• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Komunikacji Społecznej

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należy prowadzenie spraw związanych z promocją i marketingiem gospodarczym miasta; wyznaczaniem kierunków i narzędzi promocji i marketingu; organizowaniem i prowadzeniem współpracy zagranicznej; koordynacją działań związanych z historią i budową tożsamości miejsca i miasta; opracowywaniem i aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik; monitoringiem i ewaluacją celów strategicznych; koordynacją wieloletnich programów rozwoju poszczególnych dziedzin życia; przygotowywaniem i aktualizacją programów rewitalizacji; koordynacją procesów: konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego; administrowaniem systemem zarządzania partycypacyjnego; obsługą inwestora krajowego i zagranicznego; gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o stanie miasta; nadzorem właścicielskim nad spółkami z udziałem gminy, analizą sprawozdań finansowych spółek; wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; ewidencją działalności gospodarczej; współpracą z mediami; public relations; współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego; kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych w formie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym kontrolą finansową; prowadzeniem spraw społecznych związanych z kulturą i kulturą fizyczną oraz współpracą z podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie gminy; usługami turystycznymi; organizowaniem gminnych uroczystości, turniejów i konkursów w zakresie kultury i sportu; przyznawaniem stypendiów i nagród w zakresie kultury i kultury fizycznej, w tym nagród rzeczowych; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością jednostek gminnych: Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej, analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek; obsługą przewodniczącego Rady Miasta Świdnik, sesji oraz posiedzeń komisji rady i radnych, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Świdnickiej Rady Seniorów.

Naczelnik: Piotr Jankowski

KONTAKT:
e-mail: wks@e-swidnik.pl

WKS – Współpraca zagraniczna

09

             

81 751-76-68

WKS – Współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport, kultura,
promocja miasta

209

             

81 751-76-23

WKS - Kierownik Referatu Biuro Obsługi Inwestora

 Ł-2

             

81 751-76-63

WKS – Ewidencja działalności gospodarczej, marketing gospodarczy

Ł-1

             

81 751-76-52

WKS – Kierownik Referatu Samorządowego, obsługa przewodniczącego Rady
Miasta Świdnik, radnych, Rady Miasta Świdnik, komisji, Świdnickiej Rady Seniorów,
wybory ławników

28

             

81 751-76-94

WKS – Obsługa Rady Miasta Świdnik i komisji

 26                81 751-76-93

WKS – sala posiedzeń komisji Rady Miasta Świdnik

 27                81 751-76-43

WKS – kontakt z mediami, public relations

208                81 751-76-74