• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Zdrowy Świdnik
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie

Wydział Organizacyjny

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi sekretarskiej burmistrza, organizacji przyjęć interesantów przez burmistrza, koordynacji kontroli jednostek gminy, obsługi kadrowej pracowników urzędu i kierownika jednostki gminnej – straż miejska, nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy i bhp w urzędzie oraz nadzoru i przestrzegania przepisów bhp w jednostkach gminy, obsługi płacowej pracowników urzędu, oświadczeń majątkowych, organizacji urzędu, zarządzania i administrowania systemem zarządzania jakością, nadzoru merytorycznego nad działalnością jednostki gminnej – straż miejska, działalności szkoleniowej i socjalnej, prowadzenia archiwum zakładowego w zakresie dokumentacji kadrowo-płacowej, zarządu budynkiem urzędu, zaopatrzenia i gospodarki magazynowej, spraw gospodarczych, nadzoru i administrowania wyposażeniem urzędu oraz dozoru budynku i utrzymania czystości w urzędzie.

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw archiwum zakładowego Wydziału Organizacyjnego należą sprawy z zakresu przyjmowania dokumentacji z komórek organizacyjnych urzędu, udostępniania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego, brakowanie dokumentacji, przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, przechowywanie, zabezpieczanie dokumentacji i prowadzenie jej ewidencji, porządkowanie dokumentacji, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum, za wyjątkiem dokumentacji kadrowo-płacowej.

Naczelnik: Anna Podolak

KONTAKT:

e-mail: wo@e-swidnik.pl

WO - Prowadzenie spraw organizacyjno -  kadrowych pracowników urzędu

 101

 

           

81 751-76-07

WO - Administrowanie Systemem Zarządzania Jakością, ZFŚS, sprawy organizacyjne,
szkolenia, bhp

 100

             

81 751-76-41

WO - Samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego

 100

             

81 751-76-41

WO - Zarząd budynkiem, archiwum zakładowe (dokumentacja kadrowo-płacowa)

 215

             

81 751-76-39

WO -  Zaopatrzenie materiałowe, sprawy gospodarcze

 215

             

81 751-76-40

WO - Płace

 109

             

81 751-76-38