• Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
 • Zdrowy Świdnik
 • Załatw sprawę w Urzędzie
 • rodzinka

Gospodarka odpadami - miejsca i pojemniki na odpady

Miejsca i pojemniki na odpady

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (domki jednorodzinne, wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie) dostarczy firma odbierająca odpady komunalne.
Pojemność dostarczonego pojemnika będzie zależała od typu zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna) i zadeklarowanej liczby osób zamieszkującej na nieruchomości.
Nieruchomości, które do dnia 31.05.2013 r. poprzez złożenie deklaracji przez ich właścicieli zostały zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami zostaną wyposażone w pojemniki do dnia 01.07.2013 r.
Nieruchomości, które zostaną zgłoszone do systemu gospodarowania odpadami po 01.07.2013 r., zostaną wyposażone w pojemniki o odpowiedniej objętości w ciągu 3 dni od dnia złożenia deklaracji.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub stwierdzenia kradzieży pojemnika, należy skontaktować się z Wydziałem Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Świdnik tel. 81 751 76 71.

Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik służą następujące pojemniki:

 1. pojemniki o pojemności 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
 2. pojemniki o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,
 3. pojemniki o pojemności 1100 litrów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami,
 4. kontenery o pojemności: 5500 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów, 15000 litrów,
 5. 20000 litrów, 22000 litrów, wykonane z metalu, kryte lub odkryte,
 6. pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych metali, papieru i tektury - o pojemności do 2500 l.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie pojemników/worków, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę:

 • kolor niebieski - przeznaczony do zbierania papieru i tektury,
 • kolor żółty - przeznaczony do zbierania metali i tworzyw sztucznych,
 • kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła,
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,
 • kolor brązowy - przeznaczony do zbierania "Bio" odpadów,
 • kolor czarny - przeznaczony do zbierania odpadów których nie można przesegregować tzw. odpadów zmieszanych.

Miejsca przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne

 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu odbierającego odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
 2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym,
 3. Miejsca przeznaczone pod pojemniki na odpady komunalne powinno być utwardzone oraz utrzymane we właściwym stanie porządkowym, sanitarnym i techniczny; Zapewnienie czystości, odśnieżania i deratyzacji tych miejsc jest obowiązkiem użytkownika tych miejsc.

W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą jej właściciela.
Umieszczenie pojemników w pasach drogowych lub terenach komunalnych należących do Gminy Miejskiej Świdnik możliwe jest po podpisaniu umowy dzierżawy lub na podstawie wydanej decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.

[ Powrót do menu ]