• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należą sprawy związane z prowadzeniem publicznych żłobków i klubów dziecięcych; prowadzeniem publicznych placówek oświatowo-wychowawczych; finansowaniem niepublicznych: żłobków, klubów dziecięcych, placówek oświatowych; przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym patologiom społecznym; opieką społeczną i zdrowiem, w tym dotacjami z zakresu pomocy społecznej; kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych w formie dotacji na pomoc społeczną w tym kontrolą finansową; wspieraniem rodziny; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością podległych wydziałowi jednostek gminy; analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek; obsługą organizacyjno-kadrową kierowników jednostek oświatowych; kontrolą zagadnień kadrowych w tych jednostkach; procesem pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zdań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.

Naczelnik: Bożena Zapalska

KONTAKT:
e-mail: woss@e-swidnik.pl

WOSS – p.o. naczelnika Bożena Zapalska, sprawy oświaty

211

             

81 751-76-21

WOSS – Sprawy oświatowe, sprawy społeczne, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł
finansowania zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych

210

             

81 751-76-22