• Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z: nadzorem właścicielskim nad składnikami infrastruktury komunalnej gminy; komunikacją i zarządem dróg; utrzymaniem zieleni miejskiej; placami zabaw; systemem roweru miejskiego; kanalizacją burzową; gminną siecią oświetlenia; siecią ciepłowniczą; zaopatrzeniem w wodę; odprowadzeniem i neutralizacją ścieków komunalnych; rolnictwem; ochroną środowiska naturalnego; gospodarką odpadami; elektromobilnością i paliwami alternatywnymi; prawem wodnym; opieką nad zwierzętami, przygotowywaniem dokumentacji przetargowej do zadań inwestycyjnych urzędu oraz zamówieniami publicznymi urzędu; prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których gmina posiada udziały lub akcje w zakresie realizacji zadań związanych z pracą wydziału.

Naczelnik: Maciej Olechnowicz

KONTAKT:
e-mail: wizp@e-swidnik.pl

WIZP - naczelnik Maciej Olechnowicz

122

             

81 751-76-83

WIZP - infrastruktura komunalna, gospodarka odpadami i ochrona środowiska

111

             

81 751-76-99

WIZP - ochrona środowiska, rolnictwo, opieka nad zwierzętami, zieleń miejska

112

             

81 751-76-24

WIZP - kierownik referatu zamówień publicznych, zamówienia publiczne

110

             

81 751-76-20