Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

niedziela, 07 grudzień 2014 09:37
W piątek, 28 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik. To już końcowy etap prac planistycznych. Wcześniej Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów, które uwzględniono na wyłożonych…
piątek, 05 grudzień 2014 14:47
Burmistrz  Miasta  Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.I. Rodzaj zadań:Zadanie 1. Świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – powierzenie realizacji zadania; Zadanie 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi…
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.
środa, 03 grudzień 2014 09:46
W poniedziałek, 1 grudnia odbyła się pierwsza sesja Rady Miasta VII kadencji. Poprowadził ją Piotr Karwowski, jako najstarszy z nowego składu RM. Wspomagał go Konrad Sawicki, najmłodszy ze świdnickich rajców. Obrady rozpoczęło wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Kolejnym punktem było ślubowanie. Złożył je również burmistrz…
czwartek, 27 listopad 2014 14:06
W Urzędzie Miasta odbyła się II Sesja Planowania Strategicznego. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, dyrektorzy jednostek miejskich, przedstawiciele szkół oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dyskusje dotyczyły planu strategicznego na lata 2015-2025. - Wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim propozycje, sugestie uczestników pierwszego spotkania i na…
środa, 26 listopad 2014 08:56
      OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn.…
środa, 26 listopad 2014 08:53
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIDNIK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku…
piątek, 24 październik 2014 12:50
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok. W załączeniu szczegółowa informacja o…
piątek, 17 październik 2014 15:07
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
czwartek, 16 październik 2014 08:37
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów. W dniu…
Strona 10 z 21