• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...

Wydział Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw związanych z: nadzorem właścicielskim nad składnikami infrastruktury komunalnej Gminy; eksploatacją i remontami obiektów i urządzeń komunalnych, w tym jednostek organizacyjnych Gminy, za wyjątkiem spraw należących do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości oraz Wydziału Obsługi Klienta; komunikacją i zarządem dróg; utrzymaniem zieleni miejskiej; placami zabaw;  systemem roweru miejskiego; kanalizacją burzową; gminną siecią oświetlenia; siecią ciepłowniczą; zaopatrzeniem w wodę; odprowadzeniem i neutralizacją ścieków komunalnych; rolnictwem; ochroną środowiska naturalnego; gospodarką odpadami; elektromobilnością i paliwami alternatywnymi; prawem wodnym; opieką nad zwierzętami, przygotowywaniem dokumentacji przetargowej do zadań inwestycyjnych Urzędu oraz zamówieniami publicznymi Urzędu; prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których Gmina posiada udziały lub akcje w zakresie realizacji zadań związanych z pracą wydziału.

Naczelnik: Maciej Olechnowicz

Kierownik Referatu Ekologii i Zieleni: Magdalena Borowiec-Różycka

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych: Krzysztof Nowakowski

KONTAKT:
e-mail: wizp@e-swidnik.pl

WIZP - naczelnik wydziału

122

             

81 751-76-83

WIZP - infrastruktura komunalna, gospodarka odpadami i ochrona środowiska

111

             

81 751-76-99

WIZP-E - Kierownik Referatu Ekologii i Zieleni,

ochrona środowiska, gospodarka odpadami, opieka nad zwierzętami, zieleń miejska

112

             

81 751-76-24

WIZP-Z - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne

110

             

81 751-76-20

WIZP - eksploatacja i remonty obiektów i urządzeń komunalnych

208

             

81 751-76-62