rzecz gminy. Dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zawartą z firmą odbierającą odpady należy rozwiązać z dniem 30 czerwca 2013 roku.

Jaka będzie metoda i stawka naliczania opłaty?
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/236/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty na terenie Gminy Miejskiej Świdnik opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez gminę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość miesięcznej stawki od dnia 01 lipca 2013r. roku wynosi:

 • 14,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny,
 • 11,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość - jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę przedmiotowej opłaty.

Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Tak. Jeżeli wpływy z opłat nie pokryją kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miasta Świdnik może zmienić stawkę opłaty.

Z czego wynika ogólny wzrost stawek za odbiór odpadów w Polsce?
Do chwili obecnej w Polsce, w większości odpady trafiały bezpośrednio na składowiska odpadów. Art. 9e. ust.1 pkt. 2) ustawy zobowiązuje gminę oraz podmioty odbierające odpady do transportu odpadów takich jak: zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w celu ich przesortowania, co bezpośrednio wpływa na wzrost kosztów gospodarowania tymi odpadami.

Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak. Dla osób segregujących odpady ustalona jest niższa stawka opłaty wynosząca 11,00 zł miesięcznie, za osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako odpady komunalne zmieszane. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za odprowadzanie odpadów zmieszanych wraz z zaległymi odsetkami. Odpowiedzialność za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ciąży solidarnie na wszystkich mieszkańcach danej nieruchomości.

Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do obowiązków właściciela / zarządcy nieruchomości. Znowelizowana w styczniu 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, umożliwiła Gminie Miejskiej Świdnik przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. W związku z powyższym Gmina Miejska Świdnik poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne dostarczy właścicielom nieruchomości pojemniki na odpady komunalne. Więcej informacji na temat pojemników znajdziesz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik oraz tutaj.

Czy są jakieś wymagania odnośnie miejsca ustawiania pojemników na odpady oraz wielkości pojemników?
Szczegółowe informacje na temat pojemników (ich wielkości oraz miejsc ustawienia) określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Kto i gdzie powinien składać deklarację o wysokości opłaty?
Deklarację należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik przy ul. Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik,
w pokoju nr. 10.

Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty zobowiązani są:

 • w przypadku budynków jednorodzinnych - właściciele nieruchomości,
 • w przypadku budynków wielorodzinnych - zarządzający nieruchomością wspólną (Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej), którzy zobowiązani są złożyć do Burmistrza Miasta Świdnik deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sporządzoną na podstawie oświadczeń zebranych od właścicieli bądź najemców lokali zamieszkałych w budynku wielolokalowym lub właściciele wydzielonych lokali – tylko w przypadku braku zarządu.

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty.

Skąd wziąć wzory deklaracji?
Wzór deklaracji będzie dostarczony do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz do zarządzających nieruchomościami wspólnymi w budynkach wielorodzinnych, w pierwszym kwartale roku 2013. Dodatkowo będzie można go pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Świdnik lub z siedziby UM Świdnik z pokoju nr 10.

Jakie inne dokumenty muszę złożyć razem z deklaracją?
Zgodnie z art.11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć kopię umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartą z firmą odbierającą odpady.

Do kiedy należy składać pierwszą deklarację?
Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 15 marca 2013 roku.

Co w przypadku, gdy zmieniam miejsce zamieszkania, czy muszę ponownie składać deklarację?
Zgodnie z art.6m pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta Świdnik deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Mieszkańcy lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących dany lokal zobowiązani są niezwłocznie złożyć nowe oświadczenie do zarządcy nieruchomości.

Do kiedy należy wnieść pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Termin wniesienia pierwszej opłaty (za miesiąc lipiec 2013 roku) upływa dnia 15 sierpnia 2013 roku.

Jak często trzeba będzie wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać co miesiąc, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym istniał obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana będzie od właścicieli nieruchomości przez zarządcę nieruchomości przy opłacie za mieszkanie.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?
W razie niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie właściwy organ w drodze decyzji naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami, jako niezbierane w sposób selektywny wraz z zaległymi odsetkami.

Gdzie można uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieraną od właścicieli nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Świdnik:

URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
PKO BP SA O/SWIDNIK
95 1020 3176 0000 5802 0013 7885

Kto wypełnia deklaracje w przypadku małżeństwa lub współwłasności?
W przypadku nieruchomości będącej współwłasnością małżeńską, deklarację wypełniają i podpisują oboje małżonkowie. W przypadku innego rodzaju współwłasności deklarację wypełnia odrębnie każdy ze współwłaścicieli.

Co w przypadku osób studiujących poza miejscem zamieszkania oraz osób przebywających za granicą?
W takim przypadku deklarujemy opłaty tylko za te miesiące, kiedy osoby przebywają w miejscu zamieszkania. Osoby, które zamieszkują (np. studiując) poza Gminą Miejską Świdnik powinny złożyć deklarację w gminie, w której czasowo zamieszkują.

Co w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, gdyż na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnoszą osoby, które w danej nieruchomości zamieszkują lub wytwarzają odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta Świdnik określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wystawi egzekucyjny tytuł wykonawczy).

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta Świdnik.

Jaka firma będzie odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Świdnik?
Przedsiębiorstwo, które odbierać będzie odpady z terenu Gminy Miejskiej Świdnik zostanie wyłoniona w drodze przetargu, zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych..

Co gmina sfinansuje w zamian za opłatę? Jakie rodzaje odpadów komunalnych będą odbierane?
W zamian za opłatę Gmina Miejska Świdnik sfinansuje:

 • odbiór i zagospodarowanie odpadów zmieszanych,odbiór i zagospodarowanie surowców wtórnych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (resztki jedzenia),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych (trawa, liście, chwasty),odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (duże AGD),
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, w tym chemikaliów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (min. drobny sprzęt AGD i RTV),utrzymanie punktów selektywnego zbierania (przeterminowane leki, baterie, opakowania wielomateriałowe),
 • odbiór i zagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych z drobnych remontów.

Co to znaczy, że selektywnie zbieram odpady komunalne?
Selektywny sposób zbierania odpadów oznacza, że poszczególne frakcje odpadów komunalnych zbieranie są w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie worków i pojemników, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę:

 1. kolor niebieski - przeznaczenie do zbierania papieru i tektury,
 2. kolor żółty - przeznaczenie do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
 3. kolor zielony - przeznaczenie do zbierania szkła,
 4. kolor brązowy - przeznaczenie do zbierania bioodpadów tj. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
 5. kolor szary - przeznaczenie do zbierania metali,
 6. kolor czarny - przeznaczenie do zbierania odpadów zmieszanych.

Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów?
Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona:

 • u źródła – poprzez bezpośredni odbiór od odpadów od mieszkańców (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale),
 • poprzez tzw. wystawki według ustalonego harmonogramu ( meble, duży sprzęt AGD),
 • punkty ,,małe” np.. w aptekach i sklepach, placówkach oświatowych (np.. leki, baterie, akumulatory)
 • punkty selektywnego zbierania odpadów (np.. odpady zielone, remontowo-budowlane, ZSEE - zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny).
[ Powrót do menu ]
„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie na akcję „Zima…

więcej...
Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli aż do wiosny,…

więcej...
Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z rzą­dową dopłatą. Wykonawca…

więcej...
To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze Świdnika. W naszym…

więcej...
MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się 20 uczniów. Po…

więcej...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wiaty już czekają

Wiaty już czekają

I to nie na lepszą pogodę, ale na zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mają stanąć...

więcej...

Powalczą o rządowe fundusze

Powalczą o rządowe fundusze

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs do trzeciej edycji programu Razem Bezpieczniej. W dwóch poprzednich, z...

więcej...

„Zima w mieście” już za chwilę

„Zima w mieście” już za chwilę

W lutym, na Lubelszczyźnie rozpoczną się ferie. Jak, co roku, Miejski Ośrodek Kultury zaprasza w tym czasie...

więcej...

Lodowisko ruszyło

Lodowisko ruszyło

Jeżdżenie na łyżwach jest jedną z popularniejszych aktywności w okresie zimowym, niezależnie od wieku. Od minionej niedzieli...

więcej...

Teatralna premiera

Teatralna premiera

To była niedziela pełna debiutów. Świdniczanie, po raz pierwszy, obejrzeli spektakl młodzieżowej grupy Teatru Puk-Puk pt. „Łódeczka”,...

więcej...

Jasełka przedszkolaków

Jasełka przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola nr 7 pojawiły się wczoraj w kościele pw. NMP Matki Kościoła, by przypomnieć wiernym,...

więcej...

Urodzona w niezwykły dzień

Urodzona w niezwykły dzień

Gabrysia ze Świdnika urodziła się 11 listopada 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Władze...

więcej...

Z orkiestrą w Nowy Rok

Z orkiestrą w Nowy Rok

Były świetne standardy, marsze, rockowe przeboje, hity taneczne a do tego niezwykli goście. Zanim jednak zabrzmiały pierwsze...

więcej...

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Wierszem o Kubusiu Puchatku

Bajkowy miś stał się już postacią kultową. Doczekał się gadżetów ze swoją podobizną, filmów, ale również konkursów...

więcej...

To będzie rowerowy raj!

To będzie rowerowy raj!

Poczuć radość z górskiej jazdy w środku miasta? Już w tym roku taką szansę do­staną rowerzyści ze...

więcej...

Piękna znaczy nowoczesna

Piękna znaczy nowoczesna

Te słowa chyba najlepiej oddają, o co chodzi w Glamour - Instytucie Urody, który we wrze­śniu otworzyły...

więcej...

Mieszkania w projekcie

Mieszkania w projekcie

Czekają na nie setki świdniczan, ale również przyjezdni. Jak tłumaczą przedstawiciele ratu­sza, trwa właśnie projektowanie bloków z...

więcej...

Na łyżwy od niedzieli

Na łyżwy od niedzieli

Dobra wiadomość dla fanów zimowych sportów. Pora naostrzyć łyżwy i przygotować ciepłe ubrania. W niedzielę powróci miejska...

więcej...

MRM na start!

MRM na start!

Świdnickie szkoły są już po wyborach kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta. W gronie przyszłych radnych znalazło się...

więcej...

Pamiętają o swoich dziadkach

Pamiętają o swoich dziadkach

Wielką niespodziankę przygotowały w czwartek dla babć i dziadków Kleksiki z Przedszkola nr 3. Zaprosiły ich na...

więcej...

Muzyczne popołudnie (foto)

Muzyczne popołudnie (foto)

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta zabrzmiały arie, między innymi z oper "Orfeusz i Eurydyka" oraz "Rinaldo", a...

więcej...

Koncert na dziesięć gitar

Koncert na dziesięć gitar

„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna Panna”, „Oj maluśki, maluśki…”, „Cicha noc” czy „Do szopy, hej pasterze”...

więcej...

Niebezpieczna sadza

Niebezpieczna sadza

Pojawienie się iskier w przewodzie kominowym napędziło strachu mieszkańcom jednego z domów jednorodzinnych przy ul. B. Czecha....

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Maj pod znakiem Domagały

Maj pod znakiem Domagały

To będzie wyjątkowo rozśpiewany miesiąc. W maju, w naszym mieście wystąpi Paweł Domagała, jeden z najbardziej rozpoznawalnych...

więcej...

Koncert Janusz Radka

Koncert Janusz Radka

8 marca na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury zagra Janusz Radek z zespołem. Charyzmatyczny artysta stale otwiera się na...

więcej...

Hrabi zagrają w Świdniku

Hrabi zagrają w Świdniku

Kabaret Hrabi już po raz kolejny odwiedzi nasze miasto. Tym razem grupa zaprezentuje program „Wady i Waszki”: Nikt...

więcej...

Smolasty wystąpi w Świdniku

Smolasty wystąpi w Świdniku

To będzie muzyczny początek roku. W Centrum Kultury wystąpi Smolasty, a właściwie, Norbert Smoliński. Wokalista, raper oraz...

więcej...

Koncert R. Rynkowskiego

Koncert R. Rynkowskiego

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju oraz wielokrotny laureat Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, którego utwory...

więcej...

Baletowa premiera

Baletowa premiera

Na początku lutego najmłodsi przeniosą się do krainy baśni. Świdnicki Zespół Baletowy, działający przy Miejskim Ośrodku Kultury,...

więcej...

Kochanym dziadkom

Kochanym dziadkom

Już za chwilę swoje święto będą obchodzić babcie i dziadkowie. Z tej okazji najmłodsi przygotowali dla nich...

więcej...

Wybierz się na spektakl

Wybierz się na spektakl

Na wspólny wyjazd na przedstawienie „Betlejem polskie”, w siedzibie zespołu Mazowsze, zaprasza świdnickie Centrum Kultury. Spektakl odbędzie...

więcej...

Na urodzinach u J. Brzechwy

Na urodzinach u J. Brzechwy

Przy pełnej sali zadebiutowała dziś najstarsza, dorosła grupa Teatru Puk-Puk ze spektaklem „A na jutro tort u...

więcej...

Świdnickie kolędowanie (fot…

Świdnickie kolędowanie (foto)

Na pewno nie żałował ten, kto wybrał się na dzisiejsze „Świdnickie kolędowanie”. W wypełnionej po brzegi sali...

więcej...

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Zaśpiewali o św. Mikołaju

Choć chodzą jeszcze do szkoły, mają za sobą liczne występy na koncertach i wydarzeniach charytatywnych. Teraz dostali...

więcej...

Chcą pojechać na ZEW

Chcą pojechać na ZEW

20 kapel, a wśród nich świdnicki The Backstage, ma szansę wystąpić podczas ZEW się budzi Festiwal w...

więcej...

Witek Muzyk Ulicy

Witek Muzyk Ulicy

W połowie grudnia do naszego miasta przyjedzie jeden z najbardziej charyzmatycznych artystów polskiej sceny muzycznej - Witek...

więcej...

Nagrody dla artystów (foto)

Nagrody dla artystów (foto)

Dzień Kultury stał się doskonałą okazją do wręczenia Nagród Burmistrza Świdnika osobom, które w 2017 roku osiągnęły...

więcej...

Patriotyczny wieczór

Patriotyczny wieczór

Choć główne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności już za nami, w Świdniku wciąż odbywa się...

więcej...

Poetycka premiera

Poetycka premiera

Na koncie ma felietony o życiu, codziennych problemach, dużych i małych radościach oraz 9 tomików poezji, do...

więcej...

Muzycznie dla Niepodległej

Muzycznie dla Niepodległej

Na niezwykłe dwa koncerty pt. „Defilada Niepodległości” zaprosili dziś świdniczan młodzi tancerze i muzycy. W sali kameralnej...

więcej...

Rozkołysani jazzem (foto)

Rozkołysani jazzem (foto)

Jeszcze na konferencji prasowej Richard Bona, gwiazda 17. Świdnik Jazz Festival ogłosił, że z niecierpliwością czeka na...

więcej...

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Nauczą boksu za darmo

Nauczą boksu za darmo

Sekcja pięściarska MKS Avia Świdnik zaprasza dziewczęta i chłopców na treningi bokserskie. Zajęcia odbywają się trzy...

więcej...

Wygrana to obowiązek

Wygrana to obowiązek

Trzy mecze pozostały do końca sezonu zasadniczego w II lidze siatkarzy, grupie szóstej. Świdniczanie, którzy są...

więcej...

Pomagali przez sport

Pomagali przez sport

122 zawodników ze Świdnika, Łęcznej, Piaski, Milejowa i Lublina wzięło udział w noworocznym turnieju taekwondo, zorganizowanym...

więcej...

Mają finał

Mają finał

Z dobrej strony pokazali się młodzi piłkarze Avii z rocznika 2008. Podopieczni Wiesława Kołodzieja zameldowali się...

więcej...

Przygotowania czas zacząć

Przygotowania czas zacząć

Po kilku tygodniach przerwy do pracy wracają piłkarze żółto – niebieskich. Trzecioligowcy spotkają się na pierwszych...

więcej...

W elitarnym gronie

W elitarnym gronie

Zdzisław Stypiński odebrał z rąk Witolda Bańki, ministra sportu i turystyki oraz Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny,...

więcej...

Zagraj o puchar

Zagraj o puchar

Do 18 stycznia można się zapisywać na turniej juniorów w futsalu. Osiemnastą edycję wydarzenia organizuje Starostwo...

więcej...

„Pietka” z kontraktem

„Pietka” z kontraktem

Dobra wiadomość dla kibiców świdnickiej Avii. Kontrakt z klubem przedłużył właśnie Piotr Prędota. Napastnik żółto –...

więcej...

Tytuł został w Świdniku

Tytuł został w Świdniku

Drugi rok z rzędu najlepszym zespołem Lubelszczyzny wśród samorządowców okazała się drużyna Świdnika. Nasi reprezentanci obronili...

więcej...

Obronią tytuł?

Obronią tytuł?

Sześć zespołów wystąpi w piątej edycji Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Halowej Piłce Nożnej Samorządowców. Turniej zorganizuje...

więcej...

Rosną młode talenty (foto)

Rosną młode talenty (foto)

Drugi raz z rzędu najmłodsi sportowcy spod znaku MKS Avia pożegnali rok turniejem piłkarskim, zorganizowanym pod...

więcej...

Znów uwolnią energię

Znów uwolnią energię

Po raz drugi Miejski Klub Sportowy Avia kończy rok organizując turniej piłkarski pod patro­natem Polskiej Grupy...

więcej...

Zdjęcia z derbów

Zdjęcia z derbów

Przygotowaliśmy fotorelację z meczu LUK Politechnika Lublin - MKS Avia Świdnik. Zapraszamy do oglądania.

więcej...

Słodki smak porażki

Słodki smak porażki

Pięć setów trwał dzisiejszy mecz siatkarzy Avii z LUK Politechnika Lublin. Ostatecznie górą byli zawodnicy ze...

więcej...

O lidera i prymat

O lidera i prymat

Nie trzeba być ekspertem, by przewidzieć, że sobotni mecz Avii Świdnik z LUK Politechnika Lublin będzie...

więcej...

Nie zapomnieli o dzieciach

Nie zapomnieli o dzieciach

Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Avia Świdnik i jej kibice zbierają dary dla...

więcej...

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety, trzy punkty

Trzy sety trwał sobotni mecz żółto – niebieskich z PZL Sędziszów Małopolski. Świdniczanie, zgodnie z przewidywaniami,...

więcej...

Czterech na wylocie?

Czterech na wylocie?

Zapowiada się kilka zmian w kadrze trzecioligowej drużyny piłkarskiej Avii. Niedługo z żółto – niebieskimi może...

więcej...