• Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów

Wydział Mienia Komunalnego

Do zakresu działania Wydziału Mienia Komunalnego należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem właścicielskim nad składnikami infrastruktury komunalnej gminy; komunikacją i zarządem dróg; utrzymaniem zieleni miejskiej; placami zabaw;  systemem roweru miejskiego; kanalizacją burzową; gminną siecią oświetlenia; siecią ciepłowniczą; zaopatrzeniem w wodę; odprowadzeniem i neutralizacją ścieków komunalnych; rolnictwem; ochroną środowiska naturalnego; prawem wodnym; odpadami; opieką nad zwierzętami; planowaniem przestrzennym; architekturą i urbanistyką; służebnością przesyłu; nazewnictwem ulic; numeracją nieruchomości; nabywaniem, sprzedażą, podziałem gruntów; zarządzaniem gruntami gminy; ewidencją gminnych zasobów nieruchomości i opłat adiacenckich; gospodarką budynkami i lokalami użytkowymi; prowadzeniem gminnych zasobów mieszkaniowych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy; prowadzeniem targowisk miejskich; prowadzeniem cmentarzy komunalnych i grobów wojennych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami użytkowymi będącymi własnością gminy oraz stadionem miejskim i obiektami sportowymi przy ul. Fabrycznej; opracowywaniem kosztorysów napraw i remontów oraz nadzorem nad wykonawstwem remontów i napraw w mieszkaniach komunalnych, lokalach użytkowych i budynkach będących własnością gminy.

Naczelnik: Magdalena Kurowska

KONTAKT:
e-mail: 
wmk@e-swidnik.pl

WMK - Referat Gospodarki Nieruchomościami, zarządzanie gruntami gminy,
prowadzenie zasobów mienia komunalnego

204

             

81 751-76-72

WMK – Sprawy dotyczące zasobów mieszkaniowych i użyteczności publicznej,
sprawy komunalne

205

             

81 751-76-75

WMK – Referat Biuro Planowania Przestrzennego, planowanie przestrzenne

202/203

             

81 751-76-71/73

WMK - Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej, infrastruktura komunalna,
infrastruktura drogowa, infrastruktura elektryczna

213

             

81 751-76-99

WMK - Ochrona środowiska, rolnictwo, opieka nad zwierzętami, zieleń miejska,
gospodarka odpadami

207

             

81 751-76-24