• Idzie sobie Grześ...
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka

Wydział Obsługi Klienta

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Klienta należą sprawy związane z: obsługą interesantów i prowadzeniem punktu - Biuro Obsługi Klienta; potwierdzaniem profilu zaufanego ePUAP; obsługą kancelaryjną urzędu; roznoszeniem korespondencji; prowadzeniem rejestru petycji, skarg i wniosków obywateli oraz postępowania wyjaśniającego w sprawie skarg; tworzeniem pozytywnego wizerunku urzędu; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; repatriacją obywateli polskiego pochodzenia; zgromadzeniami publicznymi; planowaniem, organizacją, wykonaniem oraz koordynacją przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych; ochroną przeciwpożarową, obroną cywilną i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi a także bezpieczeństwem i porządkiem publicznym; powszechnym obowiązkiem obrony; organizowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, organów państwowych i samorządowych; referendum ogólnokrajowym i gminnym; ewidencją działalności gospodarczej; dodatkami mieszkaniowymi, dodatkami energetycznymi dla odbiorców wrażliwych; pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy (stypendia szkolne i zasiłki szkolne);  realizacją rządowego programu „Wyprawka szkolna” dotyczącego niepełnosprawnych uczniów w szkołach ponadpodstawowych oraz dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół; prowadzeniem gminnych zasobów mieszkaniowych; nadzorem w zakresie administrowania lokalami mieszkalnymi będącymi własnością gminy; opracowywaniem kosztorysów napraw i remontów oraz nadzorem nad wykonawstwem remontów i napraw w komunalnych zasobach mieszkaniowych;  prowadzeniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których gmina posiada udziały lub akcje w zakresie realizacji zadań związanych z pracą wydziału.

Naczelnik: Marzena Kasperska

KONTAKT:
e-mail: wok@e-swidnik.pl

WOK - naczelnik Marzena Kasperska

032

             

81 751-76-51

WOK - obsługa interesantów, kancelaria, informacja, fax, potwierdzanie profilu

zaufanego ePUAP

021,

022

             

81 751-76-43

81 751-76-09

fax 81 751-76-08

WOK - ewidencja ludności

018

             

81 751-76-49

WOK - dowody osobiste

019

             

81 751-76-53

WOK - obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, ochrona innowacji niejawnych

310,

308

             

81 751-76-37

WOK - ewidencja działalności gospodarczej

006

             

81 751-76-52

WOK - kierownik referatu mieszkaniowego

116

             

81 751-76-64

WOK - dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia

113

             

81 751-76-54

WOK - zasoby mieszkaniowe

114

             

81 751-76-75