• Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Biuro Promocji Miasta

Do zakresu działania Biura Promocji Miasta należy prowadzenie spraw związanych z: koordynacją działań związanych z historią i budową tożsamości miejsca i miasta; wyznaczaniem kierunków i narzędzi promocji; organizowaniem i prowadzeniem współpracy zagranicznej; współpracą z mediami; public relations; współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego; kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych w formie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym kontrolą finansową z wyłączeniem dotacji z zakresu pomocy społecznej; prowadzeniem spraw społecznych związanych z kulturą i kulturą fizyczną oraz współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy; usługami turystycznymi; organizowaniem gminnych uroczystości, turniejów i konkursów w zakresie kultury i sportu; przyznawaniem stypendiów i nagród w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym nagród rzeczowych; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością jednostek gminnych: Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek.

p. o. Kierownika: Karol Łukasik

KONTAKT:
e-mail: bpm@e-swidnik.pl

BPM – p. o. kierownika Karol Łukasik, kontakty z mediami

307

             

81 751-76-68

BPM – współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport, promocja miasta

306

             

81 751-76-23