• Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Promocji Miasta

Do zakresu działania Wydziału Promocji Miasta należy prowadzenie spraw związanych z:koordynacją działań związanych z historią i budową tożsamości miejsca i miasta; wyznaczaniem kierunków i narzędzi promocji; organizowaniem i prowadzeniem współpracy zagranicznej; współpracą z mediami; public relations; współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego; kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych w formie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym kontrolą finansową z wyłączeniem dotacji z zakresu pomocy społecznej; prowadzeniem spraw społecznych związanych z kulturą i kulturą fizyczną oraz współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie Gminy; usługami turystycznymi; organizowaniem gminnych uroczystości, turniejów i konkursów w zakresie kultury i sportu; przyznawaniem stypendiów i nagród w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym nagród rzeczowych; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością jednostek gminnych: Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek; obsługą inwestora krajowego i zagranicznego; gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o stanie miasta; wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; wyznaczaniem kierunków i narzędzi marketingu; promocją i marketingiem gospodarczym miasta; opracowywaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik; monitoringiem i ewaluacją celów strategicznych; koordynacją wieloletnich programów rozwoju poszczególnych dziedzin życia; koordynacją procesu konsultacji społecznych.

p. o. Naczelnika: Katarzyna Lis

KONTAKT:
e-mail: wpm@e-swidnik.pl

WPM – p. o. naczelnika wydziału, obsługa inwestora i promocja gospodarcza,

marketing gospodarczy i rozwój miasta

307

             

81 751-76-68

WPM - promocja miasta, kontakt z mediami

306

             

81 751-76-23

WPM – współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport

319

             

81 751-76-48