• rodzinka
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należą sprawy związane z: prowadzeniem publicznych żłobków i klubów dziecięcych; prowadzeniem publicznych placówek oświatowo-wychowawczych; finansowaniem niepublicznych: żłobków, klubów dziecięcych, placówek oświatowych; przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym patologiom społecznym; opieką społeczną i zdrowiem, w tym dotacjami z zakresu pomocy społecznej; kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazanych w formie dotacji na pomoc społeczną w tym kontrolą finansową; wspieraniem rodziny; nadzorem merytorycznym i finansowym nad działalnością podległych wydziałowi jednostek gminy, za wyjątkiem Straży Miejskiej, WOK, MPBP; analizą sprawozdań finansowych nadzorowanych jednostek; obsługą organizacyjno-kadrową kierowników jednostek za wyjątkiem komendanta SM; kontrolą zagadnień kadrowych w tych jednostkach.

p. o. Naczelnika: Bożena Zapalska

KONTAKT:
e-mail: woss@e-swidnik.pl

WOSS - p. o. Naczelnika Bożena Zapalska, sprawy oświatowe

320

             

81 751-76-21

WOSS - sprawy oświatowe, sprawy społeczne

318

             

81 751-76-22

WOSS - sprawy oświatowe, sprawy społeczne

319

             

81 751-76-48